Upphävd författning

Förordning (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-05-27
Ändring införd
SFS 1971:395
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens växtsortnämnd.

[S2]Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan nämndens ordförande och i övrigt chefen för nämndens kansli.

Uppgifter

2 §  Växtsortnämnden handhar uppgifter som tillkommer nämnden enligt växtförädlarrättslagen (1971:392) och utsädesförordningen (1980:438). Förordning (1983:527).

3 §  Det åligger växtsortnämnden särskilt att

[S2]fullgöra de skyldigheter som åligger myndighet i unionsstat enligt konventionen den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingsprodukter,

[S3]efter samråd med riksrevisionsverket avge förslag till lantbruksstyrelsen om avgift för provodling enligt 16 § växtförädlarrättslagen (1971:392),

[S4]utge publikation för kungörelser och andra meddelanden i växtförädlarrättsärenden,

[S5]utge förteckning över rikssorter berättigade till statsplombering.

3 a §  Växtsortnämnden får

 1. efter samråd med statens utsädeskontroll åta sig att för annat medlemsland inom unionen för skydd av växtförädlingsprodukter utföra prov med material av växtsort,
 2. ingå avtal med registreringsmyndighet i annat medlemsland om att denna myndighet eller annan myndighet eller institution, som anlitas av myndigheten, skall utföra prov med material av växtsort för vilken registrering av växtförädlarrätt söks för Sverige. Förordning (1978:474).

Organisation

4 §  Växtsortnämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt högst sju andra ledamöter.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Förordning (1983:527).

5 §  Hos växtsortnämnden finns ett kansli som förestås av en chef.

6 §  Hos nämnden är i övrigt anställd personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel äger nämnden anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning

7 §  I plenum som består av ordföranden och övriga ledamöter avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 13,
 5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 6. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum.

[S2]I plenum prövas också ärenden i anledning av ansökan om registrering av växtsort enligt växtförädlarrättslagen (1971:392) och sådan prövning som avses i 4 § första stycket 1 utsädesförordningen (1980:438). Förordning (1983:527).

[S3]8 § har upphört att gälla genom förordning (1983:527).

9 §  I pleniärenden är växtsortnämnden beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1986:792).

10 § har upphävts genom förordning (1983:527).

11 §  Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av ordföranden ensam. Förordning (1983:527).

12 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan ledamot än ordföranden eller åt tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på ordföranden.

13 §  När ordföranden är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av vice ordföranden. När både ordföranden och vice ordföranden har förhinder, fullgörs ordförandens åligganden av den ledamot, ersättare eller tjänsteman som ordföranden bestämmer. Förordning (1983:527).

14 §  I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av nämnden meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Första stycket gäller även vid ledighet för ordföranden, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1976:302).

15 §  Ärende avgöres efter föredragning, som ankommer på chefen för kansliet eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 12 § avgöres utan föredragning.

[S2]Ordföranden kan själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Chefen för kansliet får närvara när ärende föredrages av annan.

16 § har upphävts genom förordning (1986:792).

17 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredraganden ej kan tillkallas, får ordföranden utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

18 §  Ordföranden, vice ordföranden, chefen för kansliet eller, efter beslut av ordföranden, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

19 §  Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare förordnas av regeringen för högst tre år.

[S2]Tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1983:527).

Ändringar

Förordning (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd

Förordning (1976:302) om ändring i instruktionen (1971:395) för statens växtsortnämnd

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 4, 7, 8, 14, 19 §§

Förordning (1976:970) om ändring i förordningen (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1978:474) om ändring i förordningen (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd

  Omfattning
  ny 3 a §

Förordning (1983:527) om ändring i förordningen (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd

  Omfattning
  upph. 8, 10 §§; ändr. 2, 4, 7, 11, 13, 19 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1986:792) om ändring i förordningen (1971:395) med instruktion för statens växtsortnämnd

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:865

  Omfattning
  upph.