Upphävd författning

Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1968-03-29
Ändring införd
SFS 1968:111
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som inom landet driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel, fruktodling eller trädgårdsodling eller som äger mark där annan driver sådan verksamhet, skall lämna uppgifter enligt denna förordning för statistiska centralbyråns lantbruksstatistik. Förordning (1978:468).

2 §  Uppgifter för lantbruksstatistiken skall även ingå i registret över företag med verksamhet som avses i 1 §, lantbrukets företagsregister. Förordning (1991:660).

3 §  Efter samråd med statistiska centralbyrån får statens jordbruksverk besluta att uppgifter i lantbrukets företagsregister får utnyttjas för jordbrukets blockorganisation eller för någon annan beredskapsplanläggning. Förordning (1991:660).

4 §  Den som driver verksamhet som avses i 1 § skall utan anmaning lämna uppgifter om

 1. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrives,
 2. byggnader och andra anläggningar,
 3. maskiner,
 4. husdjur,
 5. framställda produkter och deras användning i verksamheten,
 6. anlitad arbetskraft.

[S2]Enskild person skall även lämna uppgifter om ålder, tillträdesår, utbildning och tidigare sysselsättning samt om arten och omfattningen av egen arbetsinsats i eller utom verksamheten.

[S3]Statistiska centralbyrån får i samråd med jordbruksverket inskränka uppgiftsskyldighet enligt första eller andra stycket eller bestämma att ytterligare uppgifter som behövs för dessa myndigheters verksamhet skall lämnas av den uppgiftsskyldige. Förordning (1991:660).

5 §  Den som äger mark där annan driver verksamhet som avses i 1 § skall efter anmaning av statistiska centralbyrån lämna uppgifter om dennes namn och adress samt om areal som användes för verksamheten.

6 §  Uppgifter enligt 4 eller 5 § lämnas på blankett för vilken statistiska centralbyrån fastställer formulär i samråd med jordbruksverket. I samma ordning bestäms tidpunkt då blankett senast skall lämnas och myndighet till vilken den skall inges. Förordning (1991:660).

7 §  Statistiska centralbyrån eller jordbruksverket får låta utföra fältmätningar eller fältbesiktningar för kontroll av uppgifter om areal eller markanvändning. Förordning (1991:660).

8 §  Lantbrukets företagsregister förvaras hos statistiska centralbyrån. Jordbruksverket och varje enhet för lantbruksfrågor eller motsvarande funktion inom en länsstyrelse har för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:660).

9 §  Till böter dömes den som

 1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt denna förordning,
 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken.

[S2]Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Innan centralbyrån gör sådan anmälan, skall samråd ske med jordbruksverket. Förordning (1991:660).

10 § har upphävts genom förordning (1980:733).

11 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med jordbruksverket. Förordning (1991:660).

Ändringar

Förordning (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister

Förarbeten
Prop. 1967:95

Ändring, SFS 1972:46

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1975:778

  Omfattning
  ändr. 10 §

Ändring, SFS 1975:979

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1978:468) om ändring i kungörelsen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskadeskyddet

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 3, 9-11 §§; omtryck

Förordning (1980:733) om ändring i förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskadeskyddet

  Omfattning
  upph. 10 §

Förordning (1986:456) om ändring i förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskadeskyddet

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1006) om ändring i förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskadeskyddet

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:171) om ändring i förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken, lantbrukets företagsregister och skördeskadeskyddet

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3 §
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1991:660) om ändring i förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:888

  Omfattning
  upph.