Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:281) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-05-09
Ändring införd
SFS 1969:281
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t, som den 19 december 1968 (nr 771) utfärdat kungörelse om tillämpning av avtal den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har funnit gott meddela följande anvisningar rörande tillämpningen av artikel 10 §§ 2 och 3 i avtalet med avseende på nederländsk skatt på utdelning.

1 §  Befrielse från eller nedsättning av nederländsk skatt på utdelning enligt artikel 10 §§ 2 och 3 i avtalet medges, i enlighet med bestämmelser meddelade av nederländsk myndighet, i allmänhet vid utbetalning av utdelningen. I vissa fall sker dock sådan befrielse eller nedsättning genom restitution.

2 §  Ansökan om nedsättning av nederländsk skatt på utdelning enligt artikel 10 § 2 i avtalet göres skriftligen av den skattskyldige. Ansökningen skall avfattas på blankett enligt särskilt av nederländsk myndighet fastställt formulär med beteckningen ZWE. Ansökningshandlingen ges in till länsstyrelsen i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Sedan handlingen inkommit, skall vederbörande taxeringsintendent undersöka om förutsättningar föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av formulär ZWE. Om sådana förutsättningar föreligger, skall taxeringsintendenten kostnadsfritt lämna intyg som nyss nämnts och återställa ansökningshandlingen till den skattskyldige. Vidare skall taxeringsintendenten underrätta vederbörande taxeringsnämnd.

[S2]Om ansökningen avser nedsättning av skatt vid utbetalning av utdelning, skall ansökningshandlingen, åtföljd av intyg av vederbörande taxeringsintendent, ges in av den skattskyldige till den som skall utbetala utdelningen.

[S3]Om ansökningen avser nedsättning av skatt genom restitution, skall ansökningshandlingen, åtföljd av intyg av vederbörande taxeringsintendent, ges in av den skattskyldige till den som utfärdat utdelningsuppgift ("nota") i enlighet med bestämmelser meddelade av nederländsk myndighet. Har utdelningsuppgift ej utfärdats enligt dessa bestämmelser eller har den skattskyldige måst ändra eller göra tillägg till punkterna 3--7 i blankett ZWE, skall dock ansökningshandling och intyg ges in till inspektören för bolagsskatt i Amsterdam ("Inspecteur der vennootschapsbelasting, Wibautstraat 2--4, Amsterdam"). Vid ansökningshandlingen skall fogas vederbörlig utredning om utdelning och innehållen skatt (i förekommande fall nämnda utdelningsuppgift).

[S4]Blankett enligt formulär ZWE tillhandahålles av länsstyrelserna och av vederbörande nederländska myndighet ("Ministerie van Financien, Directie Organisatie van de Belastingdienst, 22 Kneuterdijk, 's-Gravenhage").

3 §  Svenskt aktiebolag som önskar erhålla befrielse från nederländsk skatt på utdelning enligt artikel 10 § 3 i avtalet skall, om sådan skatt innehållits vid utbetalning av utdelningen, göra skriftlig ansökan om restitution av innehållen skatt. Ansökningen skall ställas till den inspektör för bolagsskatt ("inspecteur der vennootschapsbelasting"), inom vars tjänsteområde det utdelande bolaget äger hemvist, och inges till detta bolag.

4 §  Beträffande ansökan om befrielse från eller nedsättning av nederländsk skatt på utdelning iakttages i övrigt särskilda bestämmelser som meddelas av nederländsk myndighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:281) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Ändring, SFS 1992:946

    Övergångsbestämmelse

    1. Den upphävda kungörelsen skall dock, tillsammans med den genom lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna upphävda kungörelsen (1968:771) om tillämpning av det under punkt 2 angivna avtalet samt förordningen (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna m. m., fortfara nde tillämpas för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1993.
    Omfattning
    upph.