Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
SFS 1969:624 i lydelse enligt SFS 2002:955
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Sådana blodprov som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap skall undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning skall utföras av sakkunnig som godkänns av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).

2 §  En domstol som har förordnat om blodundersökning skall inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om detta. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden tagit initiativ till blodundersökning.

[S2]Om en domstols förordnande avser någon annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning, skall Rättsmedicinalverket underrättas. Förordning (2002:955).

3 §  Om en undersökning har gjorts på grund av domstols förordnande, skall utlåtandet över undersökningen sändas till domstolen. Utlåtande över undersökning som har utförts efter anmodan av socialnämnd tillställs nämnden.

[S2]Om ett insänt blodprov som tagits på grund av domstols förordnande inte är tillfyllest, skall Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att nytt blodprov behövs. Om blodprovet har tagits efter anmodan av socialnämnd, underrättas i stället nämnden. Förordning (2002:955).

4 §  Har upphävts genom kungörelse (1974:968).

5 § Har upphävts genom förordning (1997:412).

6 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap meddelas av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).

 • SOSFS 2013:20: Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap

Ändringar

Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Ändring, SFS 1973:139

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1973:811

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1974:968

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 5 §

Förordning (1976:629) om ändring i kungörelsen (1969:624) om blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 6 §§

Förordning (1979:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Omfattning
  ändr. 5 §

Förordning (1981:877) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§

Förordning (1991:946) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1997:412) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (2002:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
2003-01-01