Upphävd författning

Lag (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1985-06-13
Ändring införd
SFS 1985:569
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. och denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

[S2]Vid ikraftträdandet skall lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda upphöra att gälla med de undantag som framgår av denna lag och lagen (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100).

[S3]Bestämmelserna i denna lag gäller inte i fråga om sådan utbildning som regleras i skollagen (1985:1100). Lag (1985:1102).

2 §  Den som vid lagens ikraftträdande erhåller omsorger enligt den upphävda lagen skall utan särskilt beslut anses ha fortsatt rätt till motsvarande särskilda omsorger enligt den nya lagen. Om någon erhåller omsorger i former som saknar motsvarighet i den nya lagen, är landstinget skyldigt att tillhandahålla den enskilde samma omsorger så länge behovet kvarstår. Lag (1991:1671).

3 §  Landstingen skall, i samband med att planeringen enligt 9 § i den nya lagen görs, även planera för avveckling av befintliga specialsjukhus och vårdhem.

[S2]Intill dess avveckling av specialsjukhus och vårdhem har ägt rum får omsorg alltjämt tillhandahållas vid sådana institutioner. Ledningen av verksamheten skall utövas av den eller de nämnder som utövar ledningen enligt den nya lagen.

[S3]En överlåtelse enligt 12 § i den nya lagen får innefatta uppgiften att tillhandahålla omsorger vid vårdhem. En kommun som har övertagit ansvaret för sådana omsorger skall, inom tid som regeringen bestämmer i varje särskilt fall, till socialstyrelsen ge in en plan för avveckling av vårdhemmet. Lag (1991:1671).

4 §  För innehållet i verksamheten vid specialsjukhus och vårdhem och för verksamhetens bedrivande i övrigt under avvecklingstiden gäller den nya lagens bestämmelser i tillämpliga delar. Beträffande avgifter gäller i stället för 13 § i den nya lagen 56 § i den upphävda lagen. För specialsjukhusen tillämpas därutöver bestämmelserna i 13 och 14 §§ samt 16 § första styckethälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

5 §  Nyintagning i vårdhem för barn och ungdom får inte ske. Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem för vuxna får ske om det finns synnerliga skäl.

[S2]Med avseende på den som bor i specialsjukhus eller i vårdhem skall en sådan nämnd som avses i 3 § andra stycket regelbundet och minst en gång om året överväga om boendet kan fortsätta i någon boendeform enligt den nya lagen. Lag (1991:1671).

6 §  För specialsjukhus och vårdhem för vuxna gäller fortfarande i tillämpliga delar 35 § om beredande av vård oberoende av samtycke samt därtill anslutande bestämmelser i 36, 37 a och 39--44 §§, 46 § första och andra styckena samt 48 och 49 a--54 §§ i den upphävda lagen. Lag (1991:1130).

7 §  Uppgifter som enligt den upphävda lagen har ålegat överläkaren och vårdchefen hos omsorgsstyrelsen skall utföras av tjänstemän som landstinget eller kommunen utser.

[S2]Uppgifter, som enligt de i 6 § angivna bestämmelserna i den upphävda lagen ankommer på beslutsnämnden, skall i stället fullgöras av länsrätten.

[S3]Länsrätten skall vidare i psykiatriska nämndens ställe pröva överklagande av beslut av en befattningshavare i sådana frågor som anges i 44 § första stycket den upphävda lagen.

[S4]Prövning enligt andra eller tredje stycket görs av länsrätten i det län där vårdhemmet eller specialsjukhuset är beläget. Att överklagande av länsrätts beslut sker hos kammarrätt följer av förvaltningsprocesslagen (1971:291).

[S5]När ett beslut av en tjänsteman som avses i första stycket eller annan befattningshavare överklagas, skall skrivelsen med överklagandet ges in till länsrätten. Länsrätten prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent, skall länsrätten avvisa den, om förseningen inte beror på att befattningshavaren har lämnat en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Skrivelsen skall inte avvisas, om den har kommit in till den nämnde befattningshavaren innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall skall skrivelsen omedelbart vidarebefordras till länsrätten.

[S6]Vid handläggning i domstol tillämpas på motsvarande sätt 34--38 och 44--46 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

[S7]Bestämmelser om offentligt biträde och annan rättshjälp i mål enligt denna lag finns i rättshjälpslagen (1972:429). Lag (1991:1130).

8 §  Inackorderingshem och elevhem som nämns i den upphävda lagen skall anses vara gruppbostad respektive elevhem enligt den nya lagen.

9 §  Den som har erhållit godkännande att driva enskild verksamhet enligt 10 § i den upphävda lagen skall anses ha tillstånd att på de villkor som angivits i godkännandet bedriva verksamheten enligt 17 § i den nya lagen.

10 §  Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. eller i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

11 §  Beslut om omsorger, som överklagas hos socialstyrelsen enligt 44 § andra stycket i den upphävda lagen, prövas enligt bestämmelserna i den lagen.

12 § har upphävts genom lag (1991:1671).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:569) om införande av lagen (1985:568)om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Förarbeten
Prop. 1984/85:176
Ikraftträder
1986-07-01

Lag (1985:1102) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Lag (1989:119) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas dock vad som gällde då.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:66
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:496) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Lag (1990:1405) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

Lag (1991:1130) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. Beträffande ett förordnande om att någon skall överlämnas till vård i specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda enligt 31 kap. 3 § brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1992 tillämpas 6 § i dess äldre lydelse även om vården inte har påbörjats vid nämnda tidpunkt.
  3 Ärenden hos en utskrivningsnämnd som inte har avgjorts före ikraftträdandet skall efter ikraftträdandet prövas av länsrätten i det län som omfattar utskrivningsnämndens verksamhetsområde.
  1. Ärenden hos psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter överklagas hos nämnden skall efter ikraftträdandet prövas av kammarrätten i Stockholm.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:58
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1671) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr, 2, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1673) om ändring i lagen (1991:1130) om ändring i lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 7 § i 1991:1130
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1993:388

  Omfattning
  upph.