Upphävd författning

Yrkestrafikförordning (1998:779)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:779 i lydelse enligt SFS 2011:1453
Ikraft
1998-10-01
Upphäver
Yrkestrafikförordning (1988:1503)
Kungörelse (1974:681) om internationella vägtransporter
Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Förordningens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av yrkestrafiklagen (1998:490).

[S2]Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

[S3]Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen m.m. finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

[S4]I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för en länsstyrelse eller för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2008:1177).

[K1]2 §  Som yrkesmässig trafik anses inte

 1. transport av passagerare till eller från en arbetsplats, skola eller annan lokal där bilföraren eller passageraren arbetar eller utbildar sig, om transporten sker med en bil med totalvikt av högst 3,5 ton och sker i samband med att bilföraren färdas till sitt arbete eller sin utbildningsplats,
 2. transport med personbil av skolelever mellan bostad och skola eller del av sådan transportsträcka, om transporten utförs av en förälder eller annan anhörig till någon av eleverna,
 3. transport av röstande till eller från en val- eller omröstningslokal på en valdag eller på en dag för folkomröstning,
 4. transport med utryckningsfordon,
 5. transport av döda,
 6. transport av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning,
 7. transport som endast avser sådan renhållning som en kommun är skyldig att tillhandahålla,
 8. transport som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är särskilt inrättade för detta ändamål,
 9. transport av mjölk, mjölkprodukter och ägg,
 10. transport av slaktdjur till slakterier,
 11. transport av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av dessa produkter,
 12. transport med traktortåg i jordbruket och skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

3 § Har upphävts genom förordning (2010:222).

[K1]4 §  Krav på tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) ska inte gälla för kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan EU-stat, förutsatt att transportföretaget innehar ett sådant gemenskapstillstånd, som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden vid godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier. Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd om föraren är medborgare i tredje land. Kravet på gemenskapstillstånd gäller inte för de transporter som är undantagna från sådant krav enligt bilaga 2 till förordningen (EEG) 881/92.

[S2]Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan EU-stater där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett växelflak eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för transport av godset på väg den inledande och den avslutande transportsträckan och fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till havs den mellanliggande sträckan. Den mellanliggande sträckan ska vara minst 100 kilometer, och vägtransporten ska ske

 • mellan den plats där godset lastas och närmaste pålastningsstation eller mellan närmast lämpliga urlastningsstation och den plats där godset lossas, eller
 • inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.

[S3]En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en kombinerad transport får innefatta en gränspassage. Förordning (2010:59).

2 kap. Trafiktillstånd

Ansökan

[K2]1 §  En ansökan om trafiktillstånd skall vara skriftlig.

[S2]Sökanden skall ge in sådana handlingar som visar att han är lämplig att driva verksamheten.

[S3]I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige skall även en utredning om gott anseende ges in. I sådana fall skall som tillräcklig utredning godtas ett utdrag ur behörig myndighets register eller ett intyg som är utfärdat av en behörig myndighet eller ett organ i det land där utlänningen är medborgare eller har sitt hemvist.

2 § Har upphävts genom förordning (2011:1128).

Tillståndsprövning m.m.

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1128).

[K2]4 §  Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om trafiktillstånd. Förordning (2009:1367).

[K2]5 §  Den som kan styrka att han har genomgått viss gymnasieutbildning eller annan högre utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen som ingår i prov som avses i 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490), får av Transportstyrelsen medges undantag från att avlägga prov i ett sådant ämne.

[S2]Transportstyrelsen får även medge undantag från skyldigheten att avlägga prov för den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag under förutsättning att sökanden godkänns vid ett kontrollprov som anordnas av Trafikverket.

[S3]På begäran ska Transportstyrelsen för att styrka att kravet på yrkeskunnande är uppfyllt utfärda ett bevis om yrkesmässig kompetens för trafik av visst slag inom och utom Sverige. Förordning (2010:139).

[K2]6 §  Vid prövningen enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490) av sökandens ekonomiska förhållanden skall framför allt följande beaktas:

 • tillgängliga medel inräknat sparmedel, möjligheter till överdrag och lån,
 • alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja som säkerhet,
 • kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalning för fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt
 • behovet av rörelsekapital. Förordning (2004:341).

[K2]7 §  Den ekonomiska prövningen får göras på grundval av redovisningshandlingar, inkomstdeklaration med bilagor eller andra handlingar som kan belysa sökandens ekonomiska situation, såsom en finansieringsplan eller en budget.

[S2]Som bevis på att sökanden uppfyller kraven på ekonomiska resurser får Transportstyrelsen även godta ett intyg av en auktoriserad eller godkänd revisor eller en bekräftelse eller en försäkran av en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Förordning (2011:1453).

Trafiktillstånd

[K2]8 §  Ett trafiktillstånd skall innehålla

 1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
 2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser,
 3. de villkor och begränsningar som gäller för trafiken, samt
 4. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare, vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

[S2]Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 9 § samt 5 kap.1 och 5 §§ och en påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

[K2]9 §  Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den eller de som är trafikansvariga eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer. Förordning (2009:1367).

[K2]10 §  Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 9 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

11 § Har upphävts genom förordning (2011:1128).

3 kap. Taxiförarlegitimation

Ansökan

[K3]1 §  Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om taxiförarlegitimation. Förordning (2009:1367).

[K3]2 §  Om sökanden inte följer ett föreläggande att inom en viss tid ge in ett läkarintyg, skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Körprov för taxiförarlegitimation

[K3]3 §  Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt ett godkänt körprov för sådan legitimation tidigast 12 månader innan ansökan ges in till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1367).

[K3]4 §  Körprov för taxiförarlegitimation skall avläggas inför den som Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov enligt körkortslagen (1998:488). Förordning (2008:1177).

[K3]5 §  Den som avlägger ett körprov för taxiförarlegitimation inför en förarprövare hos Trafikverket skall tillhandahålla en personbil som är lämplig för provet. Förordning (2010:139).

[K3]6 §  Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens

 1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet hos fordon av det slag som provet avser,
 2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon av det slag som provet avser,
 3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som provet avser, och
 4. sinnesnärvaro och omdömesförmåga. Förordning (2007:48).

[K3]7 §  Ett körprov för taxiförarlegitimation skall godkännas om det visar att sökanden, i de avseenden som anges i 6 §, har den förmåga och den sinnesnärvaro som bör krävas av en taxiförare. Förordning (2007:48).

Utfärdande av taxiförarlegitimation

[K3]8 §  Taxiförarlegitimation utfärdas av Transportstyrelsen sedan sökanden har undertecknat ett underlag som innehåller ett välliknande fotografi av denne. Förordning (2008:1177).

Medförande av taxiförarlegitimation

[K3]9 §  Taxiförarlegitimation skall medföras i taxitrafik och skall vara väl synlig för passagerarna. Den skall på tillsägelse visas upp för en bilinspektör eller polisman. Förordning (2007:48).

Förnyelse av taxiförarlegitimation

[K3]10 §  En taxiförarlegitimation skall förnyas inom tio år efter det att den har utfärdats eller senast förnyats. Legitimationen skall också förnyas om den har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i den har ändrats. I fråga om förnyelse av en taxiförarlegitimation gäller bestämmelserna om förnyelse av körkort i 3 kap. 13 § första stycket 1 och 3 körkortslagen (1998:488) samt i 3 kap.15 och 18 §§körkortsförordningen (1998:980).

[S2]Om en taxiförarlegitimation förstörts eller kommit bort skall innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

[S3]Till en anmälan skall om möjligt den förstörda legitimationen bifogas. Om en legitimation som kommit bort senare hittas skall den genast sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1177).

Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation

[K3]11 §  Ett föreläggande för en innehavare av taxiförarlegitimation om att inom en viss tid ge in ett läkarintyg skall innehålla en upplysning om att legitimationen kan återkallas enligt 5 kap. 6 § första stycket 3 yrkestrafiklagen (1998:490) om inte föreläggandet följs. Förordning (2007:48).

[K3]12 §  Ett beslut om att ta hand om en taxiförarlegitimation ska meddelas skyndsamt och delges innehavaren.

[S2]Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utredning och redogörelse för de skäl som har föranlett omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxiförarlegitimationen överlämnas senare, ska detta snarast meddelas Transportstyrelsen. En omhändertagen legitimation ska sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1367).

[K3]13 §  En anmaning i samband med ett beslut om återkallelse att överlämna en taxiförarlegitimation enligt 5 kap. 11 § yrkestrafiklagen (1998:490) får delges innehavaren genom stämningsmannadelgivning. I ett sådant fall skall handlingen lämnas till den som utför delgivningen. Förordning (2007:48).

4 kap. Internationella vägtransporter m.m.

[K4]1 §  Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att kunna pröva en ansökan om transporttillstånd. Förordning (2009:1367).

[K4]2 §  Ett bevis om tillstånd som avses i 4 kap.3 eller 5 §yrkestrafiklagen (1998:490) skall under färd medföras i fordonet och på tillsägelse visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1092).
4 § Har upphävts genom förordning (2011:1092).

[K4]5 §  När en kombinerad transport som avses i 1 kap. 4 § utförs i yrkesmässig trafik ska det, i ett transportdokument som minst uppfyller kraven i artikel 6 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, anges

 • för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation, och
 • för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och lossningshamn.

[S2]Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten genomförs och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller hamnmyndigheten när den del av transporten avslutas som har skett på järnväg, inre vattenväg eller till sjöss.

[S3]När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som utför kombinerade transporter för egen räkning, på den avslutande sträckan transporteras av en dragbil som tillhör ett företag som utför transport i yrkesmässig trafik ska, i stället för vad som anges i första och andra styckena, den del av transporten som har utförts eller ska utföras på järnväg eller inre vattenvägar eller till sjöss anges i ett annat transportdokument. Förordning (2008:1069).

[K4]6 §  Ett transportdokument som avses i 5 § ska medföras i fordonet och på uppmaning visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman, tillsammans med det gemenskapstillstånd och det förartillstånd som anges i 1 kap. 4 §. Förordning (2008:1069).

5 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig trafik

[K5]1 §  Innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett trafiktillstånd, ska tillståndshavaren lämna en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen. Anmälan behöver dock inte göras för släpfordon. Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen för viss trafik medge att fordon får användas enligt tillståndet utan att vara anmälda. Transportstyrelsen får medge att ett visst fordon får användas innan en fullständig anmälan har lämnats. Förordning (2009:1367).

[K5]2 §  En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. Till anmälningshandlingarna skall i förekommande fall följande fogas:

 1. för ett fordon som innehas med nyttjanderätt, en kopia av kontraktet,
 2. för ett fordon som är registrerat i utlandet, ett utländskt registreringsbevis,
 3. när antalet fordon som skall användas enligt trafiktillståndet utökas, kompletterande utredning om att de ekonomiska förutsättningarna enligt 2 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490) är uppfyllda. Förordning (2001:663).

[K5]3 §  Transportstyrelsen ska i vägtrafikregistret kontrollera att ett fordon som har anmälts enligt 1 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som trafiktillståndet avser samt att tillståndshavaren äger eller har nyttjanderätt till fordonet. Förordning (2009:1367).

[K5]4 §  Om det antal motordrivna fordon som tillståndshavaren skall använda utökas skall det prövas att de ekonomiska förutsättningarna är uppfyllda. Även i övrigt skall lämpligheten enligt yrkestrafiklagen (1998:490) prövas. Yrkeskunnandet skall därvid inte omprövas. Någon ny lämplighetsprövning behöver inte göras om rörelsen utökas, om en sådan prövning nyligen har genomförts eller om en lämplighetsprövning av andra skäl framstår som obehövlig.

[K5]5 §  Om ett fordon för vilket anmälan har gjorts enligt 1 § ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 3 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt trafiktillståndet, är tillståndshavaren skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik. Förordning (2009:1367).

6 kap. Har upphävts genom förordning (2009:87).

7 kap. Särskilda bestämmelser om taxitrafik

Taxameter m.m.

[K7]1 §  Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med en taxameterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar tillfredsställande i enlighet med föreskrifter som meddelats enligt 11 kap. 1 §. Taxameterutrustningen och dess fastsättning ska vara kontrollerade och plomberade på det sätt som anges i föreskrifterna.

[S2]Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, besluta att en buss med en totalvikt av högst 3,5 ton som används i beställningstrafik ska vara utrustad med en taxameterutrustning enligt första stycket. Förordning (2009:1367).

[K7]2 §  Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen medge att ett fordon används i taxitrafik även om det inte är försett med en taxameterutrustning. Ett sådant undantag får ges för högst två år och får förenas med villkor. Förordning (2009:1367).

[K7]3 §  Besiktning av taxameterutrustning ska göras senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas.

[S2]Godkännande av besiktningsorgan ska ske genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:815).

[K7]3 a §  I fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om rätten att kontrollera ett fordons taxameterutrustning samt om provkörning av fordonet vid sådan kontroll. Förordning (2006:320).

[K7]4 §  Vad som sägs om taxans uppbyggnad i yrkestrafiklagen (1998:490) och i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag gäller inte sådana transporter där avtal om taxitrafik, genom upphandling eller på liknande sätt, ingåtts enligt andra villkor.

Omhändertagen registreringsskylt för taxi

[K7]5 §  Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand skall det i fordonet finnas ett bevis om en polismans eller tulltjänstemans medgivande enligt 6 kap. 7 § andra stycket yrkestrafiklagen (1998:490).

[K7]6 §  Registreringsskyltar som har tagits om hand skall förvaras hos polismyndigheten respektive Tullverket under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att ett sådant förhållande som avses i 6 kap. 7 § första stycket yrkestrafiklagen (1998:490) inte längre gäller. Om skyltarna inte återlämnas skall myndigheten förstöra dem. Förordning (1999:556).

[K8]1 §  En kopia av ett beslut om trafiktillstånd och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till de myndigheter som anges nedan.

Tillståndet gällerKopian sänds till
Godstrafik och taxitrafikPolismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets eller verksamhetens ledning finns samt i annat fall den polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas
Beställningstrafik med bussDen myndighet som anges ovan
LinjetrafikDen polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas
Länsstyrelserna i de län som berörs av trafiken
Samtliga trafikslagSkatteverket
Förordning (2011:1128).

1 a § Har upphävts genom förordning (2001:663).
1 b § Har upphävts genom förordning (2001:663).

[K8]2 §  Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legitimationen ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

[S2]Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafikutövningen ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

[S3]Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i företags lokaler, om sanktionsavgift kan påföras enligt nämnda författningar. Förordning (2010:1618).

[K8]3 §  Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn. Förordning (2009:1367).

[K8]4 §  När en domstol har dömt någon som har taxiförarlegitimation, trafiktillstånd, transporttillstånd, tillstånd till cabotagetrafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap.6 eller 7 §yrkestrafiklagen (1998:490) för något brott som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1367).

9 kap. Straffbestämmelser m.m.

[K9]1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 3 § andra stycket, 2 kap. 9 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 2 §, 5 kap.1 eller 5 § eller 7 kap. 5 § döms till penningböter. Förordning (2009:87).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:87).
3 § Har upphävts genom förordning (2009:87).

[K9]4 §  En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon i strid mot vad som föreskrivits i denna förordning om taxametrar eller om användning och kontroll av sådana eller i strid mot föreskrifter som har meddelats i dessa hänseenden med stöd av 11 kap. 1 § 1 döms till penningböter.

 • RH 2011:11:På grund av ändringar som hade gjorts i yrkestrafikförordningen har det ansetts strida mot legalitetsprincipen att döma till ansvar för en körning som angavs ha skett i strid med vissa tidigare, av Vägverket utfärdade, föreskrifter.

[K9]5 §  En tillståndshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § 2 eller 11 kap. 2 § döms till penningböter.

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i 7 kap. 6 a § yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (2009:1372).

11 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

[K11]1 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan utrustning.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. användning av taxameterutrustning,
 2. prisinformation i taxitrafik,
 3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
 4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och
 5. körprov för taxiförarlegitimation.

[S3]Krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller del av ett län.

[S4]Transportstyrelsen får också, om inte annat framgår av 3 eller 4 §, meddela föreskrifter för verkställigheten av yrkestrafiklagen (1998:490) och denna förordning.

[S5]Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samråd med

 1. Konsumentverket i frågor som avser prisinformation,
 2. Socialstyrelsen i frågor som avser medicinska krav, och
 3. berörd länsstyrelse i frågor som avser krav på och prov i lokalkännedom. Förordning (2009:1367).

 • RH 2011:11:På grund av ändringar som hade gjorts i yrkestrafikförordningen har det ansetts strida mot legalitetsprincipen att döma till ansvar för en körning som angavs ha skett i strid med vissa tidigare, av Vägverket utfärdade, föreskrifter.
2 § Har upphävts genom förordning (2009:1367).

[K11]3 §  Föreskrifter för verkställigheten i frågor som avses i 6 kap. 6 § yrkestrafiklagen (1998:490) får meddelas av Rikspolisstyrelsen när de gäller polisman och av Tullverket när de gäller tulltjänsteman. Innan föreskrifter meddelas ska dessa myndigheter samråda med varandra. Förordning (2008:1177).

[K11]4 §  Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen att inhämta den personutredning som behövs för tillämpningen av yrkestrafiklagen (1998:490) och denna förordning.

[S2]Rikspolisstyrelsen får också efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om omhändertagande av taxiförarlegitimation och registreringsskylt för taxi. Förordning (2009:1367).

[K11]5 §  Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i vissa fall medge undantag från föreskrifterna i

 1. 2 kap. 19 § yrkestrafiklagen (1998:490) om prisinformation och om taxans uppbyggnad,
 2. 3 kap. 3 § 1-3 yrkestrafiklagen om krav för innehav av taxiförarlegitimation,
 3. 7 kap. 1 § när det gäller kravet att taxametern skall vara av godkänd typ.

[S2]Beslut om undantag får förenas med villkor. Förordning (2008:1177).

[K11]5 a §  Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik kortare sträcka eller tid. Förordning (2009:1367).

[K11]6 §  Om ett särskilt intyg i fråga om lämpligheten att yrkesmässigt bedriva person- eller godstransporter på väg begärs för att en svensk näringsidkare ska få etablera sig i ett annat land, ska ett sådant intyg efter prövning utfärdas av Transportstyrelsen. Förordning (2009:1367).

Avgifter

[K11]7 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1591).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Yrkestrafikförordning (1998:779)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter, förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik och yrkestrafikförordningen (1988:1503) skall upphöra att gälla.
 2. Om ett ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hos en myndighet, som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva det, skall det prövas av den myndigheten även om denna inte är behörig enligt de nya bestämmelserna.
 3. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.
 4. En första besiktning av taxameter enligt 7 kap. 3 § skall vara genomförd senast den 1 juli 2000. Förordning (1999:587).
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:556) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 7 kap 6 §, 8 kap 2, 4 §§, 11 kap 3, 7 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:587) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1141) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 11 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:28) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ny 7 kap 3 a §
Ikraftträder
2000-03-15

Förordning (2000:1061) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap.1 a och 1 b §§ den 1 februari 2001, och i övrigt den 1 januari 2001.
 2. För ansökningar om undantag som har kommit in före ikraftträdandet gäller 2 kap. 5 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §, 3 kap 6 §; nya 8 kap 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:663) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
upph. 8 kap 1 a, 1 b §§; ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §, 8 kap 4 §, 11 kap 7 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1094) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 7 kap 3 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:367) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 10 kap 1 §; ny 11 kap 5 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:942) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:50) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
nya 4 kap 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-03-19

Förordning (2003:997) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 8 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:341) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 2 kap 6, 7 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:574) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 3 kap 5 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2004:719) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 11 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2004-10-15

Förordning (2006:244) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:320) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 7 kap 1, 2, 3, 3 a §§, 11 kap 1 §
Ikraftträder
2006-10-30

Förordning (2007:48) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
nuvarande 3 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 3 kap 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 9 kap 1 §, 11 kap 1 §; nya 3 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 3, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:1069) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
nya 1 kap. 4 §, 4 kap 5, 6 §§
CELEX-nr
32006L0103
Ikraftträder
2009-01-12

Förordning (2008:1177) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 5 §, 3 kap 4, 8, 10, 12 §§, 6 kap 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 2, 4 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
upph. 6 kap., 9 kap. 2, 3 §§; ändr. 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:215) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2009:1367) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
upph. 11 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 4, 5, 7, 9 §§, 3 kap. 1, 3, 12 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap. 1, 3, 5 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 11 kap. 1, 4, 5 a, 6 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1372) om ändring i förordningen (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 10 kap. 1 § i 2009:87

Förordning (2010:59) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
CELEX-nr
32006L0103
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:139) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
 2. Ett godkännande enligt 2 kap. 5 § vid ett kontrollprov som anordnats av Vägverket före den 1 april 2010, ska anses ha meddelats av Trafikverket.
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:222) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
upph. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-05-14

Förordning (2010:1591) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 11 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1618) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:815) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1092) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
upph. 4 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2011-12-04

Förordning (2011:1128) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Omfattning
upph. 2 kap. 2, 3, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap. 11 §; ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1453) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2012:237

Omfattning
upphävd