Upphävd författning

Lag (1963:633) om biskopsval

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1963-12-13
Ändring införd
SFS 1963:633
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Innan en tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande biskop tillsätts, skall val anställas för att upprätta förslag till tjänsten.

[S2]När en sådan tjänst blir ledig skall regeringen förordna om biskopsval. Lag (1989:983).

2 §  Val av andra biskopar än ärkebiskopen och val av biträdande biskop i Uppsala stift skall förrättas av en valkorporation som består av

 • domkapitlets ledamöter,
 • präster som vid tidpunkten för valet innehar i stiftet inrättade tjänster som domprost, kyrkoherde, komminister, stiftsadjunkt eller kontraktsadjunkt eller enligt förordnande uppehåller obesatta sådana tjänster,
 • särskilt utsedda elektorer för stiftets lekmän.

[S2]I stift där det finns diakonianstalter, ingår i valkorporationen dessutom de präster som vid tidpunkten för valet är anställda som föreståndare för sådana anstalter. Lag (1989:983).

3 §  Val av ärkebiskop förrättas dels i Uppsala stift av en valkorporation, som är sammansatt på sätt stadgas i 2 §, dels i övriga stift av domkapitlen, vart och ett såsom en valkorporation.

[S2]I Uppsala stift ingår i valkorporationen också de valda ordinarie ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse som inte ingår i någon annan valkorporation. Lag (1988:1550).

Val av elektorer

4 §  Vid val av elektorer bildar varje pastorat en valkrets.

5 §  I varje pastorat utses elektorer till det antal, som motsvarar antalet i pastoratet inrättade tjänster som domprost, kyrkoherde eller komminister med undantag av sådana tjänster som är obesatta och inte uppehålls enligt förordnande.

[S2]För elektorerna skall utses lika många suppleanter. Lag (1988:1550).

6 §  Består ett pastorat av en enda församling, skall elektorerna och deras suppleanter väljas av kyrkofullmäktige eller av kyrkorådet om kyrkofullmäktige inte finns.

[S2]Består ett pastorat av två eller flera församlingar, skall elektorerna och deras ersättare väljas av kyrkofullmäktige eller församlingsdelegerade i pastoratet. Om det inte finns kyrkofullmäktige eller församlingsdelegerade i pastoratet, skall valet i stället förrättas gemensamt av de kyrkoråd som finns i församlingarna i pastoratet. Valet skall ske inför ordföranden i kyrkorådet i den av församlingarna som har det största antalet röstberättigade kyrkomedlemmar.

[S3]I valet av elektorer får inte delta präster som ingår i valkorporationen vid biskopsvalet. Lag (1988:1550).

7 §  Valbar till elektor och suppleant för elektor är den som är behörig att utses till kyrkofullmäktig i församling inom pastoratet, dock ej präst, som äger rösträtt vid biskopsvalet.

8 §  Skola två eller flera elektorer eller suppleanter utses, skall valet vara proportionellt, därest det begäres av minst så många väljande, som motsvarar det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant val är särskilt stadgat.

[S2]Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall bestämmas den ordning, i vilken suppleanterna skola kallas till biskopsval.

Biskopsvalets förrättande

9 §  Biskopsval förrättas på dag, som domkapitlet bestämmer; dock ankommer det på regeringen att bestämma dag för val av ärkebiskop. Lag (1975:1324).

10 §  Valet förrättas av domkapitelsledamöter i domkapitlet och av övriga röstberättigade inom varje kontrakt inför kontraktsprosten.

[S2]I valet inom varje kontrakt deltar de röstberättigade prästerna inom kontraktet och elektorerna för lekmännen i kontraktets pastorat.

[S3]Stiftsadjunkter, föreståndare för diakonianstalter samt i 3 § avsedda ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse deltar i valet i det kontrakt där stiftets domkyrka är belägen.

[S4]Präster, som på grund av laga förfall inte kan infinna sig vid valet, får före valet sända in sina valsedlar till kontraktsprosten i det kontrakt där de har rösträtt.

[S5]Ledamöter av domkapitlet får delta endast i valet i domkapitlet. Lag (1988:1550).

11 §  Vid biskopsval äger envar väljande en röst.

[S2]Vid valet skola användas valsedlar av vitt papper utan kännetecken samt särskilda valkuvert.

[S3]Varje väljande skall på sin valsedel nämna de tre till biskopstjänst behöriga personer, som han anser vara till det lediga ämbetet de skickligaste. Namnen skola uppföras i följd, det ena under det andra. Lag (1989:983).

Röstsammanräkning och upprättande av biskopsförslag

12 §  Domkapitlet sammanräknar rösterna vid biskopsval. Vid val av ärkebiskop sammanräknar dock domkapitlet i Uppsala samtliga röster, varvid rösterna räknas särskilt för varje valkorporation.

[S2]Varje godkänd valsedel räknas som hel röst för det första, som halv röst för det andra och som tredjedels röst för det tredje på valsedeln upptagna namnet.

13 §  Vid annat biskopsval än val av ärkebiskop uppför domkapitlet på förslag till biskopstjänsten de tre, som vid valet fått högsta rösttal. Vid lika rösttal skiljes genom lottning, i den mån så fordras för bestämmande av vilka som skola uppföras på förslaget. Lag (1989:983).

14 §  Vid val av ärkebiskop upprättar domkapitlet i Uppsala för varje valkorporation en förteckning, i ordningsföljd efter rösttalen, på de tre, som vid korporationens val fått högsta rösttal. Vid lika rösttal skiljes genom lottning.

[S2]De på varje förteckning uppförda åsättas vad gäller valet i Uppsala stift röstvärdena 6, 3 och 2 samt i övrigt röstvärdena 1, 1/2 och 1/3 efter den ordningsföljd, i vilken de uppförts.

[S3]På förslag till ärkebiskopstjänsten uppför domkapitlet de tre, som fått högsta sammanlagda röstvärde. Vid lika röstvärde skiljes genom lottning, i den mån så fordras för bestämmande av vilka som skola uppföras på förslaget. Lag (1989:983).

15 §  Upprättat förslag till ärkebiskops- eller biskopstjänst skall genast kungöras genom anslag. Lag (1989:983).

Besvär

16 §  Över elektorsval må besvär anföras allenast i samband med besvär över biskopsvalet och det i anledning därav upprättade förslaget.

17 §  Besvär över biskopsval och det i anledning därav upprättade förslaget må anföras av röstberättigad vid valet. Besvär, som grunda sig på fel vid elektorsval, må anföras jämväl av röstberättigad vid detta val.

18 §  Besvär anföras hos kammarrätten. Besvärshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag förslaget blivit kungjort genom anslag. Lag (1975:1324).

Särskilda bestämmelser

19 §  Har, sedan förslag till ärkebiskops- eller biskopstjänst upprättats, någon av de på förslaget uppförda avlidit, blivit obehörig till ämbetet eller anmält, att han ej önskar bli utnämnd till ämbetet, äger regeringen förordna om nytt biskopsval. Lag (1989:983).

20 § har upphävts genom Lag (1975:1324).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1963:633) om biskopsval

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964.
Genom lagen upphävas 20 kap.kyrkolagen och förordningen den 30 maj 1759 om biskops- och superintendentsval.
Förarbeten
Prop. 1963:195

Ändring, SFS 1975:1324

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:37
  Omfattning
  upph. 20 §; ändr. 1, 3, 6, 9, 18, 19 §§

Lag (1983:400) om ändring i lagen (1963:633) om biskopsval

Lag (1987:1048) om ändring i lagen (1963:633) om biskopsval

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:12
  Omfattning
  ändr. 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:1550) om ändring i lagen (1963:633) om biskopsval

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. I Uppsala stift ingår i valkorporationen också präster som med fullmakt innehar en statlig tjänst som kyrkoherde i svensk församling i utlandet eller som kyrkoherde för döva. För sådana röstberättigade präster tillämpas 10 § tredje och fjärde styckena i fråga om valets förrättande.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:16
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:983) om ändring i lagen (1963:633) om biskopsval

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:11
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 11, 13-15, 19 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1963:633) (1990:903) om biskopsval

  Omfattning
  omtryck

Ändring, SFS 1992:301

  Omfattning
  upph.