Upphävd författning

Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-04-24
Ändring införd
SFS 1970:149 i lydelse enligt SFS 1991:232
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Preventivmedel får säljas endast om det godkänts av läkemedelsverket. Försäljning skall ske under hygieniskt tillfredsställande former. Förordning (1990:552).

2 §  Godkännande får återkallas om skäl finnes därtill. Beslut om återkallelse länder omedelbart till efterrättelse.

3 §  För att täcka statens kostnader för kontrollen av preventivmedel skall den som söker eller erhållit godkännande erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Kostnader för undersökning eller annan åtgärd, som äger rum utan samband med införsel och som läkemedelsverket föreskriver som villkor för att godkännande skall lämnas eller bestå, betalas av den som saluhåller preventivmedlet. Lag (1991:232).

4 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet saluhåller preventivmedel i strid mot 1 § dömes till böter. Preventivmedel som påträffas hos honom skall, oavsett vem det tillhör, förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

5 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av läkemedelsverket. Förordning (1990:552).

Ändringar

Kungörelse (1970:149) om handel med preventivmedel

Förordning (1990:552) om ändring i kungörelsen (1970:149) om handel med preventivmedel

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:232) om ändring i kungörelsen (1970:149) om handel med preventivmedel

Förarbeten
Prop. 1990/91:100
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1993:586) om upphävande av kungörelsen (1970:149) om handel med preventivmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:358, Prop. 1992/93:175, Bet. 1992/93:SoU23
  Omfattning
  upph.