Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:951 i lydelse enligt SFS 2012:244
Ikraft
2006-01-01
Tidsbegränsad
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av

  1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),
  2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen (1970:340) om skolskjutsning,
  3. taxi som används i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen, eller
  4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen om skolskjutsning.

[S2]De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2012:244).

2 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på de vägar eller vägsträckor som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1168).

3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon på en viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av någon eller några av de fordonskategorier som avses i 1 § första stycket och som stannat för passagerares på- eller avstigning.

[S2]Bestämmelserna i första stycket utgör undantag från vad som gäller enligt 10 kap.1 och 3 §§trafikförordningen (1998:1276). Förordning (2008:1168).

4 §  När föreskrifterna enligt 3 § första stycket är tillämpliga gäller de i stället för

  1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 § första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276),
  2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen, samt
  3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen.

5 §  Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 3 § första stycket skall berörd kommun och den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig. Förordning (2008:1168).

6 §  Fordon som avses i 1 § första stycket och som skall stannas där försöksverksamhet bedrivs skall vara försett med en skylt eller liknande som innehåller en upplysning om förbudet i föreskrifter enligt 3 § första stycket.

[S2]Fordon som används för skolskjutsning och som skall stannas där försöksverksamhet bedrivs behöver inte vara försett med en skylt enligt 5 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

7 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § första stycket döms till penningböter.

[S2]Ansvar får inte dömas ut om upplysning om förbudet inte har lämnats på det passerade fordonet med en sådan skylt som avses i 6 §.

8 §  Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen skall i tillämpliga delar gälla för sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §.

  1. 10 kap. 12 § om underrättelser,
  2. 14 kap. 14 § om ansvar, dock att bestämmelsen om utmärkning i stället skall avse upplysning enligt 6 §, och
  3. 15 kap. 1 § om överklagande.

[S2]I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter anges hur vissa trafikföreskrifter skall kungöras. Förordning (2007:233).

9 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skylt enligt 6 §. Förordning (2008:1168).

Ändringar

Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:233) om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Omfattning
ändr. 1, 3, 8 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2008:767) om ändring i förordningen (2007:233) om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2007:233

Förordning (2008:1168) om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 9 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1154) om fortsatt giltighet av förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2012:244) om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01