Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
SFS 1964:653 i lydelse enligt SFS 1977:214
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar skall övertaga den befattning med ansökan om burskap och med uppsägning av burskap, som enligt 3 kap.1 och 5 §§handelsbalken ankommer på borgmästare och råd.
Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar får antaga reglemente angående burskap att gälla i stället för vad som stadgas i 3 kap.handelsbalken. Innan reglemente antages, skall borgerskapet beredas tillfälle yttra sig. Lag (1977:214).

Ändringar

Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.

Lag (1977:214) om ändring i lagen (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.