Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1962-04-27
Ändring införd
SFS 1962:120 i lydelse enligt SFS 2010:1018
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått eller enligt EU:s rättsakter, uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms den som i samband med ansökan om ursprungsintyg uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling samt den som tillhandahållit en åberopad handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är brottet att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

[S2]Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket, döms till böter.

[S3]Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till ansvar. Lag (2010:1018).

Prop. 2009/10:205: I första stycket görs ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande genom att ordet ”gemenskaperna” byts ut mot ”unionen” samt ”EG:s” och ”EG” mot ”EU:s” och ”EU”.

Europeiska atomenergigemenskapen torde inte kunna ingå handelsöverenskommelser. Europeiska gemenskaperna har därför ersatts endast med Europeiska unionen (se vidare avsnitt 5.13). ...

1 a § Har upphävts genom lag (1981:436).

2 §  Den som frivilligt rättar oriktig uppgift skall vara fri från straff.

3 §  Vad som föreskrivs i 19 § samt 32 § första stycket första meningen och andra stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall också tillämpas i fråga om brott som avses i denna lag. Lag (2000:1227).

4 §  Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter medgivande av Tullverket. Lag (1999:402).

5 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förundersökning rörande brott mot denna lag. Lag (1981:436).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Ändring, SFS 1964:218

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1966:638

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:798

Lag (1981:436) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Lag (1984:418) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

Lag (1994:1549) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig ursprungsdeklaration m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande gärning som begåtts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:96, Prop. 1994/95:34, Bet. 1994/95:SkU8
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:469) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:324, Prop. 1994/95:192, Bet. 1994/95:SkU36
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Lag (1999:402) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:1227) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2010:1018) om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:376, Prop. 2009/10:205, Bet. 2009/10:UU25
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-08-01