Upphävd författning

Förordning (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:538 i lydelse enligt SFS 1986:963
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 samt 15, 16 och 18 §§, tillämpas på statens tjänstebostadsnämnd.

[S2]Med chefen avses vid tillämpningen av allmänna verksstadgan nämndens ordförande.

Uppgifter

2 §  Statens tjänstebostadsnämnd skall

 1. handlägga de ärenden som enligt 5 § förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster hänskjuts till nämnden,
 2. på begäran av regeringen eller ett departement avge yttranden eller förslag i frågor som rör upplåtelse av tjänstebostäder. Förordning (1984:1001).

Organisation

3 §  Nämnden består av en ordförande och tre andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för tre år.

[S2]För varje ledamot förordnar regeringen en personlig ersättare.

[S3]Två ledamöter, dock inte ordföranden, och ersättare för dem förordnas efter förslag av TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) respektive Centralorganisationen SACO/SR.

4 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare, som antas av nämnden.

5 §  I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

7 §  Ärendena avgörs av nämnden i plenum.

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande, bland dem den ledamot som förordnats utan förslag från någon arbetstagarorganisation. Förordning (1986:963).

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning, som ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad föredragande.

[S2]Ordföranden får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

10 § har upphävts genom förordning (1986:963).

11 §  Nämnden får av andra myndigheter begära de upplysningar och det biträde som behövs för nämndens verksamhet.

[S2]Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:963).

Ändringar

Förordning (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd

  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:1001) om ändring i förordningen (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostads- nämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:963) om ändring i förordningen (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostads- nämnd

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 8, 11 §§
Ikraftträder
1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1105

  Omfattning
  upph.