Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-05-09
Ändring införd
SFS 1969:123 i lydelse enligt SFS 2018:931
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Kungl. Maj:t har, med stöd av 1 kap. 3 § första stycket lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption, funnit gott förordna som följer.

1 §  Vill svensk medborgare, som avser att ingå äktenskap inför utländsk myndighet, erhålla intyg av svensk myndighet att han enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskapet, utfärdas sådant intyg (äktenskapscertifikat) enligt denna kungörelse.

2 §  Äktenskapscertifikat för sökande som är folkbokförd i Sverige utfärdas av Skatteverket.

[S2]Äktenskapscertifikat för sökande som har hemvist i främmande stat och inte är folkbokförd i Sverige utfärdas av den svenska beskickningen i den främmande staten eller av det svenska konsulat, inom vars distrikt sökanden har hemvist. Olönat konsulat får dock ej utan regeringens uppdrag utfärda certifikat.

[S3]För sökande som avses i andra stycket kan äktenskapscertifikat utfärdas även av utrikesdepartementet. Den som vill erhålla certifikat i denna ordning kan ge in ansökningshandlingar till beskickning eller konsulat som avses i andra stycket. Förordning (2003:911).

3 §  Den som ansöker om äktenskapscertifikat skall fullgöra vad som åligger den som vill ha hindersprövning enligt 3 kap.äktenskapsbalken. Om det inte framkommer något hinder mot äktenskapet, skall certifikat utfärdas.

[S2]Om hindersprövning enligt 3 kap.äktenskapsbalken har ägt rum mindre än fyra månader tidigare utan att det framkommit något hinder mot äktenskapet, utfärdas certifikat utan någon ny prövning. Förordning (1987:1016).

4 §  Ett äktenskapscertifikat gäller i fyra månader från utfärdandet. Har certifikatet utfärdats med stöd av 3 § andra stycket, räknas dock giltighetstiden från dagen för hindersprövningen. Förordning (1987:1016).

5 §  Formulär till äktenskapscertifikat fastställes av Skatteverket efter samråd med utrikesdepartementet. Förordning (2003:911).

5 a §  Avgift tas ut för ansökan om äktenskapscertifikat enligt 1 §, som utfärdas av utrikesdepartementet. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:204).

6 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat får dock inte överklagas. Förordning (2018:931).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat

Ändring, SFS 1973:949

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; ny 6 §

Förordning (1977:799) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ändr. 2, 6 §§

Förordning (1987:1016) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1991:768) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Förordning (1992:204) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1996-05-01

Förordning (1998:1033) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2003:911) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01