Inaktuell version

Ordningsbotskungörelse (1968:199)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
SFS 1968 i lydelse enligt SFS 2006:84
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Behörighet att utfärda föreläggande

1 §  Förelägganden av ordningsbot får inte utfärdas eller rättas av andra polismän än sådana som uppfyller de krav som rikspolisstyrelsen föreskriver om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende. Förordning (1982:1128).

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

2 §  Förelägganden får utfärdas av åklagare som av Åklagarmyndigheten tilldelas denna uppgift.

[S2]Förelägganden av tulltjänsteman får utfärdas för brott enligt 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott samt för brott enligt 16 § andra stycket lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Tullverket får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en tulltjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

[S3]Förelägganden av tjänsteman vid Kustbevakningen får utfärdas för brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300). Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vilka krav i fråga om tjänsteställning eller utbildning eller i annat avseende som en kustbevakningstjänsteman skall uppfylla för att få utfärda föreläggande.

[S4]Bestämmelserna i denna kungörelse om polismän gäller i tillämpliga delar även de åklagare, tulltjänstemän och kustbevakningstjänstemän som får utfärda förelägganden. Förordning (2006:84).

3 § Har upphävts genom förordning (1977:38).
4 § Har upphävts genom förordning (1976:914).

5 §  Förelägganden som upptar förverkande får utfärdas för brott enligt 2 kap. 29 § andra stycket, 3 kap. 22 § andra stycket och 4 kap. 10 §ordningslagen (1993:1617), om brottet avser förtäring eller förvaring av alkoholdrycker och det är fråga om förverkande av egendom vars värde, beräknat efter detaljhandelspris, uppgår till mindre än en tiondel av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som saknar saluvärde. Sådana förelägganden får också utfärdas för brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott, om det är fråga om förverkande av egendom enligt 16 § första stycket 1 samma lag. I övrigt får förelägganden inte utfärdas för brott som är förenade med förverkande av egendom eller annan sådan särskild rättsverkan.

[S2]Om det inte finns något hinder enligt första stycket mot att ta upp förverkande i ett föreläggande men den som får utfärda föreläggandet trots detta finner att förverkande inte bör ske, får föreläggande inte utfärdas. Förordning (2001:536).

Utfärdande och godkännande av föreläggande samt åtgärder därefter

6 §  Föreläggande utfärdas enligt formulär som fastställs av Åklagarmyndigheten.

[S2]I föreläggandet eller på annat sätt skall den misstänkte uppmanas att snarast betala ordningsboten, om han godkänner föreläggandet. Förordning (2004:1274).

7 §  Godkännande i samband med föreläggandets utfärdande lämnas till polismannen. Denne lämnar därefter en kopia av föreläggandet till den misstänkte.

8 §  I fall som avses i 48 kap. 16 § tredje stycket rättegångsbalken lämnas godkännande till den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats om godkännandet sker skriftligen, och till Rikspolisstyrelsen om godkännandet sker genom betalning. Förordning (1992:1029).

9 §  Rikspolisstyrelsen skall underrättas om vilka förelägganden som har utfärdats, vilka som godkänts i samband med utfärdandet och, i fall som avses i 48 kap. 16 § tredje stycket rättegångsbalken, vilka som godkänts senare. Underrättelsen sänds av den som har utfärdat föreläggandet, om inte styrelsen föreskriver något annat.

[S2]Om Rikspolisstyrelsen i fall som avses i 48 kap. 16 § tredje stycket rättegångsbalken inte får någon underrättelse om att föreläggandet har godkänts skriftligen eller något annat besked från den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats, och om styrelsen inte heller får något godkännande genom betalning från den misstänkte, får styrelsen sända en påminnelse om föreläggandet till den misstänkte. Om det inte heller därefter kommer in något godkännande, skall Rikspolisstyrelsen underrätta den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats. Om godkännande sker genom betalning till Rikspolisstyrelsen efter det att en sådan underrättelse har lämnats, skall myndigheten underrättas om detta.

[S3]Om ett föreläggande återkallas, skall Rikspolisstyrelsen underrättas om detta. Förordning (1992:1029).

10 §  Om ett föreläggande godkänns sedan rapport om gärningen lämnats till åklagaren, skall åklagaren underrättas om godkännandet. Är detta utan verkan enligt 48 kap. 19 § rättegångsbalken, skall åklagaren underrätta den misstänkte och den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats. Myndigheten skall underrätta Rikspolisstyrelsen. Styrelsen skall underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet. Förordning (1992:1029).

11 §  Rikspolisstyrelsen skall underrätta länsstyrelse som avses i 10 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) om uppgifter i förelägganden rörande omständigheter som avses i 5 kap. 3 § 4 nämnda lag. Förordning (1998:975).

12 §  Vad som föreskrives i lag eller annan författning om skyldighet för underrätt att underrätta myndighet om dom i brottmål äger motsvarande tillämpning på rikspolisstyrelsen i fråga om godkänt föreläggande. Har underrätten att sända dom, skall rikspolisstyrelsen i stället sända underrättelse om föreläggandets innehåll och om godkännandet.

Åtgärder när föreläggande av ordningsbot inte omedelbart godkänns m.m.

13 §  I fall som avses i 48 kap. 16 § tredje stycket rättegångsbalken eller om den misstänkte förnekar brott eller om föreläggande av ordningsbot av någon annan anledning inte kan utfärdas, skall polismannen om möjligt delge den misstänkte upplysningar om förenklad delgivning enligt 3 b § andra stycket delgivningslagen (1970:428). Förordning (2001:390).

14 § Har upphävts genom förordning (1979:202).
15 § Har upphävts genom förordning (1979:202).

Övriga bestämmelser

16 §  Får polisman kännedom om att skäl föreligger att pröva om godkänt föreläggande bör undanröjas, skall han underrätta åklagare som anges i 17 § första stycket.

17 §  Åklagare i det åklagardistrikt inom vilket föreläggandet har utfärdats är behörig att klaga på ett godkänt föreläggande. Om föreläggandet utfärdats av en polisman med ett verksamhetsområde som omfattar mer än ett polisdistrikt, är den åklagare behörig inom vars åklagardistrikt brottet begicks.

[S2]Om den bötfällde klagar på ett godkänt föreläggande, skall den åklagare vara motpart som varit behörig att väcka åtal för brottet vid domstol. Förordning (1994:1053).

18 §  Beslutar rätten om inhibition i ett mål om undanröjande av ett föreläggande, skall den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats underrättas om detta. Myndigheten skall underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet.

[S2]Om ett föreläggande undanröjs, skall rätten underrätta den myndighet vid vilken föreläggandet har utfärdats, när beslutet vunnit laga kraft. Myndigheten skall underrätta Rikspolisstyrelsen om att föreläggandet har undanröjts. Rikspolisstyrelsen skall underrätta andra myndigheter som fått meddelande om föreläggandet. Förordning (1992:1029).

18 a §  När någon bereds tillfälle att yttra sig över en ifrågasatt rättelse av ett godkänt föreläggande av ordningsbot, får det ske muntligen eller skriftligen. En skriftlig underrättelse skall delges, om det inte kan anses obehövligt. Förordning (1982:1128).

19 §  Statistiska uppgifter lämnas enligt anvisningar som Brottsförebyggande rådet meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen. Förordning (1995:1064).

/Träder i kraft I: 2006-04-01/

20 §  Rikspolisstyrelsen bestämmer på vilket sätt och under vilken tid utfärdade förelägganden skall förvaras.

[S2]Närmare föreskrifter för verkställigheten av de bestämmelser i 48 kap.rättegångsbalken som rör föreläggande av ordningsbot meddelas av Rikspolisstyrelsen. I fråga om brott som avses i 4 och 9 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling och försök till sådant brott får sådana föreskrifter även meddelas av Tullverket. I fråga om brott enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300) får sådana föreskrifter även meddelas av Kustbevakningen. Innan någon av myndigheterna beslutar föreskrifter som berör någon av de andra myndigheternas verksamhetsområde skall de samråda med varandra. Förordning (2006:84).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ordningsbotskungörelse (1968:199)

Ändring, SFS 1970:61

  Omfattning
  ändr. 13 §

Ändring, SFS 1971:429

  Omfattning
  ändr. 11 §

Ändring, SFS 1971:730

  Omfattning
  ändr. 9-11, 13, 18 §§

Ändring, SFS 1974:1078

  Omfattning
  ändr. 13, 14 §§

Förordning (1976:914) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 4, 11 §§; ändr. 5 §

Förordning (1977:38) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 3 §

Förordning (1979:202) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 13-15 §§; ändr. 18 §

Förordning (1981:140) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 9, 20 §§

Förordning (1982:1128) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 18 a §

Förordning (1992:597) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1029) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förelägganden av ordningsbot som har utfärdats före ikraftträdandet.
  3. Har upphävts genom förordning (1997:904).
  Omfattning
  ändr. 8, 9, 10, 18 §§; ny 11 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1053) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1430) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1064) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1995-10-15

Förordning (1996:733) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  ändr. 2, 20 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:904) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

  Omfattning
  upph. 3 p i ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1029
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:975) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:472) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1337) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1267) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. I fråga om brott enligt 2 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 2 § denna förordning i sin äldre lydelse.
 3. För varor som skall förklaras förverkade med stöd av 9 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 5 § denna förordning i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 2, 5, 20 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:390) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2001:536) om ändring ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2004:1274) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:84) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:384) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:498) om ändring i ordningsbotkungörelsen (1968:199)

Omfattning
upph. 17 §; ändr. 6, 8, 9, 13, 16 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2011:158) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:12) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2014:261) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ny 17 §
CELEX-nr
32012L0013
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2014:1114) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:86) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2019-04-01