Upphävd författning

Lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-17
Ändring införd
SFS 1969:738
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig erhålla avdrag för belopp, som enligt avtal den 1 oktober 1969 mellan Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond och vissa oljeföretag tillgodoförts stiftelsen.

[S2]Skattskyldig, som vill erhålla avdrag enligt första stycket, skall vid självdeklaration foga intyg från stiftelsen om inbetalningen. I intyget skall även angivas hur stort belopp den skattskyldige enligt avtalet haft att inbetala för beskattningsåret i fråga. (Jämför 1974:770 ö.b.)

2 §  Stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och förmögenhet såvitt angår i 1 § avsedda medel eller avkastningen därav.

3 §  Medel, vilka i överensstämmelse med det i 1 § angivna avtalet utbetalats från stiftelsen till skattskyldig som har rätt till avdrag enligt 1 §, skall hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse. Stiftelsen skall senast den 31 mars under taxeringsåret lämna uppgift till skattemyndigheten om belopp, som under nästföregående beskattningsår utbetalats till sådan skattskyldig. Av utbetalat belopp skall fyra tiondelar upptagas till beskattning under det beskattningsår utbetalningen gjorts. Återstående belopp skall upptagas till beskattning enligt den skattskyldiges bestämmande, dock med minst en femtedel för år räknat från och med beskattningsåret efter det, då utbetalning skett. Lag (1990:358).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas första gången på beskattningsår, för vilket taxering i första instans verkställes år 1971. Genom lagen upphäves förordningen (1963:565) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond, m.m. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådan inbetalning eller utbetalning som efter lagens ikraftträdande sker på grund av det i 1 § förordningen omnämnda avtalet samt i fråga om sådan eftertaxering som kan vara påkallad på grund av förordningen.
Förarbeten
Prop. 1969:141

Lag (1986:1319) om ändring i lagen (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som till- förts Stiftelsen Petroleum- industriens Beredskapsfond, m.m.

Lag (1990:358) om ändring i lagen (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som till- förts Stiftelsen Petroleum- industriens Beredskapsfond, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1992:1354) om upphävande av lagen (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stif- telsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:131, Bet. 1992/93:SkU15
  Omfattning
  upph.