Upphävd författning

Lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:598
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har med stöd av 127 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) bestämts att Stockholms län skall utgöra ett regionplaneområde, skall frågor om regionplan för området handläggas av Stockholms läns landstingskommun. Lag (1977:213).

2 §  Förslag till regionplan upprättas av en regionplanenämnd och antages av landstinget. Lag (1977:213).

3 §  Landstingskommunen får tillsätta särskild regionplanenämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara regionplanenämnd. Har så ej skett är förvaltningsutskottet regionplanenämnd.

[S2]I fråga om särskild regionplanenämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap.2--12 §§kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. Lag (1977:213).

4 §  Regionplan fastställes av regeringen. Har avvikande mening i fråga om förslaget till regionplan uttalats inom regionplanenämnd eller inom landstinget eller har erinran mot förslaget framställts av kommun inom regionplaneområdet, kan regeringen göra den avvikelse från förslaget som är befogad med hänsyn till den uttalade meningen. Lag (1977:213).

5 §  Bestämmelserna i 133 § och 149 § första stycket första punktenbyggnadslagen (1947:385) tillämpas på motsvarande sätt när landstingskommunen handlägger frågor om regionplan. Vad som sägs om regionplaneförbund och förbundsfullmäktige skall därvid avse landstingskommunen och landstinget. Lag (1977:213).

Ändringar

Lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län

Lag (1977:213) om ändring i lagen (1968:598) angående hand- läggning av frågor om region- plan för kommunerna i Stockholms län

Ändring, SFS 1987:147

    Omfattning
    upph.