Upphävd författning

Förordning (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Ändring införd
SFS 1977:358
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna

1 §  Är enligt förordningen (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna utdelning på aktie i svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt eller utgår enligt samma förordning kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), iakttages befrielsen eller nedsättningen vid utbetalning av utdelningen.

[S2]Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller föreskrifterna i 2 §.

[S3]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från eller nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till befrielse från eller nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskattelagen.

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag och i aktiefond som förvaltas av registrerande fondbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § kupongskattelagen (1970:624) skall utbetalaren se till, att uppgifter enligt 14 § samma lag lämnas jämte intyg av nederländsk myndighet eller bank i Nederländerna att den utdelningsberättigade har hemvist i Nederländerna.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt förordningen (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna eller har sådan skatt uttagits i fall då skatt icke skall utgå enligt samma förordning, restitueras det för högt uttagna beloppet.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för nedsättning av kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Nederländerna

7 §  Ansökan om befrielse från eller nedsättning av statlig inkomstskatt på utdelning på andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel 10 § 2 eller § 3 i avtalet göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år har avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det år då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

[S2]fråga om kupongskatt på utdelning som har blivit tillgänglig för lyftning före ikraftträdandet av denna förordning samt i fråga om statlig inkomstskatt på sådan utdelning på andel i ekonomisk förening som har blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år 1976.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:358) om kupongskatt för person med hemvist i Nederländerna, m.m.

Ändring, SFS 1992:17

    Omfattning
    upph.