Upphävd författning

Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961:333
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En församlingspräst, som anvisas tjänstebostad, skall erlägga tjänstebostadshyra enligt denna förordning. Förordning (1984:1000).

2 §  Tjänstebostad omfattar icke garage. Förordning (1984:1000).

3 §  Det ankommer på stiftsnämnden att meddela beslut om hyran för tjänstebostaden. Förordning (1984:1000).

4 §  1 mom. Tjänstebostadshyran skall motsvara hyran för bostäder som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga med tjänstebostaden. Hänsyn skall dock tas till särskilda förhållanden, såsom bostadens karaktär av tjänstebostad.

[S2]Om tjänstebostadens lägenhetsyta är större än 100 kvadratmeter, beräknas inte någon hyra för den överskjutande ytan. I hyran skall ingå kostnader för värme och varmvatten. Förordning (1984:537).

[S3]2 mom. Tjänstebostadshyra skall erläggas månadsvis i efterskott genom avdrag å prästens avlöning, om ej hinder möter till följd av lagen den 27 maj 1970 (nr 215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Understiger löneavdraget hyresbeloppet är prästen skyldig att erlägga återstoden av hyresbeloppet genom kontant inbetalning före utgången av nästföljande månad. Förordning (1984:1000).

5 §  1 mom. Innan tjänstebostadshyran vid anvisande av tjänstebostad bestämmes eller beslut på initiativ av stiftsnämnden meddelas om ändring av sådan hyra, skall prästen beredas tillfälle att yttra sig över den hyra, som avses skola utgå för bostaden.

[S2]Beslut om tjänstebostadshyra skall delgivas prästen, som, där ej hyran överensstämmer med av honom tidigare godkänt hyresförslag, har att inom förelagd tid skriftligen meddela stiftsnämnden huruvida han åtnöjes med beslutet eller icke. Meddelar prästen, att han icke åtnöjes med beslutet, skall frågan om tjänstebostadshyran av stiftsnämnden hänskjutas till statens tjänstebostadsnämnd.

[S3]Tjänstebostadshyran skall bestämmas för en period om ett år i sänder, nämligen perioden den 1 juli--den 30 juni.

[S4]Om beslutet om hyran inte meddelas före den 1 juli, skall det gälla från och med kalendermånaden efter den då det meddelas till och med nästföljande juni månad. Förordning (1984:1000).

[S5]2 mom. Önskar präst erhålla ändring av gällande tjänstebostadshyra, skall han göra framställning härom till stiftsnämnden. Åtnöjes prästen icke med stiftsnämndens beslut, äger han med angivande av de skäl han önskar åberopa skriftligen underställa frågan statens tjänstebostadsnämnd. Förordning (1984:1000).

6 §  En stiftsnämnds beslut om tjänstebostadshyra gäller omedelbart.

[S2]Tjänstebostadsnämndens beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1987:550).

7 § har upphävts genom förordning (1984:1000).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster

Förarbeten
Prop. 1961:136

Ändring, SFS 1965:897

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1970:220

  Omfattning
  ändr. 4 § 2 mom

Förordning (1984:537) om ändring i kungörelsen (1961:333) angående tjänstebostadshyra m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1961:334) angående bränslekostnadsgottgörelse till innehavare av vissa tjänstebostäder.
  3. Om den tjänstebostadshyra som enligt 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom.tredje stycket fastställs för perioden den 1 juli 1984--den 30 juni 1985 överstiger hyran för tjänstebostaden för den närmast föregående perioden med mer än 300 kronor per månad, skall höjningen av hyran för den nya perioden begränsas till nämnda belopp per månad. Vad som nu har sagts gäller också perioderna den 1 juli 1985--den 30 juni 1986 och den 1 juli 1986--den 30 juni 1987. Det skall tillämpas också på det fall som avses i 5 § 1 mom.fjärde stycket.
  Omfattning
  upph. 5 § 3 mom; ändr. 4 § 1 mom, 5 § 1 mom; upph. 1961:334; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:1000) om ändring i kungörelsen (1961:333) angående tjänstebostadshyra m.m.

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1-3 §§, 4 § 2 mom, 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1987:550) om ändring i förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster

Ändring, SFS 1989:89

  Omfattning
  upph.