Upphävd författning

Förordning (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnverksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-11-29
Ändring införd
SFS 1968:616 i lydelse enligt SFS 1990:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som driver handelshamn är, om ej annat följer av 4 §, skattskyldig enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt icke endast för omsättning som medför skattskyldighet enligt 2 § första eller andra stycket lagen utan även för omsättning som avser upplåtelse åt fartyg av hamnen med tillhörande anordning eller annan tjänst i samband med fartygs begagnande av hamnen med tillhörande anordningar eller varuhantering inom hamnanläggningen.

[S2]Detta gäller också luftfartsverket och de kommuner som driver flygplatser samt alla som driver trafikflygplatser. Skattskyldighet föreligger i detta fall även för tillhandahållande av tjänst i samband med luftfartygs begagnande av flygsäkerhetsanordningar utanför flygplatsen. Förordning (1989:903).

2 §  Har den, för vilken skattskyldighet skulle föreligga enligt 1 §, upplåtit driften av hamnen eller flygplatsen eller del därav till annan är upplåtaren skattskyldig till mervärdeskatt för tjänst som består i sådan upplåtelse. Förordning (1976:674).

3 §  Den till vilken upplåtelse skett enligt 2 § är skattskyldig i enlighet med 1 §. Förordning (1976:674).

4 §  Skattskyldighet föreligger icke för omsättning som avser uthyrning av byggnad, lokal eller annat utrymme inom hamnanläggningen eller flygplatsen eller som avser tillhandahållande av teleförbindelse till fartyg eller luftfartyg. Förordning (1976:674).

5 §  Omsättning som innefattar tjänst med avseende på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik skall anses utgöra sådan omsättning genom utförsel, för vilken skattskyldighet föreligger enligt 2 § andra stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Motsvarande gäller i fråga om lastning, lossning eller annan tjänst i hamn- eller flygplatsverksamheten med avseende på vara från eller till utrikes ort. Förordning (1976:674).

6 §  Tjänst som avses i denna förordning är skattepliktig, om ej annat följer av andra stycket.

Skatteplikt föreligger ej för tjänst som avses i 2 §. Förordning (1976:644).
7 § (1968:430) om mervärdeskatt föreligger även till den del skatten sig till tjänst som enligt 6 § icke är skattepliktig. Utan eller 18 § lagen gäller vidare, att avdragsrätt ingående skatt med avseende på sådan byggnad eller anläggning för den skattskyldiges hamn- eller i mer än ringa omfattning användes för den skattskyldigheten.Rätt till avdrag för ingående skatt enligt 17 och 18 §§ lagen hänför hinder av 17 föreligger för all annan fast flygplatsverksamhet, som verksamhet som omfattas av

[S2]I övrigt gäller lagen om mervärdesakatt i tillämpliga delar i fråga om verksamhet som avses i denna förordning. Förordning (1976:674).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för hamn- och flygplatsverksamhet

Ändring, SFS 1972:559

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1976:674

  Omfattning
  nuvarande 2-4 §§ betecknas 4, 5, 7 §§; ändr. författningsrubr., 1-3 §§, de nya 4, 5, 7 §§; ny 6 §; omtryck

Förordning (1989:903) om ändring i förordningen (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för hamn- och flygplatsverksamhet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Ändring, SFS 1990:577

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990, nämligen
 1. Förordningen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel,
 2. Förordningen (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för hamn- och flygplatsverksamhet,
 3. Regeringens beslut den 7 maj 1975 om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för vissa luftkuddefarkoster,
 4. Regeringens beslut den 5 april 1979 om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för doktorsavhandlingar.
De upphävda författningarna gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1991.
Omfattning
upph.