Upphävd författning

Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Ändring införd
SFS 1966:264
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §1 och 2 och 16 § samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på naturhistoriska riksmuseet.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan styrelsens ordförande, vid tillämpning av 15 § verksstadgan museidirektören samt i övrigt

[S3]i fråga om museiavdelningen museidirektören,

[S4]i fråga om forskningsavdelningen, med undantag för laboratoriet för isotopgeologi, prefekten,

[S5]i fråga om laboratoriet för isotopgeologi den professor som förestår laboratoriet. Förordning (1975:1230).

Uppgifter

2 §  Museet har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt forskningen rörande växt- och djurvärlden, jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö.

3 §  Det åligger museet särskilt att

[S2]vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts museet,

[S3]hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

[S4]driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av museets verksamhet. Kungörelse (1973:408).

3 a §  Inom ämnesområdet isotopgeologi åligger det museet särskilt att fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med riksantikvarieämbetet och statens historiska museum, universitetet i Stockholm och Sveriges geologiska undersökning.

[S2]Museet får inom ämnesområdet isotopgeologi utföra undersökningar äver för annan myndighet än som anges i första stycket och för enskild. För sådan undersökning utgår ersättning enligt grunder som fastställas av museet efter samråd med riksrevisionsverket och efter hörande av nämnden för isotopgeologi. Kungörelse (1973:408).

Organisation

4 §  Museet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot finnes en suppleant. Ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1975:349).

5 §  Inom museet finnas två avdelningar, en museiavdelning och en forskningsavdelning. Inom museiavdelningen handläggas även museets administrativa ärenden.

[S2]Museiavdelningen förestås av en museidirektör. Hos forskningsavdelningen finnes en prefekt.

[S3]För ämnesområdet isotopgeologi finns inom forskningsavdelningen ett laboratorium för isotopgeologi. Laboratoriet förestås av professorn i meneralogi och isotopgeologi vid museet. Kungörelse (1973:408).

6 §  Hos museet äro i övrigt anställda professorer och andra tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger museet anlita experter och sakkunniga.

7 §  Till forskningsavdelningen är knutet ett kollegium som rådgivande organ med uppgift att behandla frågor om arbetet vid forskningsavdelningen, dispositionen av avdelningens lokaler och materiel, fördelningen av arbetsuppgifter mellan tjänstemännen samt förslag till anslagsframställning hos riksdagen.

[S2]Kollegiet består av prefekten, som är kollegiets ordförande, professorerna samt förste intendenter vid avdelningen. Förordning (1984:577).

7 a §  Verksamheten vid laboratoriet för isotopgeologi ledes närmast under styrelsen av en nämnd för isotopgeologi. Det åligger nämnden särskilt att

[S2]till styrelsen avge förslag i frågor som rör inriktningen av laboratoriets verksamhet,

[S3]svara för en ändamålsenlig planläggning av laboratoriets verksamhet,

[S4]till styrelsen avge förslag till anslagsframställning hos riksdagen och yttrande i fråga om anställning av personal för laboratoriet.

[S5]Nämnden består av professorn i mineralogi och isotopgeologi vid museet som självskriven ledamot och sju andra ledamöter. Av de icke självskrivna ledamöterna utses två av styrelsen, varav en efter förslag som skall avges av samtliga universitet med undantag av universitetet i Stockholm, en av riksantikvarieämbetet och statens historiska museum, en av universitetet i Stockholm, två av Sveriges geologiska undersökning och en av Svenska gruvföreningen.

[S6]Nämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.

[S7]För nämnden gälla i övrigt 14 a och 14 b §§. Kungörelse (1973:408).

8 §  Professor svarar för viss del av samlingarna, driver forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar samt ombesörjer undervisning, handleder studerande och förrättar examination i den omfattning och i den ordning som universitetskanslersämbetet bestämmer efter samråd med styrelsen. I fråga som rör professorn i mineralogi och isotopgeologi skall styrelsen därvid inhämta yttrande från nämnden för isotopgeologi. Kungörelse (1973:408).

Ärendenas handläggning

9 §  Ärende avgöres av styrelsen om ej annat följer av 23 §.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden, museidirektören, prefekten eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

[S3]Genom beslut av styrelsen får överlämnas åt nämnden för isotopgeologi att avgöra ärende eller grupp av ärenden inom nämndens verksamhetsområde.

[S4]Överlämnande enligt andra eller tredje stycket får inte avse ärenden om skiljande från annan anställning än provanställning. Sådant överlämnande får inte heller avse ärenden om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning eller, i fråga om museidirektören eller professorer, sådant besked som avses i 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1986:127).

10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:924).

11 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på museidirektören eller prefekten eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan medges att ärende som handlägges enligt 9 § andra stycket avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Museidirektören och prefekten äga, även när de ej äro föredragande, närvara vid sammanträde med styrelsen och deltaga i styrelsens överläggningar men ej i dess beslut.

12 § har upphävts genom förordning (1986:924).

13 §  Ordföranden, museidirektören, prefekten eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos museet.

14 §  Kollegiet sammanträder på kallelse av prefekten så ofta ärendena fordrar det eller när minst två av ledamöterna gör framställning om det för uppgivet ändamål. I kollegiets överläggningar och beslut deltar som ledamöter även intendenter inom avdelningen vid handläggningen av ärenden som rör deras verksamhet.

[S2]Museidirektören, förste intendenter vid museiavdelningen och avdelningsdirektören har rätt att närvara vid sammanträden med kollegiet och delta i överläggningarna. I kollegiets beslut får de dock delta endast i fråga om ärenden som rör deras verksamhet. Förordning (1984:577).

14 a §  Vid handläggning av ärenden som avses i 7 a § första stycket är nämnden för laboratoriet för isotopgeologi beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, bland dem professorn i mineralogi och isotopgeologi, är närvarande.

[S2]Nämnden får överlämna åt ordföranden eller åt en tjänsteman vid museet att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som avses i 7 a § första stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i dess helhet. Förordning (1986:924).

14 b §  Ärenden som avses i 7 a § första stycket avgörs efter föredragning som ankommer på professorn i mineralogi och isotopgeologi eller på en särskilt förordnad föredragande. Nämnden för isotopgeologi får medge att ett ärende som handläggs enligt 14 a § andra stycket avgörs utan föredragning.

[S2]Ordföranden i museets styrelse, ordföranden i nämnden för isotopgeologi, museidirektören, prefekten eller, efter beslut av ordföranden i museets styrelse, en annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden som avses i 7 a § första stycket. Förordning (1986:924).

Tjänstetillsättning

15 §  Styrelsens ordförande och övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

[S2]Icke självskrivna ledamöter i nämnden för isotopgeologi förordnas för högst fyra år.

[S3]Tjänsten som museidirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S4]Prefekten utses av styrelsen tills vidare för högst tre år bland dem som innehar ordinarie eller extra ordinarie tjänst vid museet. Förordning (1984:577).

16 §  Om tillsättning av tjänster som professor eller biträdande professor gäller 107--133 och 135 §§universitetsförordningen (1964:461) i deras lydelse omedelbart före den 1 juli 1975 i tillämpliga delar. Förordningens bestämmelser om universitetskanslersämbetet, konsistorium, rektorsämbete, fakultet eller sektion och dekanus skall därvid avse styrelsen. Denna skall bereda professorerna vid forskningsavdelningen tillfälle att väcka förslag om kallelse och att yttra sig, innan styrelsen slutligt behandlar en fråga om att kalla eller utse sakkunnig eller specialsakkunnig eller om att upprätta förslag till en tjänst. Förordning (1984:577).

17 §  Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av museet.

18 §  Behörig till en tjänst som förste intendent är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne, tillhörande museets verksamhetsområde, eller som har motsvarande kunskaper.

[S2]För behörighet till en tjänst som förste intendent vid museiavdelningen krävs även pedagogisk skicklighet. Förordning (1984:577).

Övriga bestämmelser

19 §  I samband med att tjänst som professor blir ledig skall styrelsen avge förslag till regeringen huruvida tjänsten bör återbesättas, erhålla ändrat ämnesinnehåll, ersättas med annan tjänst eller indragas.

[S2]Förslag enligt första stycket avges senast två år innan innehavaren av tjänsten uppnår den för honom gällande pensioneringsperiodens nedre gräns eller, om tjänsten blir ledig på annan grund än uppnådd levnadsålder, snarast möjligt. Förordning (1975:349).

20 §  Om partiell tjänstebefrielse för professor gäller 71 § universitetsförordningen i tillämpliga delar, varvid bestämmelserna om konsistoriet och universitetskanslersämbetet avse styrelsen, om läsår kalenderår och om termin halvår. Förordning (1975:1230).

21 §  Professorernas arbetstid regleras av bestämmelserna om deras åligganden.

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av museet även i fråga om museidirektören och professorerna. Förordning (1984:577).

23 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör eller en tjänst som professor. Förordning (1984:577).

24 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören och professorerna. Förordning (1984:577).

Ändringar

Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

Ändring, SFS 1966:635

  Omfattning
  ändr. 14, 18 §§

Ändring, SFS 1970:776

  Omfattning
  ändr. 9, 22 §§

Ändring, SFS 1973:408

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 8-10, 15 §§; nya 3 a, 7 a, 14 a, 14 b §§; omtryck

Ändring, SFS 1975:349

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 4, 15, 16, 19 §§

Ändring, SFS 1975:1230

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 10, 20, 23 §§

Förordning (1979:441) om ändring i förordningen (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riks- museet

  Omfattning
  ändr. 16 §

Förordning (1984:577) om ändring i förordningen (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riks- museet

  Omfattning
  ändr. 7, 14, 15, 16, 18, 22-24 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:127) om ändring i förordningen (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riks- museet

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1986-04-22

Förordning (1986:924) om ändring i förordningen (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riks- museet

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 10, 14 a, 14 b §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1987:582

  Omfattning
  upph.