Upphävd författning

Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-11-20
Ändring införd
SFS 1968:591 i lydelse enligt SFS 1990:577
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Mervärdeskatt skall betalas för varor som utförs för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linje mellan Sverige och Danmark, Finland eller Norge. Skatt skall dock inte utgå för spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. För den ingående skatt som belöper på skattepliktig utförsel föreligger inte avdragsrätt enligt 17 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt.
Innebär utförsel enligt första stycket ett skattepliktigt uttag enligt lagen om mervärdeskatt, skall beskattningsvärdet utgöra varans inköpsvärde inräknat skatt. Förordning (1985:119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel

Förordning (1984:52) om ändring i kungörelsen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1984-03-06

Förordning (1985:119) om ändring i kungörelsen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., ändr.
  Ikraftträder
  1985-05-01

Lag (1990:577) om upphävande av vissa författningar på mervärdeskatteområdet

Övergångsbestämmelse

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1990, nämligen
 1. Förordningen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel,
 2. Förordningen (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för hamn- och flygplatsverksamhet,
 3. Regeringens beslut den 7 maj 1975 om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för vissa luftkuddefarkoster,
 4. Regeringens beslut den 5 april 1979 om undantag från skatteplikt till mervärdeskatt för doktorsavhandlingar.
De upphävda författningarna gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1991.
Förarbeten
Prop. 1989/90:111
Omfattning
upph.
Ikraftträder
1991-01-01