Upphävd författning

Förordning (1965:743) med instruktion för landsarkiven

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Ändring införd
SFS 1965:743
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2, 3, 16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på landsarkiven.

[S2]Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av riksarkivet.

[S3]Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av riksarkivet. Sådan befogenhet må riksarkivet överlämna till landsarkivet. Förordning (1977:554).

Uppgifter

2 §  Landsarkiv är arkivmyndighet och arkivdepå inom sitt verksamhetsområde.

3 §  Det åligger landsarkiv särskilt att

[S2]följa arkivväsendets utveckling inom sitt verksamhetsområde och vidtaga eller hos riksarkivet föreslå de åtgärder som äro påkallade eller i övrigt lämpliga,

[S3]främja en ändamålsenlig gallring av arkiv,

[S4]mottaga arkivhandlingar enligt föreskrifterna i allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590),

[S5]på begäran tillhandagå kommunala myndigheter och, i den mån det kan ske, enskilda med råd i arkivfrågor.

4 §  I den omfattning som är möjlig må landsarkiv som deposition eller gåva mottaga arkivhandlingar från kommunal myndighet eller enskild.

5 §  Landsarkiv skall, med iakttagande i tillämpliga delar av allmänna arkivstadgan och bestämmelser om utgallring, handha arkiv och samlingar som förvaras i landsarkivet. I den mån det är möjligt skall landsarkivet söka fullständiga dessa arkiv och samlingar.

[S2]Arkiven skola ordnas och förtecknas så att varje särskilt arkiv sammanhålles i anslutning till den ordning som uppkommit genom arkivbildarens organisation och verksamhet.

6 §  Arkiven och samlingarna skola på lämpligt sätt hållas tillgängliga för forskning och studier.

[S2]Landsarkiv skall tillhandagå forskare med upplysningar om arkivhandlingar och i övrigt understödja forskning. Förordning (1977:554).

7 §  Landsarkiv skall årligen till riksarkivet avge förslag till anslagsframställning hos riksdagen och avge berättelse över sin verksamhet. Förordning (1977:554).

Organisation

8 §  Landsarkiv finnas i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund.

[S2]I den omfattning som anges i särskilda bestämmelser fullgöras landsarkivs uppgifter i Stockholm av Stockholms stadsarkiv och Malmö av stadsarkivet där.

9 §  Landsarkiven ha, med den begränsning som följer av 8 § andra stycket, följande verksamhetsområden, nämligen

[S2]*/k/landsarkivet i Uppsala*/-k/ Stockholms stad samt Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län,

[S3]*/k/landsarkivet i Vadstena*/-k/ Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län,

[S4]*/k/landsarkivet i Visby*/-k/ Gotlands län

[S5]*/k/landsarkivet i Lund*/-k/ Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län,

[S6]*/k/landsarkivet i Göteborg*/-k/ Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län,

[S7]*/k/landsarkivet i Härnösand*/-k/ Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län,

[S8]*/k/landsarkivet i Östersund*/-k/ Jämtlands län.

10 §  Chefsmyndighet för landsarkiven är riksarkivet.

11 §  Chef för landsarkiv är en landsarkivarie.

[S2]Hos landsarkiv äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

12 §  Landsarkivarien beslutar ensam i fråga, i vars prövning han deltager.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut må överlämnas åt annan tjänsteman än landsarkivarien att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på landsarkivarien.

Tjänstetillsättning

13 §  Tjänst som landsarkivarie tillsättes av regeringen efter förslag av riksarkivet.

[S2]Frågor om tillsättning av övriga tjänster avgöres av riksarkivet. Förordning (1977:554).

[S3]14 § har upphört att gälla. Förordning (1977:554).

[S4]15 § har upphört att gälla genom förordning (1977:886).

Besvär

16 §  Talan mot beslut av landsarkiv föres hos riksarkivet genom besvär, om annat ej är föreskrivet.

[S2]I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet som meddelat beslutet. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten.

[S3]Övriga bestämmelser

17 § har upphävts genom förordning (1977:554).

18 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om landsarkivarie av riksarkivet och i fråga om annan tjänsteman av landsarkivet. Förordning (1977:554).

Ändringar

Förordning (1965:743) med instruktion för landsarkiven

Ändring, SFS 1970:793

  Omfattning
  ny 18 §

Förordning (1977:554) om ändring i instruktionen (1965:743) för landsarkiven

  Omfattning
  upph. 14, 17 §§; ändr.författningsrubr., 1, 6, 7, 13, 18 §§

Förordning (1977:886) om ändring i förordningen (1965:743) med instruktion för landsarkiven

  Omfattning
  upph. 15 §

Ändring, SFS 1988:1187

  Omfattning
  upph.