Upphävd författning

Protokollskungörelse (1971:1066) för de allmänna domstolarna

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1971-12-10
Ändring införd
SFS 1971:1066
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  På inkommen handling i mål eller ärende antecknas vilken dag handlingen kommit in. På ingiven handling antecknas dessutom ingivarens namn samt, om det behövs, hans yrke och postadress.

2 §  Rättegångsbalkens bestämmelser om protokoll, dagbok och aktbildning i mål tillämpas även i ärenden, om icke annat föreskrives i denna kungörelse eller annan författning.

Vissa domar och beslut

3 §  Om avfattningen av underrätts och hovrätts domar finns särskilda bestämmelser. Förordning (1976:820).

4 §  Underrätts beslut, som ej enligt lag skall sättas upp särskilt eller tagas in i protokoll, får skrivas i dagbok eller på handling i akten.

5 §  Dom, varigenom överrätt fastställer lägre rätts dom, får, om ej annat är särskilt föreskrivet, tecknas på försättsblad, vid vilket fogas styrkt avskrift av den överklagade domen.

[S2]Dom som sättes upp på detta sätt skall ange:

 1. domstolen samt tid och ställe för domens meddelande,
 2. den lägre rättens namn och den överklagade domens nummer,
 3. parterna samt kort beteckning av saken,
 4. domslutet,
 5. den ändring som sökts samt parternas yrkanden och invändningar i övrigt i den högre rätten,
 6. domskälen, i den mån de avviker från domskälen i den överklagade domen, samt
 7. i förekommande fall, hur fullföljd av talan sökes. Förordning (1976:820).

6 §  Domar, utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt i mål och ärenden vid fastighetsdomstol och vattendomstol förs årsvis samman till en särskild dombok. Inom domboken ordnas de efter tiden för deras meddelande. Förordning (1991:1342).

Protokoll

7 §  I fråga om protokoll i mål vid vattendomstol äger 6 kap.3-6 och 8 §§rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Anteckning om sådan motpart till sökande eller klagande som ej infunnit sig personligen vid förhandling får dock inskränkas. Även annan uppgift om vad som förekommer vid förhandling än som avses i 6 kap.3-6 §§rättegångsbalken får antecknas i protokollet. Parts utveckling av talan i rättsligt hänseende får dock upptagas i protokollet endast om särskilda skäl föranleder det.

8 §  Anteckningar enligt 6 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken skall föras på domsblankett och omfatta sådana uppgifter som avses i 3 § samma kapitel, i den mån dessa inte ingår i domen. Andra omständigheter som bör antecknas anges kortfattat. Förordning (1981:1094).

9 §  Protokoll över förhandling sättes om möjligt upp efter hand som förhandlingen fortgår. Kan det ej ske, föres minnesanteckningar. Med ledning av dessa sättes protokollet upp snarast möjligt efter förhandlingens slut.

[S2]Användes minnesanteckningar för uppteckning av utsaga, som enligt 6 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken skall granskas av den hörde och sker granskningen innan utsagan antecknas i protokollet, avfattas minnesanteckningarna i denna del slutligt i samband med granskningen.

10 §  Begär någon en utskrift av en berättelse som tagits upp på fonetisk väg enligt 6 kap. 9 § rättegångsbalken, skall en utskrift göras, om rätten finner att det föreligger särskilda skäl för det. I annat fall skall rätten tillhandahålla en kopia av bandupptagningen.

[S2]Om någon begär en utskrift av en berättelse som tagits upp genom stenografi enligt 6 kap. 9 § rättegångsbalken, skall rätten tillhandahålla berättelsen i vanlig skrift.

[S3]Om en utskrift görs, skall utskriftens riktighet bestyrkas. Ett exemplar av utskriften skall tas in i akten.

[S4]Med rätten avses den domstol där banden förvaras. Förordning (1991:163).

11 §  Minnesanteckningar och stenogram intages i akten.

12 §  En bandupptagning skall bevaras till dess två månader förflutit från det rätten avgjort målet eller ärendet. Om talan fullföljs, skall dock bandupptagningen bevaras till dess målet eller ärendet avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft. Förordning (1987:1031).

Dagbok och aktbildning vid underrätt

13 §  Bestämmelserna i 14-20 §§ gäller i den mån ej annat föreskrivits för visst slag av mål eller ärenden.

14 §  Särskild dagbok förs över

[S2]tvistemål,

[S3]brottmål,

[S4]mål vid fastighetsdomstol,

[S5]vattenmål,

[S6]ärenden vid vattendomstol (vattenärenden),

[S7]andra ärenden (domstolsärenden). Förordning (1995:385).

15 §  Dagbok över mål eller ärenden upprättas enligt formulär och anvisningar som fastställes av domstolsverket. Förordning (1975:937).

16 §  De handlingar som har kommit in eller upprättats i ett mål eller ärende förs samman till en akt.

[S2]Avvisar rätten fullföljd talan, tas fullföljdshandlingarna och avvisningsbeslutet in i akten. Har talan fullföljts i ett mål eller ärende som inte till alla delar har avgjorts av rätten, tas även överrättens avgörande av sådan talan in i akten. Förordning (1987:1031).

17 §  Handlingar som tages in i akt och som ej får utgallras enligt 19 § numreras i löpande följd efter hand som de kommer in eller upprättas. På varje handling anges domstolen och målets eller ärendets beteckning.

18 §  Akter i avgjorda mål och ärenden ordnas efter beteckningar enligt dagbok.

19 §  När ett mål eller ärende har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft får ur akten utgallras minnesanteckningar, stenogram och dupletter av handlingar samt missiv och delgivningsbevis som inte innehåller någon uppgift av betydelse.

[S2]Ett bevis som avser delgivning av stämningsansökan eller motsvarande handling får inte utgallras, om målet eller ärendet har avgjorts genom en tredskodom eller ett annat avgörande som har meddelats mot en utebliven part. Förordning (1992:975).

20 §  Särskiljes mål, får gemensam akt bibehållas. Förenas mål, får särskild akt för varje mål bibehållas.

21 §  Om gallring utöver vad som följer av denna kungörelse och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av akter finns föreskrifter meddelade av riksarkivet.

Dagbok och aktbildning vid hovrätterna och högsta domstolen

21 a §  Dagbok förs vid hovrätterna över alla mål som kommer in. Särskild dagbok förs dels gemensamt för hovrättens avdelningar över tvistemål, över brottmål och över övriga mål, dels vid vattenöverdomstolen över mål från vattendomstolarna, från statens va- nämnd och från koncessionsnämnden för miljöskydd.

[S2]Dagböckerna förs enligt de närmare anvisningar som fastställs av domstolsverket. Förordning (1983:940).

21 b §  Vid högsta domstolen förs dagbok över alla inkomna mål i huvudsaklig överensstämmelse med vad som är föreskrivet för tingsrätt enligt de närmare anvisningar som domstolen meddelar. Förordning (1979:576).

21 c §  För hovrätterna och Högsta domstolen gäller i fråga om aktbildningen och därmed sammanhängande frågor det som är föreskrivet för tingsrätt. Lägre rätts akt ingår dock inte i den högre rättens akt utan skall sändas till den lägre rätten tillsammans med en kopia av den högre rättens slutliga avgörande när detta vunnit laga kraft. Förordning (1994:1054).

21 d §  När det enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 rättegångsbalken inte förs protokoll över handläggning, skall i dagboken eller på någon handling i akten antecknas tidpunkten för handläggningen, vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen samt vem som har varit föredragande. Förordning (1982:1130).

Minnesbok

22 §  Vid underrätt föres minnesbok. Denna skall utvisa dag för dag vilka sammanträden som skall hållas. I minnesboken bör också föras andra anteckningar som behövs för rättens åtgärd viss dag i anledning av meddelat beslut eller fullföljd talan.

23 § har upphävts genom förordning (1995:385).
24 § har upphävts genom förordning (1995:385).
25 § har upphävts genom förordning (1995:385).
Särskilda bestämmelser om vissa ärenden vid underrätt Förordning (1995:385).

26 §  Över vissa ärenden förs fortlöpande protokoll, nämligen

[S2]bouppteckningsprotokoll över ärenden om bouppteckning, dödsboanmälan, arvsskatt, testamentsbevakning, åtgärder som avses i 16 kap.ärvdabalken, äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar som avses i 9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken, avhandlingar om lösöreköp eller om förskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott och kallelse på okända borgenärer, samt

[S3]avhandlingsprotokoll över bodelningshandlingar och andra ej förut angivna handlingar som lämnas in för att tas in i protokollet till framtida säkerhet. Förordning (1987:1031).

27 §  I marginalen av bouppteckningsprotokollet antecknas, i ärende om avlidens kvarlåtenskap den dödes namn och i annat ärende namnet på den som ärendet angår.

[S2]I marginalen av avhandlingsprotokollet antecknas för varje ärende namnet på den person eller egendom som avhandlingen angår.

[S3]Anmäles arvs- eller testamentsanspråk, göres hänvisning till detta ärende i marginalen vid protokollet om inregistrering av bouppteckning efter den döde.

28 §  Ärende i boupptecknings- eller avhandlingsprotokollet behöver ej föras in i dagbok.

[S2]Fullföljes talan mot rättens avgörande i sådant ärende, antecknas i marginalen av protokollet när fullföljdsinlagan kommit in.

[S3]Avvisas fullföljd talan, upptages avvisningsbeslutet som särskilt ärende i protokollet. Avvisas ej talan, insändes fullföljdsinlagan med tillhörande handlingar och utskrift av protokollet till hovrätten utan dröjsmål. Åtgärd enligt detta stycke antecknas i marginalen av protokollet över det ursprungliga ärendet.

Särskilt register över brottmål

29 §  Förs särskilt register över pågående och avgjorda brottmål vid domstol, får i registret inte tas in uppgift om ådömd påföljd eller utredning om en tilltalads levnadsomständigheter eller personliga förhållanden. Registret får inte omfatta mål som har avgjorts tidigare än två år före det löpande kalenderåret. Om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling finns särskilda bestämmelser. Förordning (1986:105).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Protokollskungörelse (1971:1066) för de allmänna domstolarna

Ändring, SFS 1975:937

  Omfattning
  ändr. 15, 26 §§

Förordning (1976:223) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 26 §

Förordning (1976:820) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§; ny 29 §, rubr. närmast före 29 §

Förordning (1979:576) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  nya 21 a-21 c §§, rubr. närmast före 21 a §

Förordning (1981:1094) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 8 §

Förordning (1982:1130) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ny 21 d §

Förordning (1983:796) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. I fråga om ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet och som har handlagts av vattenrättsdomare gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:940) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 21 a §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:105) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 29 §
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:1031) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fall som avses i 12 § lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken och punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).
  Omfattning
  ändr. 10, 12, 16, 26 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:1341) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:163) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1342) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 6, 14 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:975) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:1054) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Omfattning
  ändr. 21 c §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:385) om ändring i protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Förmynderskapsärenden som vid utgången av juni 1995 har kommit in till tingsrätten handläggs enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  upph. 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 23 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 26 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Ändring, SFS 1996:271

  Omfattning
  upph.