Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1086 i lydelse enligt SFS 2008:680
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Bestämmelserna i 6-15 och 17 §§, 18 § första stycket, 20 och 21 §§, 24 § första stycket, 25 § samt 26 § första och andra styckenafastighetsbildningskungörelsen (1971:762) skall tillämpas även i mål eller ärende enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Förordning (2004:392).

2 §  Har ett beslut om sammanläggning meddelats vid en förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering skall en kopia av beslutet ofördröjligen och senast inom en vecka sändas till länsstyrelsen. Förordning (1995:1426).

3 §  Om någon överklagar en avslutad äganderättsutredningsförrättning eller en avslutad legaliseringsförrättning vid vilken utredning skett enligt 21 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, skall lantmäterimyndigheten senast inom fyra dagar sända en kopia av skrivelsen med överklagandet till inskrivningsmyndigheten. Förordning (1995:1426).

4 §  I fall som avses i 3 § skall lantmäterimyndigheten, när utslag eller slutligt beslut i målet vunnit laga kraft, så snart det kan ske sända en avskrift av utslaget eller det slutliga beslutet till inskrivningsmyndigheten. FÖrordning (1995:1426).

5 §  Har vid förrättning enligt lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering meddelats förordnande enligt 11 § samma lag, skall lantmäterimyndigheten, sedan förordnandet vunnit laga kraft och behövlig registrering skett, genast sända en avskrift av förordnandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Förordning (2000:314).

6 §  Har ägolott enligt äganderättsförteckning flera delägare och är ej andelstalen enhetliga i hela ägolotten, redovisas i fastighetsregistrets allmänna del varje andel eller grupp av sinsemellan enhetliga andelar i ägolotten som en fastighet. Förordning (2000:314).

7 §  När lagfart meddelas på grund av äganderättsförteckning eller ärende om sådan lagfart har förklarats vilande, skall fastighetsbevis beträffande egendomen tillställas den i äganderättsförteckningen upptagne ägaren. Ingår egendomen i en beslutad sammanläggning som inte har fullbordats, skall sådant bevis inte utfärdas förrän frågan om sammanläggning slutligt har avgjorts. Förordning (2000:314).

8 §  Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering samt denna kungörelse. Förordning (2008:680).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.
Intill dess god man utsetts enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) får förrättningslantmätaren till tjänstgöring som god man kalla någon som är valbar till sådan befattning.

Förordning (1987:1030) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. I fall som avses i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) gäller 1 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§
Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1989:909) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1990-01-01

Förordning (1990:260) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1995:1426) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Övergångsbestämmelse

1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  1. Vad som sägs om orden "fastighetsbildningsmyndigheten" och "fastighetsregistermyndigheten" i äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2000:314) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2004:392) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2008:680) om ändring i kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2008-09-01