Upphävd författning

Förordning (1978:517) om licens för yrkesfiske

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1978-05-25
Ändring införd
SFS 1978:517
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statligt prisstöd till fisket eller stöd som avses i 1 § 1--4 förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. kan lämnas till den som har meddelats särskild licens för yrkesfiske enligt denna förordning. Förordning (1985:442).

2 §  Licens kan beviljas den som bedriver eller ämnar bedriva yrkesfiske eller annat fiske av väsentlig betydelse för hans försörjning. Licens kan även beviljas fiskelag som bedriver eller ämnar bedriva yrkesfiske med visst fartyg. Förordning (1985:442).

3 §  Vid prövning av fråga om licens skall särskilt beaktas tillgången på fisk och förutsättningarna i övrigt att bedriva rationellt fiske, möjligheterna att avsätta fångsterna samt förutsättningarna för enskild fiskare eller fiskare som ingår i fiskelag att få sådan inkomst av enbart fiske eller av fiske tillsammans med annan bestående förtjänstmöjlighet att den utgör tillfredsställande försörjningsunderlag.

4 §  Licens meddelas för viss tid eller tills vidare. Den kan förenas med särskilda villkor och föreskrifter. Licens kan återkallas om villkor eller föreskrift åsidosätts.

5 §  Frågor om licens prövas av fiskeristyrelsen eller, efter bemyndigande av styrelsen, av fiskenämnden. Förordning (1985:442).

6 §  Talan mot fiskenämnds beslut enligt denna förordning förs hos fiskeristyrelsen genom besvär. Talan mot fiskeristyrelsens beslut förs hos regeringen genom besvär.

7 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av fiskeristyrelsen efter samråd med statens jordbruksnämnd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:517) om licens för yrkesfiske

Förarbeten
Prop. 1977/78:112

Förordning (1985:442) om ändring i förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:143
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1987:886

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987, då förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske skall upphöra att gälla.
  Licenser som har beviljats enligt den äldre förordningen gäller för den tid de har meddelats eller tills de återkallas enligt bestämmelserna i denna förordning.
  Omfattning
  upph.