Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-02-16
Ändring införd
SFS 1973:51
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna

1 §  Utgår enligt kungörelsen (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskatteförordningen (1970:624), innehålles vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt kungörelsen 1969:635. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

[S2]Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner nedsättning av kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att rätt till nedsättning av kupongskatt föreligger, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 § kupongskatteförordningen (1970:624).

2 §  Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i kupongskattekungörelsen (1971:49).

[S2]I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen (1970:624) lämnas jämte intyg av filippinsk myndighet eller bank i Filippinerna att utdelningsberättigad fysisk person har hemvist i Filippinerna eller att annan utdelningsberättigad person är hemmahörande i Filippinerna.

3 §  Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt kungörelsen 1969:635, restitueras det överskjutande beloppet.

4 §  Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 §  Ansökan om restitution göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 §  Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

[S2]Statlig och kommunal inkomstskatt på utdelning från svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening till person hemmahörande i Filippinerna

7 §  Ansökan om nedsättning enligt art. VI § 3 i avtalet av statlig och kommunal inkomstskatt på sådan utdelning från svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som är hänförlig till inkomst av här i riket bedriven rörelse samt av statlig inkomstskatt på annan utdelning från svensk ekonomisk förening göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den taxeringsnämnd som har att fastställa den skattskyldiges taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete för nämnda år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

[S2]I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg enligt 2 § andra stycket.

8 §  Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m.m.

Ändring, SFS 1989:900

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1969:635) om tillämpning av avtal den 12 april 1966 mellan Sverige och Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt kungörelsen (1973:51) om kupongskatt för person hemmahörande i Filippinerna, m. m.
  De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande kupongskatt på aktieutdelning som betalas till person med hemvist i Filippinerna före den 1 januari 1990 och beträffande andra inkomstskatter för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990. Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den upphävda kungörelsen sista gången vid 1990 års taxering.
  Omfattning
  upph.