Upphävd författning

Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-10-28
Ändring införd
SFS 1966:567
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Psykiatriska nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna föranleda det eller när minst två av nämndens övriga ledamöter begära det.

2 §  Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av vissa ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort.

[S2]Skall muntlig förhandling hållas sammanträder nämnden på den vårdinstitution, där den som ärendet avser är intagen eller inskriven eller varifrån han utskrivits eller utskrivits på försök, om särskilda skäl ej föranleder annat. Förordning (1982:1043).

3 §  Nämnden biträds av en eller flera sekreterare som förordnas av nämnden. Förordning (1986:881).

4 §  Socialstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och biträdespersonal. Kungörelse (1968:152).

5 §  Av andra myndigheter äger nämnden erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess verksamhet och kunna lämnas av myndigheterna.

6 §  Nämnden äger låta någon av läkarna i nämnden undersöka patient och även inhämta utlåtande om denne av läkare som nämnden förordnar särskilt. Sådant utlåtande skall grundas på personlig undersökning.

7 §  Handlingarna i ärende som avgöres av nämnden skola granskas av ledamöterna.

8 §  Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

[S2]Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad skall inte tillämpas hos nämnden. Förordning (1986:881)

9 §  Nämndens beslut skall utan dröjsmål skriftligen delges den som beslutet avser och annan som för talan i ärendet. Dessutom skall underrättelse om beslutet tillställas vederbörande överläkare och såvitt gäller ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. vederbörande tjänsteman hos landstingskommunen. Innebär beslutet att patienten inte skall vara intagen på sjukhus eller specialsjukhus eller vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda, skall sådan underrättelse meddelas genom telegram eller på annat lika skyndsamt sätt. Förordning (1986:571).

10 §  Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrives i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

11 §  Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till chefen för socialdepartementet om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Vid berättelsen skall fogas ett exemplar av de verksamhetsberättelser som utskrivningsnämnderna avgett till psykiatriska nämnden. Förordning (1986:571).

12 § har upphävts genom förordning (1980:940).

Ändringar

Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden

Ändring, SFS 1968:152

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 9, 11 §§

Förordning (1980:940) om ändring i instruktionen (1966:567) för psykiatriska nämnden

  Omfattning
  upph. 12 §

Förordning (1982:1043) om ändring i instruktionen (1966:567) för psykiatriska nämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1986:571) om ändring i instruktionen (1966:567) för psykiatriska nämnden

  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:881) om ändring i instruktionen (1966:567) för psykiatriska nämnden

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1991:1473

  Omfattning
  upph.