Upphävd författning

Medborgarskapskungörelse (1969:235)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Ändring införd
SFS 1969:235 i lydelse enligt SFS 2000:394
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan och anmälan

1 §  En ansökan enligt 6, 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall ges in till Migrationsverket, om sökanden är folkbokförd i Sverige. Om sökanden inte är folkbokförd här, skall ansökan ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat. En ansökan enligt 6 § som avser en utlänning som är under 15 år och adopterad av en svensk medborgare skall dock alltid ges in till Invandrarverket.

[S2]En anmälan enligt 2 a § samma lag som avser ett barn som inte är folkbokfört i landet skall ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat. Anmälan skall anses gjord samma dag som den kom in till en sådan myndighet. Förordning (2000:394).

2 §  I en anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § eller en ansökan enligt 6, 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall den som gör anmälan eller ansökan på heder och samvete bekräfta att de uppgifter som lämnas är sanna. Till anmälan eller ansökan skall fogas ett personbevis eller, för den som inte är folkbokförd i landet, en annan likvärdig handling.

[S2]Anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § och ansökan enligt 6 eller 8 § samma lag görs på formulär som fastställs av Migrationsverket. Förordning (2000:394).

Utredning

3 §  Myndighet som tar emot anmälan eller ansökan enligt lagen om svenskt medborgarskap skall göra den utredning som behövs för ärendets prövning. I ärende enligt 6 § samma lag skall utredningen avse sökandens personliga förhållanden samt frågan i vilken omfattning han fullgjort honom ålagd underhållsskyldighet och uppfyllt sina förpliktelser mot det allmänna. Förordning (1979:140).

4 §  Har en ansökan enligt 6, 8, eller 9 § eller 11 § andra stycket lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap tagits emot av en annan myndighet än Migrationsverket, skall den myndigheten efter avslutad utredning sända handlingarna i ärendet till Migrationsverket. Ärenden enligt 11 § andra stycket samma lag skall Invandrarverket med ett eget yttrande överlämna till Utlänningsnämnden. Förordning (2000:394).

5 §  När någon genom anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap förvärvat svenskt medborgarskap, skall den myndighet som har beslutat i ärendet skyndsamt underrätta skattemyndigheten i det län där den som genom anmälningen förvärvat svenskt medborgarskap är eller senast har varit folkbokförd och svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat som mottagit anmälningen. I underrättelsen anges de barn för vilka anmälningen enligt 5 § nämnda lag medfört svenskt medborgarskap enligt vad som kan bedömas av handlingarna i ärendet. Förordning (1991:769).

6 §  När någon efter ansökan enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap förvärvat svenskt medborgarskap, skall avskrift av beslutet skyndsamt sändas till skattemyndigheten i det län där sökanden är eller senast har varit folkbokförd samt till svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat som mottagit ansökningshandlingen. Detsamma gäller när ansökan enligt 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket nämnda lag bifalls. Förordning (1991:769).

7 §  Har någon efter anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § lagen om svenskt medborgarskap eller efter ansökan enligt 6 § nämnda lag förvärvat svenskt medborgarskap, skall den myndighet som upptagit anmälningen eller ansökningen utfärda bevis om förvärvet. Förordning (1986:709).

8 §  Har beslut som avses i 5 § efter fullföljd talan meddelats av allmän förvaltningsdomstol, skall domstolen fullgöra i nämnda paragraf föreskriven skyldighet. Förordning 1996:302).

9 § har upphävts genom förordning (1996:34).

Avgifter för vissa ärenden

9 a §  Avgift tas ut för prövning av anmälan och ansökan enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]I fråga om anmälningsavgiftens och ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Förvärv av svenskt medborgarskap efter anmälan (2 a, 3 och 4 §§)1
Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (6 §) - för utlänning under 15 år som är adopterad av svensk medborgare - för övriga1 4
Förvärv av svenskt medborgarskap efter anmälan (7 a §)1
Förvärv av svenskt medborgarskap efter anmälan (10 §b och c)2

[S3]Avgift skall inte tas ut av statslösa som fått flyktingförklaring eller resedokument utfärdade av svensk myndighet. Förordning (1997:913).

Tillämpning av 10 § a-c lagen om svenskt medborgarskap

10 §  Bestämmelserna i 10 § a-c lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall tillämpas i förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge. Förordning (1999:37).

11 §  Anmälan enligt 10 §b eller c lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap görs enligt formulär som fastställs av Migrationsverket.

[S2]Har anmälan gjorts enligt 10 § b nämnda lag, skall länsstyrelsen inhämta utdrag av det allmänna kriminalregistret.

[S3]Föreskrifterna i 2 § första stycket, 3 § första meningen, 5 och 7--9 §§ denna kungörelse skall också tillämpas i fråga om anmälan som avses i denna paragraf. Förordning (2000:394).

Ändringar

Medborgarskapskungörelse (1969:235)

Ändring, SFS 1971:1191

  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 6 §

Förordning (1976:470) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 5, 8 §§

Förordning (1979:140) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5, 6, 11 §§; omtryck

Förordning (1984:889) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:156
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 11 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:709) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 11 §; ny 7 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:769) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 5, 6, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1576) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:219) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  nya 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:428) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:20) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 9 a §
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1996:34) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  upph. 9 §
  Ikraftträder
  1996-03-01

Förordning (1996:302) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:302)

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:674) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-10-01

Förordning (1997:913) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

  Omfattning
  ändr. 9 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:37) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1999-03-15

Förordning (2000:394) om ändring i medborgarskapskungörelsen (1969:235)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2001:218

Omfattning
upph.