Upphävd författning

Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1963-05-31
Ändring införd
SFS 1963:173 i lydelse enligt SFS 1993:1552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medges avdrag för sådana avgifter och bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, som avses i ett den 3 september 1992 träffat avtal mellan staten samt Sveriges Biografägareförbund, Folkets Husföreningarnas Riksorganisation, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a., Föreningen Sveriges Filmproducenter, Sveriges Videodistributörers Förening (VHF), VideoHandelns Samarbetsorganisation (VHS), VIDSAM--Video- uthyrarnas Samarbetsorganisation (VIDSAM), Sveriges Television AB och Nordisk Television AB. Lag (1993:1552).

2 §  Stiftelsen är inte skyldig att erlägga skatt för inkomst eller förmögenhet i vidare mån än vad avser inkomstskatt för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Lag (1993:1552).

3 §  I fråga om inkomstbeskattningen av stöd som lämnas av stiftelsen till en näringsidkare för näringsverksamheten tillämpas bestämmelserna om näringsbidrag och annat stöd i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Lag (1993:1552).

4 § har upphävts genom lag (1982:444).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

Lag (1982:444) om ändring i förordningen (1963:173) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Den äldre lydelsen av 1 § tillämpas dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till det tidigare avtalet.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:223
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 1 §

Lag (1984:1069) om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering; 2 § i dess äldre lydelse skall dock fortfarande tillämpas vid nämnda taxering om stiftelsen då taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:70
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1989:251) om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas även på sådana avgifter enligt tilläggsavtalet som hänför sig till tiden dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1993:1552) om ändring i lagen (1963:173) om avdrag för avgifter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering. Bestämmelsen i 3 § tillämpas på medel som betalas ut från stiftelsen efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.