Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-01-09
Ändring införd
SFS 1992:17 i lydelse enligt SFS 2011:1349
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.
Förordning (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Nederländerna undertecknade den 18 juni 1991 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla som lag här i landet. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1349).
4 § Har upphävts genom lag (2008:1352).

Ändringar

Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Lag (1992:1194) om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbe- skattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Förarbeten
Prop. 1992/93:24, Bet. 1992/93:SkU3
Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (2008:1352) om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Förarbeten
Rskr. 2008/09:112, Prop. 2008/09:63, Bet. 2008/09:SkU17
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:1349) om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01