Upphävd författning

Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1960-02-26
Ändring införd
SFS 1960:22 i lydelse enligt SFS 1994:1632
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.

[S2]Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2-4 §§ skall tillämpas.

[S3]Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1632).

2 §  Staten äger meddela transport- och motorfordonsförsäkring mot krigsrisk samt mot risk att egendom lägges under embargo eller uppbringas eller genom annan dylik åtgärd anhålles av främmande stat eller av den, som där tillvällat eller söker tillvälla sig makten. Mot samma risker må försäkring meddelas även av egendom, som lagrats i utlandet för införsel till riket eller i anslutning till utförsel från riket.

[S2]Staten må ock åt svenskt försäkringsbolag eller sammanslutning av sådana bolag meddela återförsäkring av försäkring, varom i första stycket förmäles, av transportförsäkring i övrigt, av allmän egendoms-, inkomst- och ansvarighetsförsäkring samt av trafikförsäkring.

[S3]Med avseende å statlig försäkring, som avses i första stycket, skall lagen om försäkringsavtal icke äga tillämpning. Lag (1975:1017).

3 §  Riksförsäkringsverket och bolag, som avses i 1 § lagen om yrkesskadeförsäkring, äga att för olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabbar å fartyg eller annat transportmedel tjänstgörande person, meddela försäkring till högre ersättningsbelopp samt med ersättningar av annan art än eljest. Bolag, som nyss sagts, må med delägare i bolaget sluta avtal om försäkring för olycksfall, varom här är fråga, att gälla för annan tid eller träda i kraft vid annan tidpunkt än i 43 § samma lag stadgas. Lag (1966:41).

4 §  Staten må åt riksförsäkringsverket eller bolag, som avses i 3 §, meddela återförsäkring av försäkring, som verket eller bolaget meddelat. Lag (1966:41).

5 §  Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen. Lag (1975:1017).

Ändringar

Lag (1960:22) om statlig krigsförsäkring

Ändring, SFS 1961:614

  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1966:41

  Omfattning
  ändr. 2-4 §§

Ändring, SFS 1975:1017

Lag (1992:1413) om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1632) om ändring i lagen (1960:22) om statlig krigsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1999:890

Omfattning
upph.