Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
SFS 1969:635 i lydelse enligt SFS 1973:50
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Filippinerna den 12 april 1966 ingånget avtal, vars innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Ändring, SFS 1973:50

Omfattning
ändr. 2 p anvisn. till art. VI i bil. 2

Ändring, SFS 1989:900

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt kungörelsen (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m. m.
  De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas till person med hemvist i Filippinerna före den 1 januari 1990 och beträffande andra inkomstskatter för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990. Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den upphävda kungörelsen sista gången vid 1990 års taxering.
  Omfattning
  upph.