Upphävd författning

Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1970-12-11
Ändring införd
SFS 1970:926 i lydelse enligt SFS 1974:599
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Till förekommande av brott som utgör allvarlig fara för säkerheten vid luftfart får särskild kontroll på flygplats äga rum enligt denna lag.

2 §  Förordnande om särskild kontroll meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med luftfartsverket och skall avse viss tid, högst tre månader varje gång. Förordnande kan begränsas till viss flygplats eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om kon trollen, skall dessa anges i förordnandet.

[S2]Är fara i dröjsmål, får polisstyrelse förordna om särskild kontroll. Sådant förordnande skall genast underställas rikspolisstyrelsen som har att utan dröjsmål pröva om förordnandet skall bestå. Lag (1974:599).

3 §  Särskild kontroll utföres av polisman efter beslut av polissty relsen. Denna får förordna annan än polisman att under ledning av polisman utföra sådan kontroll.

[S2]Vid särskild kontroll eftersökes vapen eller annat föremål, som är ägnat att komma till användning vid brott som avses i 1 §. Väska eller annat slutet förvaringsställe inom flygplatsens område får undersökas. Flygpassagerare eller annan som uppehåller sig inom området får kroppsvisiteras.

[S3]Den som ej frivilligt underkastar sig kroppsvisitation kan i stället avvisas från flygplatsens område. Lag (1974:599).

4 §  Påträffas vid särskild kontroll föremål som avses i 3 § och tages ej föremålet i beslag enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, skall, om det ej av särskild anledning kan underlåtas, den hos vilken före målet påträffats anmanas att förvara föremålet på sätt som är ägnat att hindra brott som avses i 1 §. Efterkommer han ej anmaningen, får han avvisas från flygplatsens område eller del av detta.

5 §  Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall verkställas inomhus i avskilt rum samt, om den som undersöker eller den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnes närvaro. Kroppsvisitation av kvinna får verkställas eller bevittnas endast av kvinna, om undersökningen ej sker genom elektrisk metall detektor.

6 §  Påträffas föremål som avses i 3 § vid undersökning eller kropps visitation enligt denna lag, skall protokoll upprättas och, om det begärs, bevis utfärdas angående vad som förekommit.

Ändringar

Lag (1970:926) om särskild kontroll på flygplats

Ändring, SFS 1974:599

Förarbeten
Prop. 1974:105
Omfattning
ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 2004:1100

Omfattning
upph.