Upphävd författning

Kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-09-27
Ändring införd
SFS 1968:489
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse gäller vid postbefordran i Sverige av sådana periodiska skrifter som har utgivits i Sverige och har karaktär av tidningar.

[S2]Rätt till postbefordran av tidningar enligt denna kungörelse tillkommer tidningens utgivare. Postverket får i särskilt fall medge även någon annan än utgivaren sådan rätt. Förordning (1984:888).

2 §  Postbefordran enligt denna kungörelse får inte ske av några andra tidningar än sådana som är införda i ett hos postverket fört tidningsregister och anmälda till en av verket utgiven tidningstaxa.

[S2]Postverket bestämmer de närmare villkoren för införande av tidningar i tidningsregistret och tidningstaxan samt för postbefordran enligt denna kungörelse av tidningar som införts i registret och anmälts till taxan.

[S3]För prövning av frågan om en tidning skall införas i tidningsregistret och tidningstaxan får postverket ta ut en avgift av 1 000 kronor per edition. Förordning (1986:30).

3 §  Postverket får vägra postbefordran enligt denna kungörelse av tidningar som införts i tidningsregistret och anmälts till tidningstaxan, om de villkor som föreskrivits för sådan befordran inte uppfylls eller om kontrollexemplar av tidningen eller erforderliga uppgifter för postavgiftens beräknande inte lämnas när verket med stöd av 11 § föreskrivit det. Förordning (1981:921).

4 §  Tidningar befordras enligt denna kungörelse som adresserad posttidning, oadresserad posttidning eller som kommissionärsposttidning.

[S2]Befordran som kommissionärsposttidning får ske endast vid försändning till återförsäljare eller ombud av sådana tidningar som utkommer minst tolv gånger om året, om inte postverket medger annat i särskilt fall.

[S3]Försändelser, som skall befordras som posttidning, får väga högst 20 kilogram.

[S4]På omslaget till en posttidning får inte finnas någon reklam, annons eller liknande. Förordning (1981:921).

5 §  Försändelser som befordras som posttidning skall vara adresserade. Som posttidning utan uppgift om mottagarens namn och adress (oadresserad posttidning) får dock befordras sådana tidningar, som utkommer med minst två nummer i veckan.

[S2]Postverket får medge att tidningar befordras som oadresserad posttidning även i annat fall. Förordning (1981:921).

6 §  Tidningar, som utkommer oftare än en gång i veckan, utdelas som posttidning genom brevbäring till mottagare på tidningens utgivningsort med angränsande tätbebyggelse, om postverket har praktiska och ekonomiska möjligheter att åtaga sig utdelningen. Förordning (1981:921).

7 §  Kommissionärsposttidningar, som inte utdelas genom lantbrevbärare, tillhandahålls mottagaren vid adresspostkontoret. Förordning (1981:921).

8 §  Postverket skall återbefordra obeställbara posttidningar till avsändaren endast om denne betalar avgift för detta enligt ekonomitaxan för brev. Förordning (1981:921).

9 §  Posttidningar befordras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1981:921).

10 §  Bilagor får befordras med posttidningar mot de avgifter och på de villkor som postverket bestämmer. Förordning (1981:921).

11 §  I den utsträckning som postverket bestämmer skall utgivaren av en tidning som skall befordras som posttidning till verket lämna fullständiga kontrollexemplar av tidningen samt uppgifter för postavgiftens beräknande. Förordning (1981:921).

12 §  För uppgifter om posttidningar som införs i tidningstaxan och i regelbundet utkommande tilläggstryck till denna skall betalas en årlig grundavgift med belopp som anges i bilagan till denna kungörelse. Förordning (1981:921).

13 §  För befordran av posttidningar skall betalas avgifter enligt bilagan till denna kungörelse. Förordning (1981:921).

14 §  Om postverket och utgivaren av en tidning överenskommit att ver ket skall vidtaga någon särskild åtgärd för tidningens postbehandling eller utge särskilt tilläggstryck till tidningstaxan, skall utgivaren betala den avgift för detta som verket bestämmer med hänsyn till den ökning av kostnaderna som uppkommer. Förordning (1981:921).

15 §  Avier om abonnemangsförnyelser befordras mot de avgifter och på de villkor som postverket bestämmer. Förordning (1981:921).

16 §  Postverket meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna kungörelse.

Bilaga

Avgifter för postbefordran m.m. enligt postala tidningskungörelsen
 • -------------------------------------------------------------- Periodicitet Periodicitet minst 2 nr mindre än 2 nr per vecka per vecka ----------------------------------------------------------------

I. Grundavgift för tidningar

Grundavgiften för edition och år utgör 3 315 kronor 1 660 kronor
II. Befordringsavgifter för tidningar
A. Befordningsavgifter för adresserad posttidning utgör a) för varje tidningsexemplar med 0-1 distribution b) för varje tidningsexemplar med 0-2 distribution c) för varje tidningsexemplar med 0-3 distribution d) för varje helt eller påbörjat kilogram av den sammanlagda vikten av på en gång avlämnade försändelser 121 öre 99,2 öre 95,5 öre 289,3-543,9 öre beroende på medeltransportavståndet 121 öre 99,2 öre 95,5 öre 450,1 öre
B. Befordringsavgiften för oadresserad posttidning utgör a) för varje utdelnings- eller indragningskort, som av tidningsföretaget överlämnas till postverket, inbegripet avgift för kortets befordran b) de under II A angivna avgifterna med tillägg per tidningsexemplar C. Befordningsavgiften för kommissionärsposttidning utgör a) för varje försändelse b) för varje helt eller påbörjat kilogram av den sammanlagda vikten av på en gång avlämnade försändelser 640 öre 3,9 öre 241 öre 289,3-543,9 öre beroende på medeltransportavståndet 640 öre 3,9 öre 241 öre 450,1 öre
För tidningar med 0-1 distribution som utdelas på lördagar tas dock de under II A och B angivna avgifterna ut med följande tillägg per tidningsexemplar
Periodicitet 2 nr per vecka78,5 öre
Periodicitet 3 nr per vecka52,3 öre
Periodicitet 4 nr per vecka39,2 öre
Periodicitet 5 nr per vecka31,4 öre
Periodicitet 6 nr per vecka26,2 öre
Periodicitet 7 nr per vecka22,4 öre
Sådan befordningsavgift, som skall bestämmas med ledning av tidningens medeltransportavstånd, skall tillämpas för tidningar med minst 2 nr per vecka. Efter överenskommelse mellan postverket och tidningsutgivaren kan den tillämpas även för tidningar med 1 nr per vecka som har koncentrerad spridning.
Avgiften utgår för varje helt eller påbörjat kologram av den sammanlagda vikten av de på en gång avlämnade försändelserna med följande belopp.
 • ------------------------------------------------------------------ Medeltransportav- Avgift Medeltransport- Avgift ståndet avståndet uppgår överstiger uppgår till överstiger till mer inte mer än inte än -------------------------------------------------------------------- - 25 km 289,3 öre 250 km 275 km 423,3 öre 25 km 50 km 302,7 öre 275 km 300 km 436,7 öre 50 km 75 km 316,1 öre 300 km 325 km 450,1 öre 75 km 100 km 329,5 öre 325 km 350 km 463,5 öre 100 km 125 km 342,9 öre 350 km 375 km 476,9 öre 125 km 150 km 356,3 öre 375 km 400 km 490,3 öre 150 km 175 km 369,7 öre 400 km 425 km 503,7 öre 175 km 200 km 383,1 öre 425 km 450 km 517,8 öre 200 km 225 km 396,5 öre 450 km 475 km 530,5 öre 225 km 250 km 409,9 öre 475 km - 543,9 öre --------------------------------------------------------------------
Har en tidningsutgivare inte lämnat de uppgifter som behövs för beräkning av medeltransportavståndet, tas avgift ut för varje helt eller påbörjat kilogram av den sammanlagda vikten av de på en gång avlämnade försändelserna med 543,9 öre.
De under II A a)--c) för tidningar med mindre än 2 nr per vecka angivna avgifterna för varje tidningsexemplar minskas med 15 öre om tidningen har mer än 3 men högst 10 miljoner postbefordrade exemplar per kalenderår och med 19,9 öre om tidningen har mer än 10 miljoner postbefordrade exemplar per kalenderår.
De under II angivna avgifterna gäller under förutsättning att tidningsutgivaren har förbundit sig att under kalenderåret 1990 utnyttja postverket för befordran av tidningar i huvudsak i samma omfattning som har skett under år 1989. Postverket får vägra befordran enligt postala tidningskungörelsen för sådana utgivare som bryter mot lämnade förbindelser.
En tidningsutgivare som inte har lämnat en sådan förbindelse som avses i föregående stycke får under år 1990 utnyttja postverket enligt den postala tidningskungörelsen mot avgifter som är 20 % högre än de under II angivna avgifterna.
Om en tidningsutgivare utför någon åtgärd utöver vad postverket generellt kräver eller när andra omständigheter motiverar en avgiftssänkning, kan de ovan angivna avgifterna per exemplar minskas efter prövning av postverket i varje särskilt fall.
 • ----------------------------
Uppkommer brutet öretal vid beräkning enligt ovanstående tabeller av befordringsavgift för försändelser, som på en gång avlämnas till befordran, skall summan höjas till närmaste hela öretal. Förordning (1989:953).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. De nya avgifterna för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.
Förarbeten
Prop. 1966:36

Ändring, SFS 1969:527

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Ändring, SFS 1970:546

Ändring, SFS 1971:767

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Ändring, SFS 1972:504

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Ändring, SFS 1973:722

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Ändring, SFS 1974:695

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Ändring, SFS 1975:862

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Förordning (1976:721) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Förordning (1977:775) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Förordning (1978:702) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Förordning (1979:813) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Förordning (1980:723) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 5 §, bil.

Förordning (1981:921) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1-15 §§, bil.; omtryck

Förordning (1982:843) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.

Förordning (1983:263) om ändring i postala tidningskungörelsen (1968:489)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:785) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:888) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. De nya avgifterna för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §, bil.
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:962) om fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489)

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:30) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 11 februari 1986. De nya avgifterna för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2 §, bil.
  Ikraftträder
  1986-02-11

Förordning (1986:1220) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. De nya avgifterna för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1054) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i kungörelsen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. De nya avgifterna för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1176) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i samma kungörelse

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. De nya avgifterna för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:953) om dels fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489), dels ändring i samma kungörelse

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1168) om fortsatt giltighet av postala tidningskungörelsen (1968:489)

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:445) om upphävande av postala tidningskungörelsen (1968:489)