Upphävd författning

Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-06-26
Ändring införd
SFS 1970:363
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Civilbefälhavaren får i krig den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom ett civilområde.

[S2]Om rikets indelning i civilområden finns föreskrifter i förordningen (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m. Förordning (1981:979).

2 §  Regeringen utser för varje civilområde en civilbefälhavare.

[S2]Civilbefälhavaren biträdes av ett kansli.

[S3]Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 2 §, 3 §2 och 3 samt 15 §, tillämpas på civilbefälhavaren och dennes kansli. Förordning (1975:1328).

Bestämmelser för krig m.m.

3 §  Kommer Sverige i krig skall 4 -- 14 §§ träda i tillämpning. I annat fall tillämpas dessa bestämmelser i den mån regeringen förordnar därom. Förordning (1975:1328).

4 §  Civilbefälhavaren skall inom civilområdet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

[S2]Han skall därvid

[S3]verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ, som har betydelse för försvarsansträngningarna, bedrives med en enhetlig inriktning,

[S4]samordna de civila försvarsåtgärderna,

[S5]i samråd med militärbefälhavaren verka för att det civila och det militära försvaret samordnas,

[S6]verka för att civilområdets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.

[S7]Civilbefälhavaren skall iakttaga föreskrifter som meddelats av centrala myndigheter. Förordning (1981:979).

5 §  Civilbefälhavaren skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som sammanhänger med

 1. inom civilförsvaret: större utrymnings- och flyktingrörelser, undsättande verksamhet samt skydd mot radioaktiva och kemiska stridsmedel,
 2. inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet: fördelningen av personal-, vård- och laboratorietillgångar och medicinska förnödenheter, skydd mot biologiska stridsmedel samt bekämpandet av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur,
 3. inom det psykologiska försvaret: upplysningsverksamheten genom radio, television och press samt åtgärder mot ryktesspridning,
 4. inom polisväsendet: trafikövervakning, flyktingkontroll och säkerhetstjänst,
 5. inom transportväsendet: transportreglering omfattande landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter,
 6. inom försörjningsväsendet: utnyttjande av beredskapslager och andra nyttigheter samt viktigare undanförsel- och förstöringsåtgärder,
 7. inom arbetsmarknadsväsendet: fördelning av arbetskraftstillgångar,
 8. inom vägväsendet: ianspråktagande av förråd av ersättningsmaterial samt omfördelning av väghållningsorgan och för väghållningen erforderlig utrustning.

[S2]Civilbefälhavaren skall verka för att förbindelserna inom civilområdet upprätthålles.

6 §  Civilbefälhavaren får meddela länsstyrelserna inom civilområdet föreskrifter för verksamheten.

[S2]Om det är nödvändigt för samordning av försvarsansträngningarna, får civilbefälhavaren meddela annan regional civil myndighet med statliga förvaltningsuppgifter inom civilområdet, riksdagens verk dock undantagna, föreskrifter i fråga om verksamheten.

7 §  Civilbefälhavaren skall hålla sig underrättad om läget inom civilområdet. Han skall på allt sätt söka upprätthålla förbindelse med regeringen, centrala myndigheter och civilbefälhavarna i angränsande civilområden.

[S2]Om civilbefälhavarens rapporteringsskyldighet gäller särskilda bestämmelser. Förordning (1975:1328).

8 §  Om civilbefälhavarens befogenheter när förbindelserna med riksstyrelsen är avbrutna eller avsevärt försvårade eller när eljest trängande behov av omedelbara åtgärder föreligger finns bestämmelser i lagen (1942:87) med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m.m.

[S2]Civilbefälhavaren skall i fall som avses i första stycket självständigt vidtaga de åtgärder som behövs för den civila totalförsvarsverksamheten och till stöd för det militära försvaret.

9 §  Civilbefälhavaren får bemyndiga länsstyrelse att beträffande visst ärende eller vissa grupper av ärenden på eget ansvar fatta beslut eller vidtaga åtgärd som eljest skulle ankomma på civilbefälhavaren.

10 §  Civilbefälhavarens kansli organiseras enligt fastställd krigsorganisationsplan.

11 §  Civilbefälhavaren skall underrätta regeringen om förordnanden som chef för kansliet och ställföreträdare för denne, om förordnandena ej är tillfälliga. Förordning (1975:1328).

12 §  Beslut får i brådskande ärenden meddelas muntligen. Om ej särskilda skäl föranleder annat, skall sådant beslut bekräftas skriftligen så snart det kan ske.

13 §  När civilbefälhavaren är hindrad att utöva sin tjänst, förordnar regeringen ersättare efter anmälan. I avvaktan på regeringens beslut fullgöres civilbefälhavarens åligganden av chefen för kansliet. Förordning (1975:1328).

14 §  Blir civilbefälhavaren nödsakad att vidtaga eller ge föreskrift om åtgärd, som föranleder kostnader för vilka medel ej ställts till förfogande, och kan regeringens beslut ej avvaktas, får han föreskriva att länsstyrelse inom civilområdet skall utanordna vad som erfordras. Om sådan föreskrift skall anmälan göras till regeringen snarast möjligt. Förordning (1975:1328).

Bestämmelser för fred

15 §  Civilbefälhavaren skall verka för att totalförsvaret inom civilområdet planlägges så att det i krig och vid krigsfara kan föras med en enhetlig inriktning.

[S2]Planläggningen skall i erforderlig utsträckning samordnas såväl mellan de civila myndigheterna och organen inbördes som mellan dessa och de militära myndigheterna. Civilbefälhavaren får för sådant ändamål hos civila myndigheter med statliga förvaltningsuppgifter inom civilområdet, riksdagens verk dock undantagna, påkalla att material rörande planläggningen sändes in till honom och, när det bedömes erforderligt, föreskriva att beredskapsplan ej får fastställas innan samråd ägt rum med honom.

[S3]Civilbefälhavaren skall

[S4]leda stabstjänstövningar inom civilområdet,

leda stabstjänstövningar inom civilområdet,

[S6]verka för att personal hos de civila myndigheterna inom civilområdet utbildas för sin verksamhet i krig samt själv anordna sådan utbildning,

[S7]planlägga sitt kanslis krigsorganisation,

[S8]med stöd av tillgängligt material rörande beredskapsplanläggningen göra de sammanställningar och upprätta de egna planer som behövs för verksamheten i krig och vid krigsfara.

[S9]Civilbefälhavaren får i den utsträckning som behövs för hans eget planläggningsarbete taga del av krigsplanläggningen även hos militära myndigheter och institutioner inom civilområdet.

16 §  I sin verksamhet enligt 15 § skall civilbefälhavaren samverka med militärbefälhavaren.

[S2]Han skall samråda med civila myndigheter och andra civila organ samt hos dessa göra de framställningar som behövs.

17 §  På civilbefälhavarens kansli är anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får civilbefälhavaren anlita experter och sakkunniga.

18 §  Tjänst som chef för civilbefälhavarens kansli tillsättes av regeringen efter förslag av civilbefälhavaren. Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av civilbefälhavaren. Förordning (1975:1328).

Gemensamma bestämmelser

19 §  Civilbefälhavaren får genom särskilt beslut eller i arbetsordning uppdraga åt tjänsteman på sitt kansli att avgöra visst ärende eller vissa grupper av ärenden. I fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning, läkarundersökning samt annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande får dock beslut meddelas endast av civilbefälhavaren. Förordning (1975:1328).

20 §  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller chefen för civilbefälhavarens kansli samt, när 4 -- 14 §§ denna instruktion är tillämpliga, den som innehar eller uppehåller tjänst som sektionschef eller därmed jämställd eller högre tjänst på kansliet. Förordning (1976:946).

21 § har upphävts genom förordning (1976:946).

22 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av civilbefälhavaren i fråga om tjänst på dennes kansli som tillsättes av regeringen. Förordning (1976:946).

Ändringar

Instruktion (1970:363) för civilbefälhavare

Ändring, SFS 1970:866

  Omfattning
  ny 22 §

Ändring, SFS 1975:1328

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 7, 11, 13, 14, 18-20, 22 §§

Förordning (1976:946) om ändring i instruktionen (1970:363) för civilbefäl- havare

  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 20, 22 §§

Förordning (1978:226) om ändring i instruktionen (1970:363) för civilbefäl- havare

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1981:979) om ändring i instruktionen (1970:363) för civilbefälhavare

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§

Ändring, SFS 1988:1121

  Omfattning
  upph.