Upphävd författning

Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1966-05-27
Ändring införd
SFS 1966:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på etnografiska museet. Förordning (1984:457).

Uppgifter

2 §  Museet har till uppgift att främja intresset för, kunskapen om samt forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska.

3 §  Det åligger museet särskilt att

[S2]vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika samlingar som anförtrotts museet,

[S3]hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställnings- och annan pedagogisk verksamhet,

[S4]driva och stödja forskning i de ämnen som tillhöra museets verksamhetsområde.

3 a §  Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som inte hör till verksamheten vid historiska museet eller stiftelsen Nordiska museet. Som sådant åligger det museet att inom detta område

[S2]verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,

[S3]verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

[S4]Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå. Förordning (1987:717).

Organisation

4 §  Museet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro museidirektören och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1975:1231).

5 §  Museidirektören är chef för museet.

[S2]Hos museet äro i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel äger museet anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 §  Av styrelsen avgöras

 1. 1) frågor om allmänna riktlinjer för museets verksamhet,
 2. 2) viktigare författningsfrågor,
 3. 3) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 4. 4) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. 5) frågor om tillsättning av tjänst i lägst F 11,
 6. 6) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, om ej annat följer av 17 §,
 7. 7) viktigare frågor om utlåning eller deposition av föremål som tillhör museet,
 8. 8) andra frågor som museidirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1975:1231).

7 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:925).

8 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av museidirektören ensam.

9 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än museidirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på museidirektören.

10 §  När museidirektören är hindrad att utöva sin tjänst, fullgöras hans åligganden av den tjänsteman museidirektören bestämmer.

11 §  I museidirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd som rubbar eller ändrar av museet meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gälla även vid ledighet på museidirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1975:1231).

12 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på museidirektören eller särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan medges att ärende som handlägges enligt 9 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden äger själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

13 § har upphävts genom förordning (1986:925).

14 §  Ordföranden, museidirektören eller, efter beslut av museidirektören, annan tjänsteman äger infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos museet.

Tjänstetillsättning

15 §  Tjänsten som museidirektör tillsättes av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S2]De ledamöter av styrelsen som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år. Ordförande förordnas för samma tid.

[S3]Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av museet. Förordning (1975:1231).

[S4]Övriga bestämmelser

[S5]16 § har upphävts genom kungörelse (1970:777).

17 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör. Förordning (1982:386).

18 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören. Förordning (1982:386).

Ändringar

Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

Ändring, SFS 1970:777

  Omfattning
  upph. 16 §

Ändring, SFS 1975:1231

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 6, 11, 15, 17 §§

Förordning (1982:386) om ändring i förordningen (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§

Förordning (1984:457) om ändring i förordningen (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:925) om ändring i förordningen (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

  Omfattning
  upph. 13 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:717) om ändring i förordningen (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

Ändring, SFS 1988:1185

  Omfattning
  upph.