Upphävd författning

Förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:649
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sådana prästgårdar och andra tjänstebostäder för präster som avses i 23 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader.

[S2]Förordningen tillämpas inte på biskopsgårdar och sådana bostäder som hyresfritt upplåts till biskopar eller till kyrkoherdar i svenska församlingar i utlandet. Förordning (1984:999).

2 §  Föreskrifter om uppsägning av hyresavtal m. m. finns i 12 kap.jordabalken.

[S2]Föreskrifter om tjänstebostadshyra finns i förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster. Förordning (1984:999).

3 §  När bostad till- eller frånträds skall hållas syn i den ordning som stiftsnämnden bestämmer. Vid syn skall upprättas protokoll. Förordning (1984:999).

4 §  Bostadsinnehavare eller, om han avlidit, hans dödsbo skall, i den omfattning som kan finnas lämplig, mot skälig ersättning upplåta utrymme i bostaden för bostadsinnehavarens vikarie eller efterträdare. Förordning (1984:999).

5 §  Innehavare av bostad utan centralvärmeanläggning eller av bostad i en- eller tvåfamiljshus med sådan anläggning skall ombesörja bostadens eller husets uppvärmning, om ej pastoratet medger annat. Förordning (1984:999).

6 §  Innehavare av bostad i enfamiljshus skall, om ej pastoratet medger annat, svara för fastighetens skötsel i den omfattning sådan vanligen åvilar hyresgäst i enfamiljshus på orten och sköta mindre trädgård, som kan höra till fastigheten. Pastoratet kan föreskriva samma skyldigheter för inn ehavare av bostad i tvåfamiljshus. Förordning (1984:999).

7 §  Bostadsinnehavare har ej rätt till nedsättning i tjänstebostadshyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att pastoratet under behövlig tid låter utföra arbete för att sätta bostaden i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av bostaden eller fastigheten i övrigt. Förordning (1984:999).

8 § har upphävts genom förordning (1984:999).

Ändringar

Förordning (1968:649) med vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster

Förordning (1984:999) om ändring i kungörelsen (1968:649) om vissa tjänste- bostäder m.m. inom offentlig verksamhet

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. författningsrubr., 1-7 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Ändring, SFS 1989:89

  Omfattning
  upph.