Upphävd författning

Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-12-19
Ändring införd
SFS 1963:678
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Padjelanta nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd, skall, med särskild hänsyn till lapparnas näringsutövning, vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 §  Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 4 § här nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822), vara förbjudet

[S2]att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så ock att bortföra mineral;

[S3]att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så ock att borttaga andra växter eller växtdelar;

[S4]att fiska utan särskilt tillstånd;

[S5]att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att från ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

[S6]att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling eller beta kreatur;

[S7]att medföra hund. Kungörelse (1968:677).

3 §  Inom nationalparken skall vidare vara förbjudet att nyttja motordrivet fordon eller motorbåt eller landa med luftfartyg utom då det sker i ärende för lappväsendet eller för lapp, som hör till någon av Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpons, Luokta-Mavas, Serri och Udtja lappbyar, eller i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende.

4 §  Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet dels

[S2]att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp eld eller anordna skydd;

[S3]att plocka bär för omedelbar förtäring;

[S4]att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller egendom;

[S5]att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan erforderliga rid- och klövjedjur;

[S6]att under tiden den 1 januari-den 30 april medföra draghund, därest denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn;

[S7]dels, för lapp som hör till någon av Sirkas, Jåkkåkaska och Tourpons lappbyar,

[S8]att med iakttagande av eljest gällande fridlysningsbestämmelser jaga älg;

[S9]att bedriva sådan jakt som avses i 15 § 2 mom. jaktstadgan den 3 juni 1938 (nr 279);

[S10]att vid jakt nyttja hund. Kungörelse (1967:771).

5 §  Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den 11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:677).

Ändringar

Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark

Förarbeten
Prop. 1962:126

Ändring, SFS 1967:771

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1968:677

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§

Ändring, SFS 1987:938

  Omfattning
  upph.