Inaktuell version

Förordning (1970:340) om skolskjutsning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1970-06-25
Ändring införd
SFS 1970 i lydelse enligt SFS 2010:1580
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i förskola, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan som ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig natur.

[S2]Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses befordran som ej är yrkesmässig trafik. Förordning (1975:880).

2 §  Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.

[S2]I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

[S3]Styrelsen svarar för att eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning.

[S4]Vad som i denna paragraf sägs om styrelsen för skolväsendet skall också tillämpas för skolas styrelse, som inte står under dess förvaltning, eller i fråga om förskola, den eller de kommunala nämnder som ansvarar för förskoleverksamheten. Förordning (1991:1604).

3 § har upphävts genom förordning (1975:880).
4 § har upphävts genom förordning (1989:943).

5 §  När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning. Vid skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.

[S2]I undantagsfall får fordon som inte uppfyller kraven i första stycket användas för skolskjutsning.

[S3]Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte. Förordning (1996:291).

6 § Har upphävts genom förordning (2005:950).

7 §  Används fordon för skolskjutsning uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 5 § eller föreskrift som meddelats enligt denna förordning för tilllämpningen av 5 § döms föraren och den som bedrivit skolskjutsningen till böter. I fråga om ansvar för den som bedrivit skolskjutsningen gäller de i 14 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) angivna grunderna.

[S2]Vad som föreskrivits i 8 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (1998:779) skall tillämpas i de fall som avses i första stycket. Förordning (2005:950).

8 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Därvid får föreskrivas att en sådan utmärkningsanordning som avses i 5 § ska vara av en typ som godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna förordning, när det är nödvändigt av särskilda skäl. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Förordning (2010:1580).

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1970:340) om skolskjutsning

Ändring, SFS 1972:482

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1972:598

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§

Ändring, SFS 1972:605

  Omfattning
  ikrafttr.best.

Ändring, SFS 1975:195

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1975:880

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 7, 8 §§; omtryck

Förordning (1986:36) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Omfattning
  ändr. 6-8 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:68) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.
  Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som trafiksäkerhetsverket bestämmer personbilar med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:33
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1989:943) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1991:1361) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1604) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta. Förordning (1996:291).
  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:784) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 7 §; ny 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1277) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.
Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2005:950) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1580) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:527) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:239) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2014:1246) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-07-01