Upphävd författning

Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1969-06-13
Ändring införd
SFS 1969:389
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på koncessionsnämnden för miljöskydd.

[S2]Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen nämndens ordförande. Förordning (1976:979).

Uppgifter

2 §  Koncessionsnämnden handhar uppgifter som tillkommer nämnden enligt miljöskyddslagen (1969:387).

[S2]Nämnden bereder och avger yttrande till regeringen i ärenden om tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Förordning (1987:185).

Organisation

3 §  Om nämndens ordförande och övriga ledamöter samt ersättare för dem föreskrives i miljöskyddslagen (1969:387).

[S2]Hos nämnden finns ställföreträdande ordförande, överingenjörer och sekreterare.

[S3]Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S4]I nämnden finns fyra avdelningar. Förordning (1978:463).

Ärendenas handläggning

4 §  Nämndens ordförande planlägger och leder arbetet med ärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den tekniskt sakkunnige ledamoten biträder ordföranden och kan efter ordförandens bestämmande leda undersökningsarbete och vara föredragande inför nämnden i sådana ärenden. Ordföranden kan även uppdra åt någon annan tjänsteman hos nämnden att vara föredragande. Om handläggningen i övrigt av sådana ärenden finns bestämmelser i miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen (1981:574).

[S2]Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § andra stycket gäller bestämmelserna om förfarandet i tillståndsärenden hos koncessionsnämnden i tillämpliga delar.

[S3]I fråga om andra ärenden gäller 5-14 §§. Förordning (1981:573).

5 §  I plenum, som består av nämndens ordförande och de fyra övriga ledamöter som anges i 11 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) avgöres

 1. viktigare författningsfrågor.
 2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
 5. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
 7. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum. Förordning (1976:979).

6 §  I pleniärenden är nämnden beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden.

[S3]Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:786).

7 §  Ärende, som icke skall avgöras i plenum, avgöres av ordföranden ensam.

8 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än ordföranden att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden.

9 §  När ordföranden är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ersättare eller den tjänsteman som ordföranden bestämmer.

10 §  I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet på ordförandetjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1976:979).

11 §  Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på sekreterare eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 8 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende. Kungörelse (1972:248).

12 § har upphävts genom förordning (1986:786).

13 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får ordföranden utan föredragning meddela beslut som ej kan uppskjutas utan olägenhet.

14 §  Ordföranden eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

15 §  Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dem förordnas för högst sex år, dock att ledamot eller ersättare för ordförande eller ledamot som tillika är anställd hos nämnden förordnas tills vidare.

[S2]Tjänst som ställföreträdande ordförande och tjänst som överingenjör tillsättes av regeringen efter anmälan av ordföranden.

[S3]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av nämnden. Förordning (1978:463).

Övriga bestämmelser

16 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla för ordföranden, ställföreträdande ordförande och överingenjör.

[S2]Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet äger tillämpning på ordföranden. Förordning (1976:979).

17 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden i fråga om överingenjör. Förordning (1976:979).

Ändringar

Förordning (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

Ändring, SFS 1970:827

  Omfattning
  ändr. 17 §

Ändring, SFS 1972:248

  Omfattning
  ändr. 3, 11, 15-17 §§

Ändring, SFS 1972:783

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§

Ändring, SFS 1974:851

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1976:979) om ändring i instruktionen (1969:389) för koncessions- nämnden för miljöskydd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-6, 10, 15-17 §§; omtryck

Förordning (1978:463) om ändring i förordningen (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

  Omfattning
  ändr. 3, 15 §§

Förordning (1981:573) om ändring i förordningen (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1986:786) om ändring i förordningen (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:185) om ändring i förordningen (1969:389) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:624

  Omfattning
  upph.