Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1964-12-04
Ändring införd
SFS 1964:811 i lydelse enligt SFS 2018:929
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07

1 §  För intrång i fiske inom allmänt vattenområde till följd av militär verksamhet utgår ersättning av statsmedel enligt bestämmelserna i denna kungörelse.

2 §  Ersättning lämnas till den som har beviljats licens för yrkesfiske enligt förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske. Förordning (1988:1035).

3 §  Hindrar militär verksamhet fiskare att bedriva fiske inom det område där han vanligen fiskar eller att färdas till sådant område på den vanliga färdvägen eller med det vanliga färdsättet, utgår ersättning för förlorad inkomst och för merkostnad som föranledes av att färdvägen eller färdsättet ändras. Inkomstförlust eller merkostnad, som är av ringa betydelse för fiskaren, ersättes inte.

4 §  Ersättning för förlorad inkomst beräknas efter visst belopp för dag eller timme då hinder för fiske förelegat. Vid mera varaktigt hinder må ersättningen beräknas efter visst belopp för vecka eller annan längre tidsperiod.

[S2]Beräkningen skall ske med hänsyn till fiskarens genomsnittliga inkomst av fiske under de senaste tre kalenderåren, inberäknat ersättning enligt denna kungörelse, samt till fiskesäsongens längd, fiskeredskapens art och andra liknande omständigheter som inverka på inkomstens storlek.

5 §  Har fiskare medan sådant hinder förelegat som avses i 3 § fiskat eller lämpligen kunnat fiska inom annat område, nedsättes ersättningen för förlorad inkomst i skälig omfattning.

6 §  Ersättning enligt denna kungörelse utgår icke för dag för vilken fiskaren äger uppbära ersättning från erkänd arbetslöshetskassa för yrkesfiskare eller sjukpenning från allmän försäkringskassa.

7 §  För tid efter det att fiskaren fyllt 67 till dess han fyller 70 år utgår ersättning enligt denna kungörelse med jämkat belopp. För tid därefter utgår icke ersättning.

8 §  Upphör fiskare som enligt 2 § kan erhålla ersättning helt med fisket, må hans fiskeredskap inlösas.

9 §  Ärenden om ersättning eller inlösen av fiskeredskap avgörs av den fiskeskyddsnämnd inom vars verksamhetsområde vattenområdet är beläget eller, om det inte finns någon sådan nämnd, av Försvarsmakten. Ansökan om ersättning eller inlösen görs inom två år från den dag då intrånget skedde eller, i fråga om inlösen, då fiskaren upphörde med fisket.

[S2]Om ett ärende om ersättning eller inlösen är av principiell natur eller större räckvidd, skall yttrande i ärendet inhämtas från Fiskeriverket. Förordning (1994:704).

10 § har upphävts genom förordning (1983:597).

11 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:929).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

Förordning (1983:597) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1982.
  Ärenden om ersättning eller inlösen av fiskredskap som vid förordningens ikraftträdande handläggs av försvarets civilförvaltning enligt 9 § i den äldre lydelsen skall avgöras av civilförvaltningen.
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 2, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1988:1035) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.
  2. I fråga om den som har licens för yrkesfiske enligt förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske gäller fortfarande 2 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-12-01

Förordning (1991:567) om ändring i förordningen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:704) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:243) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.
  Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1048) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2018:929) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-07-01