Upphävd författning

Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-03-20
Ändring införd
SFS 1964:64
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2 -- 9 §§ träda i tillämpning. Då kriget upphört, förordnar regeringen senast före avslutandet av den riksdagssession, som börjar näst efter krigets slut, att bestämmelserna icke vidare skola tillämpas; dock skall vad nu sagts ej gälla i den mån bestämmelserna alltjämt skola äga tillämpning på grund av förordnande enligt andra eller tredje stycket.

[S2]Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen förordna, att nämnda bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid äventyr att det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning av frågan, huruvida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet icke inom två månader från det underställningen skett gillat av riksdagen, är det förfallet. Upphör krigsfaran, upphäver regeringen meddelat förordnande inom en månad.

[S3]Hava under krig, vari riket befunnit sig bostäder förstörts i större omfattning, äger regeringen med riksdagens samtycke förordna, att vad i 2 -- 9 §§ stadgas skall under viss tid, högst ett år varje gång, äga tillämpning. Lag (1978:267).

2 §  Ägare eller innehavare av byggnad eller del därav är skyldig att för inkvartering upplåta bostad, som civilförsvarsmyndighet eller i lagen om kommunal beredskap omförmäld beredskapsnämnd anvisat för sådant ändamål. Anvisning av inkvarteringsbostad enligt denna lag må meddelas endast den som på grund av utrymning eller krigsskada eller annan krigshändelse icke äger eller icke kan återvända till sitt hem och må ej avse utrymme, som oundgängligen erfordras för inkvarteringsvärden och hans familj eller honom närstående.

[S2]Upplåtelse av inkvarteringsbostad medför även skyldighet för inkvarteringsvärden att tillåta den inkvarterade att nyttja sådan inkvarteringsvärdens utrustning, som är oundgängligen nödvändig för att den inkvarterades dagliga behov skola kunna tillgodoses.

[S3]Anvisning av inkvarteringsbostad må återkallas av civilförsvarsmyndighet eller beredskapsnämnden.

[S4]Regeringen bestämmer vilka civilförsvarsmyndigheter som skola äga meddela och återkalla anvisning av inkvarteringsbostad. Lag (1978:267).

3 §  Vägrar ägare eller innehavare av byggnad eller del därav att upplåta inkvarteringsbostad enligt 2 § och kan inkvartering ej komma till stånd med tillämpning av civilförsvarets förfoganderätt, äger beredskapsnämnden förelägga ägaren eller innehavaren att upplåta inkvarteringsbostaden.

[S2]I föreläggandet må utsättas vite för underlåtenhet att ställa sig föreläggandet till efterrättelse.

[S3]Efterkommes icke föreläggandet inom tid, som föreskrivits däri, äger länsstyrelsen förordna om erforderlig handräckning.

4 §  För upplåtelse av inkvarteringsbostad enligt denna lag är inkvarteringsvärden berättigad till skälig ersättning av den inkvarterade, i den mån ersättning ej utgår av statsmedel till följd av ianspråktagande med förfoganderätt.

[S2]Om inkvarteringsvärd och inkvarterad ej enas om annat, skall ersättningen beräknas efter de grunder, som fastställts vid civilförsvarets ianspråktagande av inkvarteringsbostaden med förfoganderätt. Har sådant ianspråktagande ej förekommit eller har inkvarteringsförhållandet väsentligt ändrats efter sådant ianspråktagande, skall, om parterna ej enas om ersättningen, denna bestämmas såsom om inkvarteringbostaden nyttjades efter ianspråktagande med civilförsvarets förfoganderätt.

[S3]I fall som avses i andra stycket fastställes ersättningen, om den skall utgå efter taxa, av beredskapsnämnden och eljest av lokal värderingsnämnd, som omförmäles i förfogandelagen (1978:262). Lag (1978:267).

5 §  Inkvarteringersättning skall erläggas i efterskott för månad.

[S2]Åtnjuter den inkvarterade krigshjälp eller annan social förmån, som utbetalas av inkvarteringskommunen, äger inkvarteringsvärden därav uppbära det belopp, som motsvarar ersättning, vilken jämlikt 4 § tillkommer honom.

6 §  För skada, som uppkommit å upplåten bostad eller utrustning till följd av upplåtelsen, är den skadelidande, om skadan ej är att anse såsom ringa, berättigad till skälig ersättning av statsmedel.

[S2]Anspråk på ersättning prövas och ersättningen gäldas i den ordning som är föreskriven i fråga om ersättning för skada å egendom, vilken tagits i anspråk enligt förfogandelagen (1978:262). Lag (1978:267).

7 §  Den som driver sjukhus, barnhem, ålderdomshem eller annan vårdanstalt inom område, som utrymts, är skyldig att utan ersättning tillhandahålla inkvarteringskommunen utrustning, som efter utrymningen icke erfordras för anstaltens verksamhet inom området, för förläggning, i vilken personer från anstalten inkvarterats.

8 §  Vid tillämpningen av denna lag skall tillses att den, vars rätt beröres därav, icke lider större förfång än som föranledes av omständigheterna.

9 §  Talan mot beslut av beredskapsnämnd om ersättning, som skall utgå efter taxa, föres genom besvär hos lokal värderingsnämnd. Mot annat av kommun meddelat beslut enligt denna lag föres talan genom besvär hos länsstyrelsen; klagan må dock ej föras över anvisning av inkvarteringsbostad.

[S2]Talan mot beslut av lokal värderingsnämnd föres hos riksvärderingsnämnden.

[S3]Över beslut, som meddelats av civilförsvarsmyndighet enligt denna lag, ävensom över länsstyrelsens eller riksvärderingsnämndens beslut må klagan ej föras.

[S4]Av beredskapsnämnd meddelat återkallelsebeslut enligt 2 § eller föreläggande, som meddelats med stöd av 3 §, skall, om så bestämts i beslutet eller föreläggandet, lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär. Lag (1978:267).

10 § har upphävts genom lag (1978:267).

Ändringar

Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.

Lag (1978:267) om ändring i lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:72
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 9 §§

Ändring, SFS 1994:1720

  Omfattning
  upph.