Upphävd författning

Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Ändring införd
SFS 1969:380 i lydelse enligt SFS 1994:377
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 § har upphävts genom förordning (1994:377).

2 §  Med hemförlovning förstås i denna kungörelse avbrytande av tjänstgöring som värnpliktig fullgör.

3 §  Värnpliktig vid armén, flygvapnet, flottan eller kustartilleriet fullgör utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) vid det förband eller den utbildningsanstalt dit han uttagits för utbildning, om inte Försvarsmakten av utbildningsskäl bestämmer annat. Förordning (1994:377).

4 §  Värnpliktsverket kan på ansökan av värnpliktig medge att han utan ändrad uttagning eller tillhörighet får fullgöra utbildning enligt 27 § 1 mom. värn- pliktslagen vid annat förband eller annan utbildningsanstalt än som fastställts för honom. Ansökan därom göres hos truppregistreringsmyndigheten.

Inkallelse till tjänstgöring

Tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen

6 §  Värnpliktig inkallas till tjänstgöring genom personlig order som utfärdas av truppregistreringsmyndigheten och sändes med posten. Order om inkallelse till sådan mobiliseringsövning som genomföres i form av mönstringsövning får meddelas på annat sätt än genom försändelse med posten.

7 §  Inkallelseorder får ej utan den värnpliktiges medgivande utfärdas senare än en månad före inställelsedagen, om ej inkallelsen avser mönstringsövning eller Försvarsmakten i särskilda fall bestämmer annat.

[S2]Är värnpliktigs postadress ej känd eller kommer inkallelseorder tillbaka som obeställbar, får ordern tillställas honom genom polisens försorg.

[S3]Order om inkallelse till annan tjänstgöring än mönstringsövning får ej utan den värnpliktiges medgivande hävas senare än tre månader före inställelsedagen, om ej värnpliktsverket bestämmer annat i särskilda fall. Förordning (1994:377).

8 §  Värnpliktsverket eller truppregistreringsmyndighet som värnpliktsverket bestämmer kan medge att inställelse till tjänstgöring får ske senast åttonde dagen efter den fastställda inställelsedagen, om den värnpliktige skall avlägga examen eller tentamen eller har ansökt om att bli antagen som aspirant vid flottan eller flygvapnet eller är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart. Kungörelse (1974:414).

9 §  Förvarning om mönstringsövning skall utfärdas senast en månad före tidigaste inryckningsdag, om ej regeringen bestämmer annat.

[S2]I förvarningen skall anges att den värnpliktige kan bli inkallad till mönstringsövning samt att övningen kommer att genomföras inom en period av tre angivna kalendermånader och omfatta högst 48 timmar.

[S3]I förvarningen skall den värnpliktige erinras om bestämmelserna i 10 § andra stycket. Förordning (1982:473).

10 §  Till mönstringsövning får ej inkallas läkare eller annan medicinalpersonal eller trafikpersonal vid företag med linjetrafik.

[S2]Till mönstringsövning får ej heller inkallas värnpliktig som styrker laga förfall eller som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter. För sådan värnpliktig skall utfärdad inkallelseorder hävas.

11 §  Värnpliktig som ej inställt sig till mönstringsövning skall beredas tillfälle att senast åtta dagar efter anmodan ange skälen för sitt uteblivande.

12 §  Värnpliktig skall vid inställelse till tjänstgöring medföra inkallelseorder och andra handlingar som värnpliktsverket bestämmer.

Beredskapsövning och tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen

13 §  Bestämmelserna i 6, 7 och 12 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om inkallelse till beredskapsövning.

14 §  Order om inställelse till beredskapsövning eller tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen kan meddelas genom radioinkallelse eller orderin- kallelse. Order om inställelse till tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen kan också meddelas genom beredskapslarm. Orderinkallelse kan vara post-, bud- eller teleinkallelse.

[S2]Vid allmän mobilisering sker inkallelse genom beredskapslarm, radioinkallelse eller orderinkallelse. Vid beredskapslarm och radioinkallelse skall personalen inställa sig ofördröjligen utan att inkallelsen bekräftas genom orderinkallelse.

15 §  Vid orderinkallelse användes krigstjänstgöringsorder med uppgift om tid och plats för inställelse samt förbandskod, befattningskod och fältpostnummer.

16 §  Försvarsmakten får föreskriva att färdighållningsorder utfärdas som förberedelse för inkallelse till beredskapsövning eller tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen. Ordern innebär meddelande till viss personal att den skall kunna inställa sig med kort varsel. Förordning (1994:377).

17 §  Närmare föreskrifter om radioinkallelse, orderinkallelse och färdighållningsorder meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:377).

In- och utryckning

18 §  Vid inryckning inkallas värnpliktig direkt till tjänstgöringsplatsen eller till särskild samlingsplats. Den inkallande myndigheten får befria honom från skyldighet att komma till samlingsplats, om han därigenom får kortare väg till tjänstgöringsplatsen eller annat särskilt skäl föreligger.

[S2]Utryckning sker från tjänstgöringsplatsen eller från särskild samlingsplats.

[S3]Försvarsmakten meddelar närmare föreskrifter om värnpliktigas färd i samband med in- och utryckning. Förordning (1994:377).

Anstånd m.m.

19 §  Bestämmelserna i 20 -- 27 §§ avser tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen. Vad som sägs om tjänstgöring gäller även tjänstgörings- omgång eller del av tjänstgöring när tjänstgöringen är uppdelad.

20 §  Anstånd med tjänstgöring skall beviljas värnpliktig som är tjänsteman eller sakkunnig i internationell organisation och på grund av bestämmelse i internationellt avtal, till vilket Sverige anslutit sig, är eller bör vara befriad från nationell tjänsteplikt. Anstånd beviljas för den tid som uppdraget avser.

[S2]Ledamot av riksdagen får ej inkallas till tjänstgöring som kan hindra honom från att utöva sitt uppdrag.

21 §  Anstånd med att börja tjänstgöring skall beviljas värnpliktig som

 1. är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart,
 2. är elev vid sjömansskola eller sjöbefälsskola eller gör sannolikt att han under tiden för tjänstgöringen kommer att söka inträde i sådan skola,
 3. tillhör samebefolkningen och ej kan avvaras i rörelse där han arbetar som renskötare.

[S2]Förlängt anstånd med grundutbildning för värnpliktig som avses i första stycket a) och b) beviljas om han varit anställd som sjöman enligt sjömans- lagen på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart eller fullgjort utbildning vid sjömansskola eller sjöbefälsskola under minst halva den föregående anståndsperioden. Kungörelse (1974:414).

22 §  Anstånd med att börja tjänstgöring eller att fullgöra påbörjad tjänstgöring kan beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter.

23 §  Anstånd med att börja tjänstgöring eller att fullgöra påbörjad tjänstgöring beviljas för högst ett år i sänder, om ej annat följer av 20 §.

[S2]Anstånd med att börja grundutbildning får ej beviljas för längre tid än till det år den värnpliktige fyller 24 år eller, om han är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart eller tillhör samebefolkningen, det år han fyller 28 år.

[S3]Anstånd med att fullgöra tjänstgöring får ej beviljas för längre tid än sammanlagt fyra år eller i fråga om värnpliktig som tillhör samebe- folkningen till det år han fyller 28 år.

[S4]Om särskilda skäl föreligger, får anståndet beviljas under längre tid än som är medgivet i första -- tredje styckena. Gk(Kungörelse 1974:414)

24 §  Begär värnpliktig, som är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart eller som tillhör samebefolkningen och icke börjat sin grundutbildning före det år han fyller 28 år, fortsatt anstånd med eller befrielse från tjänstgöring, skall truppregistreringsmyndigheten anmäla detta till värnpliksverket, som beslutar om han vidare skall inkallas till tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967). Kungörelse (1974:414).

25 §  Ansökan om anstånd göres hos truppregistreringsmyndigheten. Ansökan skall vara skriftlig samt innefatta sökandens skäl för ansökningen. Vid ansökningshandlingen fogas de intyg och andra handlingar som han önskar åberopa.

26 §  Behov av anstånd styrkes

 1. om sökanden är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart, genom utdrag ur sjöfartsbok eller sjömansregister eller genom intyg av arbetsgivare eller fartygsbefäl.
 2. om sökanden tillhör samebefolkningen, genom intyg av tjänsteman vid den länsstyrelse som har hand om rennäringsfrågor,
 3. om sökanden åberopar studieskäl, genom intyg av rektor, föreståndare, studierektor eller annan tjänsteman vid utbildningsanstalt som är väl förtrogen med sökandens studier,
 4. i övrigt genom intyg av person i förtroendeställning eller annan som är väl förtrogen med sökandens förhållanden. Förordning (1991:55).

[S2]27 § har upphävts genom kungörelse (1971:913).

28 §  Värnpliktig som visar särskilda skäl för anstånd med beredskapsövning eller tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen kan erhålla tjänstledighet under högst den tid beredskapsövningen omfattar eller i fråga om tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen under högst sex månader i sänder.

Prövning av tjänstduglighet

29 §  Värnpliktig som inställt sig till tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen eller till beredskapsövning utan att ha genomgått prövning vid inskrivningsförrättning skall så snart det kan ske genomgå sådan prövning. Beslut med anledning av prövningen skall meddelas utan dröjsmål.

30 §  En värnpliktig som i samband med värnpliktsutbildning enligt 27 § 1 mom. eller beredskapsövning enligt 27 § 2 mom. värnpliktslagen (1941:967) visar sig ha sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga så nedsatt att det kan leda till befrielse enligt 4 § värnpliktslagen från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring eller att hans uttagning eller tillhörighet ändras, skall genomgå undersökning enligt bestämmelser som meddelas av värnpliktsverket i samråd med Försvarsmakten och försvarets forsknings- anstalt. Detsamma gäller den värnpliktige som visar sig löpa särskild risk för en sådan motsvarande nedsättning av prestationsförmågan. Förordning (1994:377).

31 §  Innan beslut meddelas med anledning av undersökning som avses i 30 § och som kan föranleda ändring i uttagning eller tillhörighet, skall yttrande inhämtas från granskningsnämnd. Granskningsnämnder skall finnas till det antal som Värnpliktsverket bestämmer efter hörande av Försvarsmakten. Förordning (1994:377).

32 §  Granskningsnämnden består av en ordförande och tre andra ledamöter. Värnpliktsverket skall utse ledamöterna. Förordning (1994:377).

33 §  Granskningsnämnd sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. Till sammanträdet bör kallas värnpliktig som ärendet rör och någon som för befäl över honom. Förordning (1994:377).

34 §  Värnpliktig som vid undersökning i samband med inställelse till tjänstgöring enligt 28 § värnpliktslagen visar sig ha sjukdom eller skada som hindrar honom att tjänstgöra kan hemförlovas av chef för mobiliserings- grupp.

Hemförlovning och beräkning av tjänstgöringstid

35 §  Bestämmelserna i 36 -- 44 §§ avser tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen och beredskapsövning.

36 §  I tjänstgöringstiden inräknas tid för övningsuppehåll och annan tjänstledighet men inte in- och utryckningsdagar. I tid för mobiliseringsövning inräknas dock tid för in- och utryckning.

[S2]Övningsuppehållen får under grundutbildningen uppgå till en tiondel av utbildningstiden, dock högst 40 dagar.

[S3]Ytterligare föreskrifter om övningsuppehåll meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:377).

37 §  En värnpliktig skall på egen begäran hemförlovas om han, utan att ha blivit befriad enligt 4 § 1 eller 2 värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring, en längre tid är förhindrad att tjänstgöra på grund av sjukdom eller skada som kan ha orsakats av tjänstgöringen.

[S2]Har värnpliktig antagits för aspiranttjänstgöring eller avtalat om fast anställning vid försvarsmakten eller kan han av särskilda skäl icke omedelbart placeras i lämplig tjänstgöring, kan värnpliktsverket eller myndighet som värnpliktsverket bestämmer på ansökan av den värnpliktige medge att han hemförlovas. Förordning (1989:449).

38 §  Är värnpliktig frånvarande från tjänstgöring av annan anledning än som avses i 27 § 3 mom. D. första stycketvärnpliktslagen och överstiger frånvarotiden eller beräknas den överstiga en tiondel av inkallelsetiden, skall den värnpliktige hemförlovas, om ej värnpliktsverket bestämmer annat. Hänsyn skall därvid ej tagas till det dagantal varmed inkallelsetiden överstiger närmaste jämna tiotal dagar. Omfattar inkallelsetiden flera slag av tjänstgöring, skall varje slag av tjänstgöring anses som en enhet för sig.

39 §  Hemförlovas värnpliktig enligt 38 § eller på grund av anstånd med att fullgöra påbörjad tjänstgöring, tillgodoräknas honom tjänstgöringstiden före avbrottet endast om tiden uppgår till minst en tiondel av inkallelse- tiden. Tiden före avbrottet får dock ej vara kortare än åtta dagar. Hänsyn skall ej tagas till det dagantal varmed inkallelsetiden överstiger närmaste jämna tiotal dagar.

40 §  Är värnpliktig frånvarande från tjänstgöring av annan anledning än som avses i 27 § 3 mom. D. första stycketvärnpliktslagen och hemförlovas han ej enligt 38 §, skall tiden för frånvaron tillgodoräknas honom som tjänstgöringstid.

41 §  Tid för frånvaro på grund av att värnpliktig hållit sig undan eller rymt, varit anhållen eller häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt räknas i dagar om 24 timmar. Tiden för frånvaro på grund av undanhållande eller rymning räknas från den tid då den värnpliktige skulle ha inställt sig eller olovligen avvikit till den tid då han inställt sig eller blivit inställd eller återkommit.

[S2]Tid för frånvaro av annan anledning än som avses i första stycket räknas i hela kalenderdygn. Dygn då frånvaron börjar och slutar räknas ej. Ej heller räknas hela kalenderdygn då värnpliktig haft rätt att under fritid eller ledighet uppehålla sig utanför tjänstgöringsstället. Vid beräkning av antagen frånvarotid tages hänsyn dock endast till redan bestämd fritid eller ledighet. Förordning (1976:424).

42 §  För värnpliktig vilken tjänstgjort som vapenfri tjänstepliktig skall tjänstgöringstiden enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen minskas med tid under vilken han fullgjort tjänstgöring enligt 5 § första stycket lagen den 3 juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst eller motsvarande tjänstgöring enligt äldre lag. Tiden för värnpliktstjänstgöringen får dock ej bli kortare än den tjänstgöringstid som skulle ha återstått för honom enligt lagen om vapenfri tjänst eller äldre lag. Gk(Kungörelse 1971:913)

43 §  Värnpliktsverket kan på ansökan av värnpliktig medge att fullgjord tjänstgöring ej skall tillgodoräknas honom som tjänstgöringstid.

44 §  Värnpliktig som hemförlovats och är skyldig att fullgöra återstående tjänstgöring skall inkallas så att han kan avsluta tjänstgöringen samtidigt som övriga värnpliktiga inom sin värnpliktskategori, om ej särskilda skäl föranleder annat.

Vissa skyldigheter för värnpliktig, truppregistreringsmyndighet och chef för förband eller utbildningsanstalt

44 a §  Ett beslut om hemförlovning som har meddelats av Försvarsmakten får överklagas hos Värnpliktsverket. Ett beslut som Värnpliktsverket har meddelat i ett överklagat ärende får inte överklagas. Förordning (1994:377).

45 §  En värnpliktig är skyldig att sända sitt tjänstgöringskort till Försvarsmakten eller Värnpliktsverket, om myndigheten begär det. Förordning (1994:377).

46 §  Värnpliktig som är född i utlandet och alltjämt är bosatt och vistas där samt värnpliktig, som till följd av flyttning till utlandet icke längre är folkbokförd här och vistas utomlands, fullgör skyldighet enligt 34 § värnpliktslagen på det sätt som värnpliktsverket bestämmer. Förordning (1991:770).

47 §  Truppregistreringsmyndighet skall kontrollera om postförsändelse som rör militärt ärende kan komma värnpliktig till handa under uppgiven adress och skall av honom inhämta upplysningar enligt 35 § värnpliktslagen. Upplysningarna lämnas enligt formulär som fastställs av Värnpliktsverket efter samråd med Posten Aktiebolag. Förordning (1994:377).

48 §  Truppregistreringsmyndighet skall anmäla underlåtenhet utan laga förfall att fullgöra skyldighet enligt 34 eller 35 § värnpliktslagen till åklagarmyndigheten eller polismyndigheten i den ort där den värnpliktige är folkbokförd och bifoga den utredning som finns i saken. Det åligger polismyndigheten att på begäran av truppregistreringsmyndigheten tillställa den värnpliktige försändelse som avses i 35 § värnpliktslagen. Förordning (1991:770).

49 §  Truppregistreringsmyndighet skall lämna skattemyndigheten uppgift om förhållanden som kan vara av betydelse för värnpliktigs folkbokföring. Förordning (1991:770).

50 §  Får chef för förband eller utbildningsanstalt kännedom om att värnpliktig är medborgare i främmande stat och har sitt hemvist där, skall chefen utan dröjsmål anmäla förhållandet till värnpliktsverket och bifoga erforderlig utredning.

Krigsplacering

51 §  Genom krigsplacering placeras försvarsmaktens personal för tjänstgöring inom försvarsmakten eller ställes personal till förfogande för krigsuppgifter inom totalförsvaret i övrigt. Inom försvarsmakten krigsplaceras personalen i befattning vid mobiliseringsenhet eller i mobiliseringsreserv. Utanför försvarsmakten krigsplaceras försvarsmaktens personal i viss tjänst eller vid myndighet eller organisation. Förordning (1976:424).

52 §  Regeringen krigsplacerar personal i befattning som avses för generalsperson eller flaggman. Annan personal krigsplaceras av truppregistreringsmyndigheterna enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt. Förordning (1994:377).

53 §  Vid krigsplacering skall främst beaktas vederbörandes lämplighet, bostadsort och kvarstående fredstjänstgöringsskyldighet samt behovet av kontinuitet inom krigsorganisationen.

54 §  Personalen bör krigsplaceras så, att den får kort resa till mobiliseringsplatsen. Detta bör särskilt beaktas i fråga om personal som deltager i mobiliseringsförberedelser och personal vid enhet med kort mobiliseringstid.

[S2]Personal som tjänstgjort vid samma förband eller enhet vid krigsförbandsövning bör bytas ut endast om särskilda skäl föreligger.

55 §  För krigsplacering i civil befattning vid Försvarsmakten bör om möjligt tas i anspråk annan personal än fast anställd militär personal och bland de värnpliktiga sådana som har begränsad duglighet till krigstjänst. Förordning (1994:377).

Fast anställd militär personal och personal vid lots- och fyrväsendet

56 §  Erhåller någon fast anställning vid försvarsmakten eller i sjöfarts- verkets regionala eller lokala organisation för lots- och fyrväsendet, skall anställningsmyndigheten lämna uppgift om anställningen till trupp- registreringsmyndigheten, om den anställde är inskriven värnpliktig, och i annat fall till värnpliktskontoret i det militärområde där den anställde är folkbokförd. Anställningsmyndigheten skall underrätta truppregistrerings- myndigheten, när anställningen upphör och när fast anställd vid försvars- makten är tjänstledig för att inneha civil tjänst. Förordning (1991:770).

57 §  Värnpliktig som antagits för aspiranttjänstgöring eller avtalat om fast anställning vid försvarsmakten skall ej inkallas till tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen under tiden mellan antagningen eller avtalet och aspiranttjänstgöringens eller anställningens början. Förordning (1976:424).

58 §  Den som är fast anställd vid försvarsmakten skall ej under anställningstiden fullgöra tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen, om ej annat följer av 62 §. Förordning (1976:424).

59 §  När anställningen upphör för den som är fast anställd vid försvarsmakten och som är värnpliktig, skall han fullgöra utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen i den omfattning som anges i 60 och 61 §§. Förordning (1976:424).

60 §  Den värnpliktige skall fullgöra grundutbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen. Tjänstgöringstiden skall därvid minskas med tiden för fullgjord sådan utbildning och med anställningstiden. Den värnpliktige tillgodoräknas dock ej tid för anställning som musikelev och ej heller de sex första månaderna av tid för kontraktsanställning vid flottan eller flygvapnet. Kungörelse (1971:913).

61 §  Den värnpliktige skall fullgöra högst det antal krigsförbandsövningar och särskilda övningar som anges i bilaga till denna kungörelse. För värnpliktig som varit fast anställd som fältflygare eller flygnavigatör gäller särskilda bestämmelser. Kungörelse (1971:913).

62 §  Är den som innehar tjänst på aktiv stat vid försvarsmakten värnpliktig och är han tjänstledig för att inneha civil tjänst, fullgör han repetitions- utbildning i den omfattning som anges i 61 § som om anställningen upphörde den dag tjänstledigheten började.

63 §  Fast anställd vid försvarsmakten som visar särskilda skäl för anstånd med tjänstgöring under höjd beredskap kan beviljas tjänstledighet under högst sex månader i sänder. Förordning (1993:252).

64 §  Om tjänstgöringsskyldighet för personal vid lots- och fyrväsendet gäller särskilda bestämmelser. Kungörelse (1974:414).

Särskilda bestämmelser

65 §  Om särskilda skäl ej föranleder annat får värnpliktig, som sökt vapenfri tjänst och som icke tidigare gjort sådan ansökan, ej åläggas fullgöra värnpliktstjänstgöring innan ärendet har avgjorts slutligt. Är den värnpliktige i tjänst, skall han omedelbart hemförlovas, om särskilda skäl ej föranleder annat. Hemförlovas han ej, skall han beordras att fullgöra tjänstgöringen. Han får dock icke övas i bruk av vapen eller åläggas att bära vapen ellerammunition.

[S2]Första stycket tillämpas på värnpliktig som närmast efter den 1 juli 1978 ansöker om vapenfri tjänst och som tidigare har gjort sådan ansökan, om den tidigare ansökningen har avgjorts slutligt före den 1 juli 1978 eller om den värnpliktige har avslutat grundutbildning efter det att den tidigare ansök- ningen lämnats utan bifall. Förordning (1978:603).

66 §  Om en värnpliktig som är i tjänst förklarar att han inte vill bruka vapen eller i övrigt fullgöra värnpliktstjänstgöringen, skall han upplysas om vad som gäller för den som vägrar att fullgöra värnplikten. Han skall också upplysas om bestämmelserna för vapenfri tjänst, om han inte har en ansökan om sådan tjänst under prövning. Av upplysningen skall framgå förutsättningarna för vapenfri tjänst, prövningsförfarandet och tjänstgöringsområdena.

[S2]Om 65 eller 69 § inte skall tillämpas på den värnpliktige, skall han beordras att fullgöra tjänstgöringen. Innan en sådan order ges, skall den värnpliktige få betänketid längst till nästa dag. Förordning (1981:1128).

67 §  Vägrar eller underlåter värnpliktig att efterkomma order som avses i 65 eller 66 § och åberopar han sådana skäl att det kan antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen, skall han omedelbart hemförlovas. Förordning (1978:603).

68 §  Om en värnpliktig hemförlovas enligt 67 § skall myndigheten genast anmäla förhållandet, förutom till åklagare eller polismyndighet, till värnpliktsverket och bifoga den utredning som finns i ärendet. Detsamma gäller om en värnpliktig hemförlovas enligt 38 § på grund av att han har olovligen avvikit eller uteblivit från tjänstgöringsstället.

[S2]Den domstol som avgör ett mål om ansvar för en gärning som föranlett anmälan enligt första stycket skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, översända en kopia av domen eller beslutet till värnpliktsverket. Om domstolens val av påföljd eller andra omständigheter ger anledning att anta att den värnpliktige inte kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen, skall värnpliktsverket överlämna anmälningen och övriga handlingar i ärendet till regeringen för prövning av frågan om den värnpliktige skall kallas in på nytt. I avvaktan på regeringens beslut får kallelse till ny tjänstgöring inte utfärdas. I övriga fall får den värnpliktige kallas in igen. Förordning (1984:74).

69 §  Om en värnpliktig hos Försvarsmakten har förklarat att han på grund av att han är medlem i sekten Jehovas vittnen inte kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen och det med hänsyn till hans medlemskap finns anledning att anta att han inte kommer att fullgöra någon form av tjänsteplikt, skall värnpliktsverket besluta att den värnpliktige tills vidare eller för viss tid inte skall åläggas värnpliktstjänstgöring. Om den värnpliktige är i tjänst, skall han omedelbart hemförlovas. Förordning (1994:377).

Tillämpningsföreskrift

70 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av värnpliktsverket, om ej annat följer av kungörelsen.

Ändringar

Kungörelse (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

Ändring, SFS 1969:639

  Omfattning
  ändr. 60 §

Ändring, SFS 1971:913

  Omfattning
  upph. 27 §; ändr. 5, 23, 42, 48, 60, 61 §§, bil.

Ändring, SFS 1973:514

  Omfattning
  ändr. 7, 41 §§

Ändring, SFS 1974:414

  Omfattning
  ändr. 8, 21, 23, 24, 26, 30, 56, 64 §§, rubr. närmast före 56 §; omtryck

Förordning (1976:424) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 9, 36, 37, 41, 51, 52, 55-59, 62, 63 §§, bil., rubr. närmast före 56 §

Förordning (1978:603) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  nuvarande 65 § betecknas 70 §; rubr. närmast före 65 § sätts närmast före 70 §; nya 65-69 §§, rubr. närmast före 65 §

Förordning (1981:915) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1981:1128) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 66, 69 §§

Förordning (1982:473) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§

Förordning (1984:74) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 68 §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1989:449) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 30, 37, 45 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:625) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1005) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1990-12-15

Förordning (1991:55) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:770) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 46, 48, 49, 56 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:533) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ny 44 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:252) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 63 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1721) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

  Omfattning
  ändr. 47 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:377) om ändring i kungörelsen (1969:380) om värnpliktigas tjänstgöring m.m.

Omfattning
upph. 1 §; ändr. 3, 7, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 36, 44 a, 45, 47, 52, 55, 69 §§; rubr. närmast före 56 §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.