Upphävd författning

Förordning (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:698
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens sjöhistoriska museum. Förordning (1984:578).

Uppgifter

2 §  Museet har till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjöförsvarets, den svenska handelssjöfartens och det svenska skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna.

3 §  Det åligger museet särskilt att sammanbringa, förteckna, vårda, vetenskapligt bearbeta och för allmänheten hålla tillgängligt sådant som är ägnat att belysa sjöhistoriska ämnen, såsom originalföremål, modeller och andra ting samt uppteckningar, kartor, ritningar och andra arkivalier, vilka icke tillhöra statligt arkivs serier.

[S2]Museet skall i övrigt i mån av möjlighet och tillgång på medel bidraga till att landets till sjöförsvaret, handelssjöfarten och skeppsbyggeriet knutna minnen klarläggas, bevaras och vårdas.

4 §  Om det kan ske utan att verksamheten i övrigt eftersättes, skall museet biträda vid den museala vården av statens sjökrigshistoriska samlingar utom museet.

Organisation

5 §  Museet leds av en nämnd. Ledamöter av denna är en av regeringen utsedd ordförande, en museidirektör och sju andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]En ledamot skall vara sakkunnig på kulturhistorisk museivård eller forskning. En ledamot skall företräda sjöförsvaret, en handelsflottan och en Stiftelsen Wasa rediviva.

[S3]Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1985:523).

6 §  Museidirektören är chef för museet.

[S2]Inom museet finns tre avdelningar, nämligen en dokumentationsavdelning, en utställningsavdelning och en administrativ avdelning. Förordning (1984:578).

6 a §  Vid museet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger museet anlita experter och sakkunniga. Kungörelse (1974:457).

Ärendenas handläggning

7 §  Av nämnden avgöras

 1. 1) viktigare författningsfrågor,
 2. 2) viktigare frågor om organistion, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. 3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. 4) frågor om tillsättning av tjänst i lägst F 10 samt förordnande av sekreterare åt nämnden,
 5. 5) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, om ej annat följer av 16 §,
 6. 6) frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 7. 7) viktigare frågor om utlån eller deposition av föremål som tillhör museet,
 8. 8) andra frågor som museidirektören hänskjuter till nämnden. Förordning (1975:1221).

8 §  Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och museidirektören, är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett nämndärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelande mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och museidirektören. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får museidirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. Förordning (1986:923).

9 §  Ärende, som icke skall avgöras av nämnden, avgöres av museidirektören ensam.

10 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan tjänsteman än museidirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på museidirektören.

11 §  När museidirektören är hindrad att utöva sin tjänst fullgöras hans åligganden av den tjänsteman han bestämmer.

12 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på museidirektören eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut må medges att ärende som handlägges enligt 10 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden må själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

13 § har upphävts genom förordning (1986:923).

14 §  Ordföranden, museidirektören eller, efter beslut av museidirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos museet.

Tjänstetillsättning

15 §  Tjänsten som museidirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av nämndens ordförande.

[S2]Nämndens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Ordförande förordnas för samma tid. Förordnanden kan förlängas högst en gång. Om det finns särskilda skäl, kan ett förordnande förlängas mer än en gång.

[S3]Av ledamöterna förordnas den som företräder sjöförsvaret efter förslag av chefen för marinen, den som företräder handelsflottan efter förslag av föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm och den som företräder Stiftelsen Wasa rediviva efter förslag av stiftelsen. Förordning (1985:523).

[S4]Övriga tjänster tillsätts av museet.

Övriga bestämmelser

16 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör. Förordning (1982:385).

17 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören. Förordning (1982:385).

Ändringar

Förordning (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

Ändring, SFS 1974:457

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§; ny 6 a §

Ändring, SFS 1975:1221

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 7, 15, 16 §§

Förordning (1982:385) om ändring i förordningen (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

  Omfattning
  ändr. 16, 17 §§

Förordning (1984:578) om ändring i förordningen (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:523) om ändring i förordningen (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

  Omfattning
  ändr. 5, 15 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:923) om ändring i förordningen (1965:698) med instruktion för statens sjöhistoriska museum

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:687

  Omfattning
  upph.