Upphävd författning

Utsädesförordning (1980:438)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1980-05-29
Ändring införd
SFS 1980:438 i lydelse enligt SFS 1993:1646
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i utsädeslagen (1976:298).

Statsplombering

2 §  Statsplombering av utsäde utförs av statens utsädeskontroll eller, i fråga om annat utsäde än utsädespotatis, av sådana lokala frökontrollanstalter som statens jordbruksverk har förklarat behöriga att utföra statsplombering. Förordning (1991:663).

3 §  En lokal frökontrollanstalt kan förklaras behörig enligt 2 §, om anstalten har tillgång till lämplig lokal och utrustning samt förbinder sig att

 1. följa de föreskrifter som jordbruksverket meddelar för verksamheten,
 2. tillämpa den taxa för statsplombering som statens utsädeskontroll fastställt,
 3. underkasta sig den kontroll som jordbruksverket föreskriver,
 4. utan särskild ersättning debitera och uppbära växtförädlingsavgift enligt gällande bestämmelser.

[S2]Jordbruksverket kan återkalla en behörighetsförklaring, om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:663).

4 §  Statsplombering får ske endast av

 1. utsäde av sådan sort som har prövats lämplig att odla här i landet och som i något praktiskt viktigt avseende har visat sig vara ett framsteg i förhållande till allmänt brukade handelssorter,
 2. stamutsäde av sådan ny växtförädlingsprodukt som har prövats lämplig att föröka här i landet,
 3. annat utsäde än som avses i 1 och 2, om det behövs för att tillgodose ett försörjningsbehov inom landet eller möjliggöra lämplig export eller reproduktion för sådan export eller om andra särskilda skäl ger anledning till statsplombering.

[S2]Sådan prövning som avses i första stycket 1 eller 2 utförs av Statens växtsortnämnd. Närmare föreskrifter för nämndens prövning får meddelas av Jordbruksverket.

[S3]Jordbruksverket får besluta i särskilda fall eller meddela ytterligare föreskrifter om statsplombering enligt 3. Förordning (1992:615).

5 §  Statsplombering av utsäde som är avsett att användas inom landet och av utsädespotatis som är avsedd att föras ut ur landet får ske endast om utsädet efter undersökning har visat sig uppfylla de kvalitetsfordringar som anges i 6 eller 7 § och i föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket. I fråga om bruksutsäde av stråsäd får undersökning av sundhet, livs- och lagringsduglighet samt renhet ske genom stickprovskontroll i den omfattning som Jordbruksverket föreskriver efter samråd med Statens utsädeskontroll. De analyser som ingår i undersökning av bruksutsäde av stråsäd får på villkor som Jordbruksverket föreskriver efter samråd med Statens utsädeskontroll utföras av annan än Statens utsädeskontroll eller sådan lokal frökontrollanstalt som anges i 2 §.

[S2]Jordbruksverket får också meddela föreskrifter om de villkor för framställning av utsäde och utsädespotatis som skall gälla för statsplombering.

[S3]Har prov tagits av utsäde men har sådan undersökning som avses i första stycket i övrigt inte slutförts, får statsplombering ändå ske enligt Jordbruksverkets bestämmande.

[S4]Statsplombering av annat utsäde än som avses i första stycket får ske enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar på grundval av enbart varudeklaration. Förordning (1993:973).

6 §  För annat utsäde än utsädespotatis får de kvalitetsfordringar som avses i 5 § första stycket gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädet har skördats,
 2. utsädesodlingens belägenhet och tillstånd under växttiden,
 3. utsädets sortrenhet,
 4. utsädets sundhet, livs- och lagringsduglighet,
 5. utsädets renhet.

7 §  För utsädespotatis får de kvalitetsfordringar som avses i 5 § första stycket gälla

 1. grundutsädet till den odling varifrån utsädespotatisen har skördats,
 2. utsädesodlingens belägenhet och tillstånd under växttiden,
 3. utsädets knölkvalitet och sundhet,
 4. utsädets lagringsbetingelser,
 5. användning och skötsel av maskiner och annan utrustning för odling och hantering av utsädet.

[S2]Jordbruksverket meddelar föreskrifter om de villkor som skall gälla för framställning av utsädespotatis. Förordning (1992:70).

8 §  Utsäde får inte överlämnas till någon som kan antas använda det till utsäde eller föras ut ur landet utan att statsplombering har skett, om det är fråga om följande utsäde, nämligen

[S2]potatis,

[S3]stråsäd och trindsäd som inte är köksväxtutsäde,

[S4]vallbaljväxt,

[S5]vallgräs,

[S6]beta som inte är sockerbeta eller köksväxtutsäde,

[S7]kålrot och rova som inte är köksväxtutsäde,

[S8]fodermärgkål,

[S9]grönfoderraps,

[S10]raps,

[S11]rybs eller

[S12]vitsenap.

[S13]Även för andra slag av utsäden än som anges i första stycket får statsplombering ske.

[S14]Har statsplombering skett enligt 5 § andra stycket, får utsäde som anges i första stycket inte överlämnas till någon som kan antas använda det till utsäde eller föras ut ur landet utan att tillstånd har lämnats av statens utsädeskontroll. Tillstånd kan förenas med villkor. Åsidosätts villkor, får tillståndet återkallas. Förordning (1984:563).

9 §  Bestämmelsen i 8 § första stycket gäller inte

 1. vid odlares iordningställande av eget utsäde,
 2. vid enstaka försäljning till odlare i orten utan offentligt utbud, om säljaren har odlat utsädet och inte yrkesmässigt driver handel med utsädesvaror,
 3. vid överlämnande eller utförsel ur landet av utsäde till en vetenskaplig institution för provning eller till vetenskapligt bruk,
 4. vid överlämnande av annat utsäde än potatis i detaljförpackning med lägre vikt än 25 kilogram (isärvägning) under förutsättning att utsädet kommer från en förpackning med plomberingsbevis som är giltigt när detaljförpackningen överlämnas. Förordning (1984:563).

10 §  Den som ansvarar för isärvägning skall samtidigt som detaljförpackningen överlämnas lämna mottagaren

 1. en skriftlig försäkran att utsädet kommer från en förpackning med giltigt plomberingsbevis,
 2. en bestyrkt avskrift av beviset,
 3. uppgift om sitt namn och sin adress.

11 §  Central isärvägning får endast utföras av den som fått särskilt tillstånd till detta av statens utsädeskontroll. Förordning (1984:563).

12 §  Detaljhandlare som utför isärvägning skall göra detta på försäljningsstället och överföra utsädet direkt från den plomberade förpackningen till detaljförpackningen. Plomberingsbeviset skall i original vara synligt fogat vid den plomberade förpackningen.

Växtförädlingsavgift

13 §  Vid statsplombering av utsäde som avses i 8 § första stycket skall den som begär plombering betala en växtförädlingsavgift med följande belopp per deciton, förpackningens vikt inräknad, nämligen för

[S2]potatis ........................................ 2 kronor 50 öre stråsäd och trindsäd............................ 7 kronor 75 öre vallbaljväxt, vallgräs och beta................ 95 kronor kålrot, rova, fodermärgkål, grönfoderraps, raps, rybs, vitsenap och oljedådra............ 175 kronor Förordning (1986:133).

14 §  Statens utsädeskontroll får meddela föreskrifter om befrielse från eller återbetalning av växtförädlingsavgift vid utförsel ur landet eller om återbetalning av växtförädlingsavgift för utsäde av en sort som har statsplomberats innan registrering av sorten har skett enligt växtförädlarrättslagen (1971:392). Förordning (1984:883).

15 §  Till den som är innehavare av en sort som har statsplomberats lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar de avgifter som har influtit för sorten. Detta sker under förutsättning att sorten ställs till förfogande som reproduktionsutsäde på skäliga villkor och i den omfattning som är påkallad från allmän synpunkt.

[S2]I fråga om utsäden av sådana sorter som efter den 30 juni 1979 har godkänts för statsplombering lämnas inte bidrag för längre tid än som svarar mot skyddstiden enligt 21 § växtförädlarrättslagen (1971:392).

[S3]Frågor om bidrag prövas av statens utsädeskontroll. Förordning (1990:856).

16 §  Bidrag enligt 15 § lämnas endast till sortinnehavare som har hemvist i Sverige. I den mån det är nödvändigt för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt överenskommelse med främmande stat och i övrigt under förutsättning av ömsesidighet får dock bidrag lämnas till svensk representant för sortinnehavare i sådan stat.

17 §  Medel som inte går att fördela enligt 15 eller 16 § tillförs skogs- och jordbrukets forskningsråd till forskning på växtförädlingens område. Sådana medel som har influtit för potatis skall användas för sådan forskning avseende potatis. Förordning (1984:883).

18 § har upphävts genom förordning (1984:563).

Kvalitetsdeklaration

19 §  Jordbruksverket meddelar föreskrifter om kvalitetsdeklaration av sådant utsäde som skall förses med eller vara åtföljt av kvalitetsdeklaration innan det får överlämnas till någon för att användas som utsäde. Förordning (1991:663).

20 §  Kvalitetsdeklarationen skall innehålla uppgift om

 1. förpackarens eller importörens namn och adress,
 2. växtart,
 3. växtsort,
 4. grobarhet, uttryckt i halt rent grott frö och innehåll (antal eller viktprocent) av frön av andra arter.

[S2]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av uppgiftsskyldigheten enligt 3 och 4. Förpackaren eller importören än ansvarig för att de föreskrivna uppgifterna lämnas. Förordning (1991:663).

21 §  Statens utsädeskontroll utövar tillsyn över att föreskrifterna om kvalitetsdeklaration följs.

In- och utförsel av utsäde

22 §  Utan tillstånd av jordbruksverket får inte frön av vallbaljväxter, vallgräs, rotfrukter eller köksväxter, hänförliga till tulltaxenr 12.09 tulltaxelagen )1987:1068) föras in i landet. Detta gäller dock inte frön av sockerbeta.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva villkor för införseln. Oförtullad vara, som avses i första stycket, får inte utan medgivande av jordbruksverket tas om hand på sådant sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1991:1314).

23 §  Utan tillstånd av jordbruksverket får inte frön av vallbaljväxter eller vallgräs, hänförliga till tulltaxenr 12.09 tulltaxelagen (1987: 1068), föras ut ur landet.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva villkor för utförseln. Förordning (1991:663).

24 §  Utan hinder av 23 § får frön som anges där föras ut ur landet

 1. om föreskrifter som har meddelats med stöd av 17 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. är tillämpliga vid införsel till landet eller, beträffande tullfria frön, skulle ha varit tillämpliga om dessa varit tullbelagda eller 2. om införseln sker på sådant sätt som anges i 2 §1 eller 4 lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1987:1171).

24 a §  Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 22 och 23 §§ enligt bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd enligt 22 §1
Tillstånd enligt 23 §1
Förordning (1992:236).

Ansvar m.m.

25 §  Angående påföljd för olovlig in- eller utförsel av vara som enligt denna förordning inte får föras in till eller ut ur landet och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

26 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. i försäkran som avses i 10 § lämnar oriktig uppgift, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken,
 2. bryter mot 11, 12 eller 20 §.

27 §  Om inte annat följer av 6 § utsädeslagen (1976:298) gäller i fråga om beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följande.

 1. Beslut av en lokal frökontrollanstalt får överklagas hos statens utsädeskontroll.
 2. Beslut av statens växtsortnämnd i ett särskilt fall får överklagas hos jordbruksverket.
 3. Beslut av statens utsädeskontroll i ärende om bidrag får inte överklagas.
 4. Annat beslut i ett särskilt fall av statens utsädeskontroll och jordbruksverket får överklagas hos kammarrätten.
 5. Beslut om föreskrifter som statens utsädeskontroll har meddelat får överklagas hos jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut i ett sådant ärende får inte överklagas. Förordning (1991:663).

28 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsädeslagen (1976:298) meddelas, såvitt gäller frågor om växtförädlingsavgifter, av statens utsädeskontroll och i övrigt av jordbruksverket efter samråd med statens utsädeskontroll och statens växtsortnämnd. Förordning (1991:663).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1981:317) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1982:882) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1984:563) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  upph. 18 §; ändr. 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 27 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:883) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 14, 15, 17, 28 §§
  Ikraftträder
  1984-12-25

Förordning (1986:133) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:1171) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 22-24 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:856) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 4, 15, 27 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:663) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 19, 20, 22, 23, 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1314) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:70) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1992:236) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ny 24 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:615) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:973) om ändring i utsädesförordningen (1980:438)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Ändring, SFS 1993:1375

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då utsädesförordningen (1980:438) skall upphöra att gälla. I fråga om bidrag som lämnas av växtförädlingsavgifter som har betalats in före ikraftträdandet gäller dock fortfarande 15--17 §§ den upphävda förordningen.
  Omfattning
  upph.