Upphävd författning

Förordning (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:669
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på bostadsstyrelsen och, med undantag av 2, 3, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, på länsbostadsnämnderna.

[S2]I fråga om nämnd förstås med chefen länsbostadsdirektören.

[S3]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offenlig anställning utövas av styrelsen.

[S4]Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av styrelsen. Sådan befogenhet må styrelsen överlämna till nämnd. Förordning (1976:887).

Styrelsen

Uppgifter

2 §  Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörjningen.

[S2]Styrelsen är chefsmyndighet för länsbostadsnämnderna.

3 §  Det åligger styrelsen särskilt

[S2]att handha den statliga låne- och bidragsverksamheten för att främja bostadsförsörjningen,

[S3]att undersöka och belysa utvecklingen i fråga om bostadsbyggande, bostadsmarknad och bostadssociala förhållanden samt på grundval härav geunderlag för beslut som avser det framtida bostadsbyggandets omfattning och inriktning,

[S4]att på lämpligt sätt bistå kommuner, byggherrar och andra, som medverka i bostadsbyggandet, för att främja långsiktig planering av byggandet och fortgående allmän förbättring av bostadsförsörjningen,

[S5]att genom råd och information främja konsumentupplysning och varudeklaration på bostadsområdet,

[S6]att främja sådant utvecklingsarbete inom styrelsens arbetsområde, vars resultat kan väntas komma till praktisk användning inom bostadsförsörjningen,

[S7]att i övrigt ta de initiativ som kan behövas för att främja att goda bostäder byggs och att en god boendemiljö skapas.

[S8]Det åligger vidare styrelsen att handlägga ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler och studentkårlokaler samt ärenden om bidrag enligt förordningen (1977:346) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m.m. Förordning (1978:398).

4 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder styrelsen staten såväl vid som utom domstol.

[S2]Om företrädare för staten i tvist som skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister gälla särskilda bestämmelser. Förordning (1975:1277).

Organisation

5 §  Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Förordning (1981:472).

5 a §  Hos styrelsen finns en samlingslokaldelegation.

[S2]Delegationen består av ordförande och sju andra ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen. Förordning (1978:398).

6 §  Generaldirektören är chef för styrelsen.

[S2]Inom styrelsen finns fyra byråer, nämligen boendebyrån, byggnadsekonomibyrån, rättsbyrån och administrativa byrån, samt ett personalkontor.

[S3]Boendebyrån, rättsbyrån och administrativa byrån förestås var och en av en byråchef. Byggnadsekonomibyrån förestås av en överingenjör. Personalkontoret förestås av en avdelningsdirektör (personalchef). Föreskrifterna om byråchef i denna förordning avser även överingenjören och personalchefen.

[S4]En av byråcheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1982:537).

7 §  Hos styrelsen äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger styrelsen anlita experter och sakkunniga.

7 a §  Till bostadsstyrelsen är knutet dels ett råd för belånings- och värderingsmetoder med uppgift att bistå styrelsen i frågor som rör utvecklingen av byggnadspriser och byggnadskostnader och inverkan av dessa på värdering och belåning av låneobjekt, dels ett bostadssocialt råd med uppgift att bistå styrelsen i bostadssociala frågor. Närmare föreskrifter om råden meddelar regeringen. Förordning (1978:398).

Ärendenas handläggning

8 §  I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning och tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 6. frågor av principiell betydelse för styrelsens verksamhet och andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum. Förordning (1980:81).

9 §  I pleniärenden är styrelsen beslutför när generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:773).

9 a §  I bostadsstyrelsens ställe handlägger samlingslokaldelegationen ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, till vissa teaterlokaler m. m. och till folkparksteatrar. Sådana ärenden som rör viktigare författningsfrågor eller frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen skall dock handläggas av styrelsen. Andra frågor av större vikt får delegationen hänskjuta till styrelsen. Delegationen får yttra sig i frågor som skall avgöras av styrelsen och som rör delegationens verksamhetsområde.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1987:318).

10 §  Ärende som icke skall avgöras i plenum eller av samlingslokaldelegationen avgöres av generaldirektören ensam. Förordning (1978:398).

11 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

12 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandling av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

13 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som dennes ställföreträdare, fullgöras generaldirektörens åligganden av den byråchef generaldirektören bestämmer.

14 §  I generaldirektörens frånvaro må ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:130).

15 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den byrå dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 11 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Byråchef äger närvara när ärende som hör till hans byrå föredrages av annan.

16 § har upphävts genom förordning (1986:773).

17 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, må generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

18 §  Generaldirektören, byråchef eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos styrelsen.

Nämnderna

Uppgifter

19 §  Länsbostadsnämnden är länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörjningen.

[S2]Nämnden skall vidare lämna enskilda personer råd och upplysningar i juridiska frågor som har att göra med anskaffning och innehav av småhus. Förordning (1984:300).

20 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnd staten såväl vid som utom domstol dels mot den som är skyldig att erlägga betalning till nämnden, dels i fråga om egendom som nämnden förvaltar, dels i övriga frågor som angå nämndens verksamhet, om styrelsen icke förbehållit sig denna uppgift.

Organisation

21 §  I varje län utom Gotlands län finnes en länsbostadsnämnd. I Gotlands län fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på länsbostadsnämd. Kungörelse (1971:376).

22 §  Nämnd består av ordförande och fem andra ledamöter, om regeringen icke beträffande viss nämnd föreskriver, att flera ledamöter skola finnas. För ledamöterna finns fyra suppleanter.

[S2]Länsbostadsdirektören är självskriven ledamot i nämnden. Övriga ledamöter samt suppleanter utses av regeringen. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1975:130).

23 §  Arbetet hos nämnd ledes av länsbostadsdirektören.

[S2]Hos nämnden äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel må nämnden enligt föreskrifter av styrelsen anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

24 §  Ärende avgöres av nämnden i plenum.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut må styrelsen överlämna åt ordföranden eller annan ledamot eller åt länsbostadsdirektören eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i plenum.

25 §  En nämnd är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande, om regeringen inte föreskriver annat i fråga om en viss nämnd.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, får ordföranden besluta ensam i närvaro av länsbostadsdirektören eller en annan föredragande. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:773).

26 §  I ordförandens frånvaro må ej fattas beslut i ärende av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller i övrigt utan hans medgivande vidtagas åtgärd som rubbar eller förändrar föreskrifter som meddelats av nämnden eller grunder som nämnden tillämpat.

27 §  Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträde med nämnden och om ärenden som skola förekomma vid sammanträdet.

[S2]Landshövdingen äger närvara vid sammanträde och deltaga i överläggningarna även om han icke är ledamot i nämnden. Detsamma gäller chefen för planeringsavdelningen eller annan tjänsteman som länsstyrelsen utser.

[S3]Vid handläggning inom nämnden av fråga av större vikt, som berör annan länsmyndighets arbetsområde, skall även representant för denna myndighet beredas tillfälle att deltaga i nämndens överläggningar. Förordning (1975:1277).

28 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på länsbostadsdirektören eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 24 § andra stycket avgöres utan föredragning.

[S2]När hos nämnden anhängiggjorts ärende, som rör planeringsfråga av regionalpolitisk betydelse och som skall överlämnas till länsstyrelsen för avgörande eller vari inhämtande av länsstyrelsens yttrande är föreskrivet, har nämnden att i samråd med länsstyrelsen bestämma hur ärendet skall beredas. Kungörelse (1971:376).

29 § har upphävts genom förordning (1986:773).

30 §  Ordföranden, länsbostadsdirektören eller, efter beslut av länsbostadsdirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Förordning (1987:94).

[S2]31 § har aldrig funnits.

Tjänstetillsättning m.m.

32 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

[S2]Ledamöter som regeringen utser särskilt och suppleanter i nämnd förordnas för högst tre år.

[S3]Ledamöter i samlingslokaldelegationen förordnas för högst tre år. Förordning (1981:472).

33 §  Tjänster som byråchef eller länsbostadsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Övriga tjänster tillsätts av styrelsen. Efter beslut av styrelsen får länsbostadsnämnden tillsätta tjänster i högst lönegrad N 23. Förordning (1986:561).

34 § har upphävts genom förordning (1977:915).

Besvär

35 §  Talan mot länsbostadsnämnds beslut föres hos styrelsen genom besvär, om annat ej är föreskrivet.

[S2]I fråga om sådant beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten.

Övriga bestämmelser

36 §  Besked enligt 37 § andra stycket statstjänstemannastadgan (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om byråchef, som icke är generaldirektörens ställföreträdare, och länsbostadsdirektör. Förordning (1976:887).

37 §  Generaldirektören äger påfordra, att nämnds värdehandlingar eller andra handlingar hållas tillgängliga för granskning, samt kalla ledamöter i nämnd till sammanträde på ort inom nämndens verksamhetsområde. I arbetsordning eller genom särskilt beslut av generaldirektören må samma befogenhet tilläggas annan tjänsteman hos styrelsen.

[S2]Styrelsen äger kalla ledamöter i eller tjänsteman hos nämnd till överläggning hos styrelsen.

38 §  Tjänsteman hos nämnd är skyldig att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, deltaga i handläggningen i länsstyrelsen av ärende som har samband med nämndens uppgifter. Kungörelse (1971:376).

39 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skola gälla även överingenjör. Förordning (1976:887).

Ändringar

Förordning (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

Ändring, SFS 1967:829

  Omfattning
  ändr. 21, 27 §§

Ändring, SFS 1970:683

  Omfattning
  ändr. 33, 36 §§

Ändring, SFS 1971:376

  Omfattning
  ändr. 21, 27, 28, 38 §§

Ändring, SFS 1973:401

  Omfattning
  ändr. 3, 8, 10, 32 §§; nya 5 a, 9 a §§

Ändring, SFS 1975:130

  Omfattning
  ändr. 5, 5 a, 8, 9 a, 10, 14, 22, 25, 32, 33 §§

Ändring, SFS 1975:1277

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 8, 27, 33, 36, 39 §§; omtryck

Förordning (1976:887) om ändring i instruktionen (1965:669) för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 36, 39 §§

Förordning (1977:381) om ändring i instruktionen (1965:669) för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1977:915) om ändring i instruktionen (1965:669) för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  upph. 34 §

Förordning (1978:398) om ändring i instruktionen (1965:669) för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:93
  Omfattning
  ändr. 3, 5 a, 9 a, 10, 32 §§; ny 7 a §

Förordning (1980:81) om ändring i instruktionen (1965:669) för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 8, 33 §§

Förordning (1981:472) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 32 §§, rubr. närmast före 32 §

Förordning (1982:537) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1984:300) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

Förordning (1984:718) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och läns- bostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1984-09-11

Förordning (1986:561) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1986-08-01

Förordning (1986:773) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  upph. 16, 29 §§; ändr. 9, 9 a, 25 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:94) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1987-05-01

Förordning (1987:318) om ändring i förordningen (1965:669) med instruktion för bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 9 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:590

  Omfattning
  upph.