Upphävd författning

Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1980-12-04
Ändring införd
SFS 1980:1035 i lydelse enligt SFS 1994:376
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning tillämpas i fråga om tjänstgöring enligt 27 § i mom. värnpliktslagen (1941:967). Förordning (1981:913).

2 §  Värnpliktsverket skall före december månad varje år till regeringen lämna förslag om hur värnpliktiga vid inskrivningen för de tre närmaste inskrivningsåren skall fördelas för grundutbildning vid armén, flottan, kustartilleriet och flygvapnet samt till utbildningsreserven.

[S2]Försvarsmakten skall i samband med sin anslagsframställning varje år till regeringen lämna förslag på hur många värnpliktiga som bör inkallas till grund- och repetitionsutbildning. Förordning (1994:376).

Grundutbildning

3 §  En värnpliktig skall för grundutbildning tjänstgöra det antal dagar som anges i tabellerna i bilagan till denna förordning. Undantag från tabellerna får göras enligt andra stycket eller 4 eller 5 §. Antalet dagar får dock inte understiga eller överstiga det antal som anges i 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) för den värnpliktskategorin.

[S2]Försvarsmakten får föreskriva att värnpliktiga som har uttagits för utbildning till vissa särskilda befattningar skall tjänstgöra längre eller kortare tid än vad som anges i tabellerna. Föreskrifter med stöd av första meningen skall meddelas i så god tid att de kan ligga till grund för inskrivningen av berörda värnpliktiga. Förordning (1994:376).

4 §  Om en värnpliktigs uttagning eller tillhörighet ändras under grundutbildningen, skall han tjänstgöra det antal dagar som gäller för grundutbildningen i den nya kategorin. Värnpliktsverket får dock efter hörande av Försvarsmakten medge såväl längre som kortare tjänstgöringstid, om det är angeläget att den värnpliktige avslutar grundutbildningen samtidigt som övriga värnpliktiga inom den kategori till vilken han har flyttats över.

[S2]Tiden för grundutbildningen får inte utan den värnpliktiges skriftliga samtycke i något fall bli längre än den var före ändringen. Förordning (1994:376).

5 §  Försvarsmakten får avkorta grundutbildningen, om det finns särskilda skäl. Avkortningen får avse högst fjorton dagar.

[S2]Försvarsmakten får dessutom avkorta grundutbildningen för flottans värnpliktiga med ytterligare sexton dagar, om det krävs för anpassningen mellan olika bemanningsgrupper. Förordning (1994:376).

6 §  En värnpliktig skall inkallas till grundutbildning i sådan tid att han kan påbörja den senast under det utbildningsår som inleds tredje året efter inskrivningsåret. För en värnpliktig, som har tagits ut för utbildning i en följd till en befattning för vilken krävs att han har avslutat viss civil utbildning, gäller i stället att grundutbildningen skall kunna påbörjas före utgången av sjätte året efter inskrivningsåret. Förordning (1989:452).

7 §  Försvarsmakten fastställer hur grundutbildningen skall förläggas under året. Vad som sägs i 3 § andra stycket andra meningen skall därvid gälla för Försvarsmakten.

[S2]Den närmare tidpunkten för in- och utryckning fastställs också av Försvarsmakten. Förordning (1994:376).

8 §  Grundutbildningen av värnpliktiga uttagna för kompanibefälsutbildning i flottan eller flygvapnet eller för utbildning till befattning som apotekare, läkare, tandläkare, personalvårdsassistent, fältpräst eller systemtekniker får enligt Försvarsmaktens bestämmande genomföras i omgångar. Förordning (1994:376).

Krigsförbandsövningar

9 §  I 27 § 1 mom. B. värnpliktslagen (1941:967) föreskrivs det högsta antal krigsförbandsövningar som en värnpliktig är skyldig att fullgöra och hur många dagar som en krigsförbandsövning högst får omfatta.

[S2]Krigsförbandsövningarna fördelas så jämnt som möjligt över värnpliktstiden. Värnpliktiga i flygförartjänst kan dock åläggas att fullgöra två eller flera krigsförbandsövningar i en följd. Förordning (1986:763).

10 §  För en värnpliktig som fullgör en krigsförbandsövning i ett förband som är sammansatt av personal från olika försvarsgrenar skall krigsförbandsövningen ha den längd som gäller för den försvarsgren som ansvarar för förbandets mobilisering.

11 §  En värnpliktig skall fullgöra krigsförbandsövningarna i det förband där han är eller avses bli krigsplacerad, om inte annat följer av 12-14 eller 17 §.

12 §  Om det är väsentlig personalbrist i ett förband som skall genomföra en krigsförbandsövning, får värnpliktiga som är krigsplacerade vid andra förband tas i anspråk för övningen, om dessa förband inte skall genomföra någon krigsförbandsövning under kalenderåret. Även en värnpliktig som har meddelats uppskov får tas i anspråk, om det är oundgängligen nödvändigt för att förbandet skall kunna genomföra krigsförbandsövningen. En värnpliktig som har uppskov för att han är eller avses bli placerad i civilförsvarets regionala enheter får dock inte tas i anspråk.

13 §  En värnpliktig som vid inskrivningen har tagits ut för utbildning till expeditionsbiträde, programmerare, hålkortsoperatör, dataoperatör, fjärrskriftsman, utbildningsbiträde, kryptobiträde eller till motorredskapsförare eller bandvagnsförare i räddningstjänst eller hjälpmekaniker vid Norrbottens arméflygbataljon eller Östgöta arméflygbataljon får åläggas att fullgöra en eller flera krigsförbandsövningar i direkt anslutning till grundutbildningen. Om det är möjligt skall utbildningen förläggas till sådan tid som är lämplig med hänsyn till den värnpliktiges civila studier. Förordning (1989:452).

14 §  Sådana värnpliktiga vid flottan som är krigsplacerade i befattningar på hjälpfartyg får fullgöra krigsförbandsövningarna på stamstridsfartyg.

15 §  För sådana värnpliktiga vid flottan som är krigsplacerade som dykare eller på ubåt får varje krigsförbandsövning delas upp i två delövningar med mindre än ett år mellan varje delövning.

[S2]Den första delövningen, som får omfatta högst fem dagar, skall avse särskild undersökning vid en undersökningscentral. Om den värnpliktige inte inom ett år har inkallats till den andra delövningen, skall han anses ha fullgjort hela krigsförbandsövningen.

16 §  För värnpliktiga vid flygvapnet som är krigsplacerade vid luftbevakningskompanier får två dagar av krigsförbandsövningen användas för utbildning vid en senare tidpunkt. Om den värnpliktige inte har ålagts sådan utbildning innan han börjar nästa krigsförbandsövning, särskilda övning eller mobiliseringsövning, skall han anses ha fullgjort hela krigsförbandsövningen.

17 §  Värnpliktiga i bevaknings- eller depåtjänst kan åläggas att i direkt anslutning till grundutbildningen fullgöra högst fyra eller, vid flottan, högst två krigsförbandsövningar. Om den värnpliktige har fått ändrad uttagning till bevaknings- eller depåtjänst under grundutbildningen, och den sammanlagda tjänstgöringstiden därigenom blir längre än den tjänstgöringstid som ålåg honom före ändringen, får sådant åläggande dock inte ske utan den värnpliktiges skriftliga samtycke. Förordning (1990:184).

18 §  En värnpliktig i handräckningstjänst får efter utgången av det år då han fyller 34 år åläggas att fullgöra krigsförbandsövningar bara i den enhet vid vilken han är krigsplacerad.

19 §  Krigsförbandsövningar får inte genomföras under juli månad i andra fall än när krigsförbandsövningarna genomförs i direkt anslutning till grundutbildningen.

Särskilda övningar

20 §  I 27 § 1 mom. C. värnpliktslagen (1941:967) föreskrivs det högsta antalet särskilda övningar som en värnpliktig är skyldig att fullgöra och hur många dagar som en särskild övning högst får omfatta. Värnpliktiga i flygförartjänst kan åläggas att fullgöra två eller flera särskilda övningar i en följd eller att fullgöra en eller flera särskilda övningar i direkt anslutning till en krigsförbandsövning. Förordning (1986:763).

21 §  För en värnpliktig som fullgör en särskild övning i ett förband som är sammansatt av personal från olika försvarsgrenar skall den särskilda övningen ha den längd som gäller för den försvarsgren som ansvarar för förbandets mobilisering.

22 §  En värnpliktig skall fullgöra särskilda övningar i det förband där han är eller avses bli krigsplacerad.

23 §  Vid armén får till särskilda övningar inkallas

 1. värnpliktiga i befattningar för plutonseller kompanibefäl,
 2. värnpliktiga i befattningar för meniga och gruppbefäl vid staber inom fördelningar, brigader och artilleriregementen med stabs- och sambandsförband, vid stridsvagnsförband och motsvarande pansarförband, vid bandkanon- och luftvärnsrobotförband samt vid de särskilda sambandsförband som Försvarsmakten bestämmer. Förordning (1994:376).

24 §  Vid flottan får till särskilda övningar inkallas

 1. värnpliktiga i befattningar för plutons- eller kompanibefäl,
 2. värnpliktiga i befattningar för meniga och gruppbefäl vid staber inom marinkommandon, kustartilleriförsvar och marint bevakningsområde med stabskompanier, kustradiostationer, signalspanings-, kustbevak nings-, bas- och underhållsförband. Förordning (1990:537).

25 §  Vid kustartilleriet får till särskilda övningar inkallas

 1. värnpliktiga i befattningar för plutons- och kompanibefäl,
 2. värnpliktiga i befattningar för meniga och gruppbefäl vid staber inom kustartilleriförsvar, brigader och grupper med stabs- och sambandsförband samt vid signalspaningsförband.

26 §  Vid flygvapnet får till särskilda övningar inkallas

 1. värnpliktiga i befattningar för plutonsoch kompanibefäl,
 2. värnpliktiga i befattningar för gruppbefäl vid stridslednings-, luftbevaknings-, bas och sambandsförband.

27 §  Om en särskild övning vid flygvapnet har delats upp i två delövningar och den värnpliktige har deltagit i en av dessa och därefter har fullgjort en krigsförbandsövning eller en mobiliseringsövning, skall han anses ha fullgjort hela den särskilda övningen.

28 §  En värnpliktig vid flottan som efter grundutbildningens slut förs över till armén, kustartilleriet eller flygvapnet är inte skyldig att fullgöra särskilda övningar, om han inte har utbildats till plutons eller kompanibefäl.

Fackövningar och särskilda fackövningar

29 §  Om en värnpliktig behöver särskild utbildning för sin befattning eller för omskolning till ny befattning och den utbildningen inte kan meddelas under en krigsförbandsövning eller en särskild övning, får den värnpliktige åläggas att fullgöra en fackövning i stället för krigsförbandsövningen och en särskild fackövning i stället för den särskilda övningen.

Mobiliseringsövningar

30 §  I 27 § 1 mom. C värnpliktslagen (1941:967) föreskrivs hur många mobiliseringsövningar som en värnpliktig är skyldig att fullgöra och hur många dagar som sammanlagt får användas för sådana övningar.

31 §  Mobiliseringsövningarna genomförs som mobiliseringsgenomgångar eller mönstringsövningar.

32 §  Till mobiliseringsgenomgångar får inkallas värnpliktiga i befattningar för kompanichefer eller motsvarande och kompanikvartermästare eller motsvarande samt värnpliktiga som har uppgifter som mobiliseringsförberedare, ersättare för sådana, mottagningsförrättare och ersättare för sådana. En värnpliktig får inte åläggas att fullgöra en mobiliseringsgenomgång under samma kalenderår som han fullgör annan repetitionsutbildning, om inte särskilda skäl föreligger.

[S2]Mobiliseringsgenomgången får ha en längd av högst 48 timmar.

33 §  Till mönstringsövningar får inkallas värnpliktiga som är krigsplacerade vid förband med en mobiliseringstid som är avsevärt kortare än för huvuddelen av försvarsmaktens förband.

[S2]Mönstringsövningen får ha en längd av högst 48 timmar.

Övriga bestämmelser

34 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten efter hörande av Värnpliktsverket. Förordning (1994:376).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)

Förordning (1981:913) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:1324) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. tabell 2 i bil.

Förordning (1982:471) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:102
  Omfattning
  ändr. 4, 17, 18 §§, tabell 1-3 i bil., rubr. i tabell 6 i bil.

Förordning (1982:951) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. tabell 1 i bil.

Förordning (1983:70) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. För pansarskyttesoldater, som tjänstgör vid förordningens ikraftträdande eller som skall utbildas under utbildningsåret 1983/84, gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. tabell 1, 6 i bil.
  Ikraftträder
  1983-03-08

Förordning (1984:94) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
  För värnpliktiga som tjänstgör vid förordningens ikraftträdande gäller 17 § och tabell 1 i bilagan i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 6, 17 §§, bil.
  Ikraftträder
  1984-04-03

Förordning (1984:336) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 4 §, bil.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:773) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. tabell 1 i bil.
  Ikraftträder
  1985-11-05

Förordning (1986:113) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. tabell 5 i bil.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:232) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. För värnpliktiga, som har påbörjat grundutbildningen före förordningens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. tabell 1, 3 i bil.
  Ikraftträder
  1986-06-04

Förordning (1986:763) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 9, 20 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:326) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7, 8 §§, bil.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1989:452) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 6, 13 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:623) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. För värnpliktig, som påbörjat grundutbildningen före förordningens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. tabell 2 i bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1990:183) om ändring i förordningen (1989:623) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. tabell 2 i bil. till 1989:623
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1990:184) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller för värnpliktiga som påbörjat grundutbildningen före förordningens ikraftträdande.
  */k/ Bilaga */-k/

  Tabell 1. Armén

  Utbildning till befattning för: Antal dagar
  menig G och F menig E a) i mobiliserings- och förplägnadsförband b) övriga gruppbefäl plutonsbefäl kompanibefäl 227 270 297 297 360 450
  Förordning (1992:532).
  Tabell 2. Flottan
  Utbildning till befattning för: Antal dagar
  menig G 421
  menig E 524
  menig F och gruppbefäl
  a) med inryckning direkt till kustflottans förband 370
  b) med inryckning direkt till helikopterförband 345
  c) övriga 454
  plutonsbefäl
  a) värnpliktiga med sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen 454
  b) övriga 524
  kompanibefäl 614
  Förordning (1990:183).
  Tabell 3. Kustartilleriet
  Utbildning till befattning för: Antal dagar
  menig G och F 250
  menig E
  a) i kustjägarförband 300
  b) övriga 410
  gruppbefäl 300
  plutonsbefäl 430
  kompanibefäl 520
  Förordning (1990:184).
  Tabell 4. Flygvapnet
  Utbildning till befattning för: Antal dagar
  menig F menig E gruppbefäl a) sjukvårdare, underrättelsebiträde eller slygbasjägare b) övriga plutonsbefäl kompanibefäl 235 332 290 332 346 436
  Förordning (1992:947).

  Tabell 5. Värnpliktiga uttagna för utbildning till vissa särskilda befattningar

  Utbildning till befattning för: Antal dagar
  Apotekare 120
  Läkare 120
  Tandläkare 120
  Personalvårdsassistent 345
  Fältpräst 345
  Radar-, instrument-, pjäs-, maskin- och robottekniker vid armén 345
  Systemtekniker vid flygvapnet 364
  Meteorolog vid flygvapnet 347
  Tolk och förhörsledare 370
  Förordning (1993:533).
  Tabell 6. Värnpliktiga i bevaknings- eller depåtjänst
  Försvarsgren Antal dagar
  Armén 230
  Marinen
  Flottan 245
  Kustartilleriet 240
  Flygvapnet 245
  Förordning (1990:184).
  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för den som påbörjat tjänstgöringen före förordningens ikraftträdande.
  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1992. För den som har påbörjat tjänstgöringen före den 1 juli 1992 gäller dock tabell 4 i bilagan till värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035) i dess lydelse före den 1 juli 1992.
  Omfattning
  ändr. 5, 17 §§, tabell 3, 5, 6 i bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1990:537) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:461) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:532) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:101
  Omfattning
  ändr. 2 §, tabell 1, 4 i bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:947) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Omfattning
  ändr. tabell 4 i bil.
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1993:533) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:228, Bet. 1992/93:FöU11
  Omfattning
  ändr. 8 §, bil.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:376) om ändring i värnpliktsutbildningsförordningen (1980:1035)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23, 34 §§
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.