Upphävd författning

Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1965-12-17
Ändring införd
SFS 1965:852
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelserna i 62 § tredje stycket uppbördslagen den 5 juni 1953 (nr 272) om förutsättningarna för antagande av ackordsförslag samt i 66 § första stycket och 67 § andra stycket samma lag om avskrivning gälla även annan skatt än sådan som avses i 1 § första stycket uppbördslagen, även om det ej är särskilt föreskrivet.

[S2]Med skatt förstås i denna förordning statsmedel som i riksstaten hänföres till bevillning med undantag av postmedel och andra tullmedel än tull.

2 §  Behörig att antaga ackordsförslag eller avskriva skatt enligt 1 § är, om annat ej föreskrivits, den centrala beskattningsmyndigheten eller, om sådan ej finnes, länsstyrelsen. Mot beslut i sådant ärende får talan ej föras. Lag (1971:654).

3 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av Konungen.

Ändringar

Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter

Förarbeten
Prop. 1965:160

Ändring, SFS 1971:654

Ändring, SFS 1993:892

    Omfattning
    upph.