Upphävd författning

Förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-28
Ändring införd
SFS 1966:566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utskrivningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleda det eller när någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

2 §  Utskrivningsnämnds sammanträden hålls på den vårdinstitution där patienten är intagen eller varifrån han har utskrivits eller utskrivits på försök, om särskilda skäl ej föranleder annat. Förordning (1982:1042).

3 §  Utskrivningsnämnd biträds av en eller flera sekreterare som förordnas av nämnden. Förordning (1986:880).

4 §  Vid utskrivningsnämnds sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

[S2]Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad skall inte tillämpas hos utskrivningsnämnd. Förordning (1986:880).

5 §  Utskrivningsnämnds beslut skall utan dröjsmål skriftligen delges den som beslutet avser och annan som för talan i ärendet. Dessutom skall underrättelse om beslutet tillställas överläkaren och såvitt gäller ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. vederbörande tjänsteman hos landstingskommunen. Förordning (1986:570).

[S2]6 § har upphävts genom kungörelse (1972:30).

7 §  Ordförande i utskrivningsnämnd skall övervaka att nämndens arbete bedrives i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

8 §  Utskrivningsnämnd skall varje år före den 1 mars avge berättelse till psykiatriska nämnden om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Berättelsen skall avges i två exemplar. I de delar berättelsen avser ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. skall berättelsen även avges till socialstyrelsen. Förordning (1986:570).

9 § har upphävts genom förordning (1980:939).

Ändringar

Förordning (1966:566) med instruktion för utskrivningsnämnderna

Ändring, SFS 1972:30

  Omfattning
  upph. 6 §

Förordning (1980:939) om ändring i instruktionen (1966:566) för utskrivningsnämnderna

  Omfattning
  upph. 9 §

Förordning (1982:1042) om ändring i instruktionen (1966:566) för utskrivningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1986:570) om ändring i instruktionen (1966:566) för utskrivningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:880) om ändring i instruktionen (1966:566) för utskrivningsnämnderna

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:1473) om upphävande av vissa författningar om utskrivningsnämndernas och psykiatriska nämndens verksamhet

  Omfattning
  upph.