Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1959-06-30
Ändring införd
SFS 1959:408
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  På fartyg, som är utrustat med radiotelefon för trafik i 2 MHz-bandet, skall när fartyget är till sjöss i farvatten innanför linjen Shetlands nordpynt--Trondheimsfjorden, 11 grader västlig longitud (Irlands västkust) och 48 grader nordlig latitud (Brest) hållas ständig vakt på nödfrekvensen 2182 kHz. Sådan vakthållning må efterlåtas, om telefonanläggningen behöver tagas i anspråk för lyssning på annan frekvens eller om fartygets navigering kräver det, så ock, beträffande fiskefartyg, om vakthållningen skulle vara till hinder för fisket.

[S2]Vad i första stycket sägs skall ej gälla fartyg som huvudsakligen nyttjas i inre fart, ej heller fartyg å vilket föreskriven vakthållning vid radiotelegraf sker.

2 §  Underlåter befälhavaren att tillse att vakthållning enligt 1 § sker, straffes med dagsböter.

3 §  I fråga om mål om ansvar för brott enligt 2 § skall vad i 313 och 328 §§sjölagen stadgas äga motsvarande tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg

Ändring, SFS 1988:594

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1965: 908) om säkerheten på fartyg,
  förordningen (1914:491) med närmare föreskrifter angående tillsyn å fartyg,
  förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning,
  förordningen (1932:570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordningen),
  kungörelsen (1937:815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m. fl.,
  kungörelsen (1952:818) angående bostäder m. m. å fartyg för ombord anställda samt
  kungörelsen (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg.
  En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av de bestämmelser, som upphävs genom denna förordning och som gäller vid dennas ikraftträdande, skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna. Den myndighet som meddelat föreskriften har bemyndigande att ändra eller upphäva den.
  Omfattning
  upph.